Informacje

Gmina miejska przejmuje wywóz nieczystości ze wszystkich nieruchomości

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku na barkach samorządu miejskiego będzie spoczywać odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wywozem nieczystości zajmie się wyłonione w drodze ogłoszonego przez gminę przetargu wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Jasła została podjęta uchwała w sprawie postanowienia przyjęcia odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne. – W związku z tym wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miasta, zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, będą się rozliczać z miastem Jasłem za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. Przed dniem 1 lipca 2013 roku należy wypowiedzieć umowy z dotychczasowymi firmami na odbiór odpadów komunalnych, bo od 1 lipca odpady te będzie odbierała firma wyłoniona w drodze przetargu zorganizowanego przez miasto Jasło za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. – wyjaśnia Marcin Gustek, kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle.

Jak podkreśla, do tej pory mieszkańcy mieli wolną rękę przy wyborze podmiotu zajmującego się wywozem nieczystości z terenu posesji. – Czyli właściciel nieruchomości mógł podpisać umowę z firmą, która ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości będą rozliczać się z gminą, czyli z miastem Jasłem, za wytwarzane przez siebie odpady komunalne. W przypadku mieszkańców bloków to zarządca nieruchomości pełni obowiązki właściciela nieruchomości, czyli on będzie składał deklaracje o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. – tłumaczy kierownik.

Andrzej Czernecki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zdaniem burmistrza miasta obecna ustawa uszczelnia system gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie gminy. – W tym momencie nie będzie takiej sytuacji, że będzie można tylko legitymować się umowami z firmami odbierającymi śmieci i że będzie to jedyny dokument potwierdzający to, że rzeczywiście śmieci trafiają na wysypisko. W tej chwili gmina miejska Jasło będzie odpowiadała za odbiór tych śmieci zarówno z budynków indywidualnych, jak i z różnego rodzaju firm. Teraz będziemy mieć pełny obraz tego, w jakiej ilości i w którym miejscu są wytwarzane śmieci. – przyznaje Andrzej Czernecki.

Radny Janusz Przetacznik, jednocześnie prezes Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: – Pierwsza uchwała dotyczy objęcia obowiązkiem wywozu i utylizacji odpadów z terenu gminy miejskiej Jasła wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Jest uchwałą idącą w dobrym kierunku. Jest to sygnał dla wszystkich, że w mieście Jaśle będzie obowiązywał jednolity system związany ze zbiórką i wywozem odpadów. Tak, jaka była intencja mieszkańców w roku 1995, kiedy wspólnie podejmowaliśmy decyzję w referendum w zakresie samoopodatkowania mieszkańców z tego tytułu. Druga uchwała porządkuje kwestie, które znajdą się w regulaminie utrzymania czystości, tzn. określająca terminy płatności za te usługi związane ze składowaniem, odbiorem i utylizacją odpadów, które powstały na terenie gminy miejskiej Jasło. Tak przez osoby fizyczne, jak i pozostałe osoby gromadzące odpady.

Jak będziemy się rozliczać?

Ustawodawca daje samorządom wybór spośród czterech możliwości naliczania opłat: od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, od ilości zużytej wody, od wielkości lokalu mieszkalnego, ustalenie jednej opłaty od całego gospodarstwa domowego.

Najbardziej odpowiednią dla mieszkańców formę wybiorą poprzez stosowną uchwałę radni miejscy. Mieli to zrobić dzisiaj, ale dali sobie jeszcze trochę czasu na konsultacje i wycofali z porządku obrad ten punkt.

Na spotkaniach z mieszkańcami, konsultując założenia do budżetu, rozmawialiśmy, że w tej chwili najważniejsze jest dla wszystkich samorządów to, żeby mieszkańcy płacili jak najmniej za odpady, a prostą drogą do tego jest zmniejszenie ilości odpadów. A druga rzecz to jest kwestia posegregowania tych, które powstają. – mówi burmistrz.

Odpady trafią do Krosna

Śmieci powstałe na terenie miasta będą wywożone do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Krośnie. To właśnie tam marszałek województwa podkarpackiego zlokalizował regionalną instalację dla południowo-zachodniej części województwa, zgodnie z nałożonym na niego obowiązkiem przez ustawodawcę.

Część, która może być kompostowana, może zostać skompostowana na działkach, a pozostała część, żeby była w jak najwyższym stopniu posegregowana, co w znakomity sposób wpływa na cenę tych odpadów. Najdroższe są te odpady, które trafiają do regionalnej instalacji odbioru w postaci nieposegregowanej. Żeby wszyscy mieszkańcy skutecznie segregowali odpady zakładamy, że w granicach 20-30 procent z terenu miasta będzie tych odpadów posegregowanych. Taki jest nasz cel. Do tego będzie wzmocniona akcja informacyjna promująca segregację odpadów, a jednocześnie będą pewne zachęty finansowe wyraźnie różniące cenę odpadów nieposegregowanych od posegregowanych. To jest mniej więcej połowa mniej opłaty za posegregowane odpady w stosunku do posegregowanych. Te decyzje jeszcze są przed Radą Miasta Jasła do podjęcia. – wyjaśnia Andrzej Czernecki.

Burmistrz podkreśla, że zaprzepaściliśmy szansę budowy takiego zakładu na terenie Jasła, która to inwestycja mogła zostać w całości zrealizowana za pomocą środków zewnętrznych.

Decyzją marszałka został utworzony region krośnieński z jedną instalacją, czyli jest monopol. Tam mają trafiać odpady. Ceny będą oczywiście proponowane przez tą instalację. Tutaj żadnego wpływu nie mamy i można krótko powiedzieć, że bardzo źle się stało, że jesteśmy bez naszego zakładu zagospodarowania odpadów, bo na pewno byłoby nam wszystkim prościej i taniej. – dodał.

Janusz Przetacznik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W przypadku spółdzielni mieszkaniowej czy generalnie budynków wielorodzinnych ta sytuacja się, nazwijmy to umownie, nie zmienia. Zawsze w imieniu mieszkańców budynków wielolokalowych odpowiada zarządca nieruchomości. Czy Rada przyjmie metodę związaną z ilością osób zamieszkałych czy od metrów sześciennych zużytej wody zimnej, te elementy będą przedmiotem naszych dyskusji i szukania rozwiązania. Takiego, które myślę, że będzie elementem dla nas najbardziej istotnym, kompromisowym z punktu widzenia zmieniających się przepisów.
Janusz Przetacznik

„Ustawa jest źle napisana”

Zdaniem radnego Janusza Przetacznika znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach budzi wiele wątpliwości. – Myślę, że będzie wielokrotnie nowelizowana i poddawana zgodności w Trybunale Konstytucyjnym z naszą Konstytucją. – mówi. – Niemniej jednak można z niej wyczytać jedno. Problem związany z przyjęciem deklaracji przez nasz kraj w związku z byciem członkiem Unii Europejskiej w zakresie minimalizacji ilości odpadów i podzielenia kraju na instalacje regionalne ma się nijak z ograniczeniem kosztów. W związku z tym problemy, które spoczywają na państwie, jako całości, są przerzucane tą ustawą na gminy i gminy muszą niejednokrotnie wchodzić w konflikty wewnętrzne, aby w tym momencie wypełnić przepisy ustawowe. Stąd myślę, że to, że będziemy jeszcze dyskutować, warte było tego, by jeszcze te dwa miesiące dać sobie czasu na dyskusję. Może w międzyczasie posłowie uchwalą nowelizację. Na dzisiaj pełna odpowiedzialność za ograniczenie ilości odpadów komunalnych spada na gminy.

Druga z przyjętych uchwał, nazwijmy „śmieciowych”, dotyczy terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uchwale proponujemy, że opłaty będą pobierane w przypadku nieruchomości jednorodzinnych wykorzystywanych na cele mieszkalne raz na kwartał, najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca, natomiast w przypadku pozostałych nieruchomości będzie to opłata pobierana raz w miesiącu. Ta częstotliwość i ten termin pobierania opłat nie będzie się różnić od zasad, które są obecnie stosowane. W przypadku domów jednorodzinnych obecnie właściciele rozliczają się raz na kwartał, w przypadku budynków wielolokalowych raz na miesiąc oraz w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej czy obiekty użyteczności publicznej także raz w miesiącu się rozliczają. Opłaty będą uiszczane tak, jak dotychczas, czyli w kasie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami lub na rachunek bankowy MZGO. – powiedział Marcin Gustek.

Na wniosek klubu radnych Przymierza Samorządowego Podkarpacia (Krystyny Sikory, Tadeusza Stachaczyńskiego i Stanisława Zająca syna Antoniego) dokonano korekty w zapisie: „raz na kwartał najpóźniej do 15 dnia drugiego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, tj. do 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia i do 15 listopada – w przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej wykorzystywanej wyłącznie na cele mieszkalne”.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala Radzie Gminy objąć obowiązkowym systemem odbierania odpadów wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zarówno nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne, jak i nieruchomości, które są wykorzystywane na cele niemieszkalne. Podjęcie tej uchwały pozwoli, że wszyscy właściciele nieruchomości będą obsługiwani przez jeden podmiot, który zostanie wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez miasto Jasło za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. Czyli wszyscy właściciele nieruchomości będą rozliczać się z miastem Jasłem za pośrednictwem MZGO. Będzie to jeden z kroków do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami.
Marcin Gustek, kierownik MZGO w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE