Informacje

Miejski program profilaktyki: dokument po wizualnym „liftingu”

Przy jedenastu głosach radnych „za” i dziewięciu „wstrzymujących się” przyjęto w poniedziałek Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Miejski Program Profilaktyki na 2013 rok

Czternastostronicowy dokument zawiera kierunki polityki miasta w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W poszczególnych rozdziałach zawarto: diagnozę problemów społecznych w mieście, priorytety programu na 2013 rok, cele przyjęte do realizacji, wykaz podmiotów zajmujących się zagadnieniami zawartymi w akcie prawa miejscowego, zasady finansowania programu oraz wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i monitoring podjętych działań.

W porównaniu do poprzednich lat, program ma inny kształt. Mianowicie mamy zestawione w formie tabelarycznej cele główne, cele szczegółowe oraz tego, czego nie było, a domagano się, czyli realizatorów, czyli podmioty lub osoby odpowiedzialne. Podmioty, ponieważ są to różnego rodzaju instytucje. – tłumaczy Leszek Znamirowski, zastępca burmistrza miasta Jasła.

W programie po raz pierwszy pojawia się pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, którego zadaniem będzie współpraca ze wszystkimi podmiotami realizującymi program ze strony merytorycznej oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych w ramach programu i wydatkowanymi na ten cel środkami publicznymi. – Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości burmistrz może powołać pełnomocnika i w tym wypadku burmistrz takiego pełnomocnika powołuje. Ważną rolę przyznaliśmy tutaj Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, ponieważ razem z pełnomocnikiem i wszystkimi wymienionymi podmiotami w zasobach rzeczowych ma całą tą pracę koordynować. – mówi Leszek Znamirowski.

Dokument wprowadza także podział Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dwa zespoły: motywacyjno-interwencyjny oraz kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi.

Założeniem głównym jeśli chodzi o miejski program profilaktyki było to, iż burmistrz postawił na pewnego rodzaju fachowość. Chce zebrać zespół ekspertów, którzy posiadają określone kwalifikacje, mają certyfikaty do spraw uzależnień lub są instruktorami do spraw uzależnień i w związku z tym burmistrz podzielił miejską komisję na zespół motywacyjno-interwencyjny i zespół kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi. W ramach zespołu motywacyjno-interwencyjnego ma być udzielana fachowa pomoc wszystkim osobom uzależnionym, natomiast w ramach zespołu kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi mają być prowadzone kontrole. Kontrole dwojakiego rodzaju: prewencyjne i ustawowe, które będą prowadzone zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. – powiedział Znamirowski.

Uchwała zaczynie obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Do pobrania:
Miejski Program Profilaktyki na 2013 rok (.pdf)

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE