gospodarka komunalna

 • Planowane są nowe inwestycje komunalne na obszarze elektrociepłowni miejskiej

  Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I”. Zmiana obowiązujących od 1999 roku zapisów ma pozwolić na umiejscowienie na tym terenie nowych przedsięwzięć z sektora gospodarki energetycznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jasło z „Polskiego Ładu”

  Gmina Jasło otrzymała oferty na realizację zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Najkorzystniejsza propozycja przekracza jednak planowaną kwotę jaką samorząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gmina Skołyszyn: trzy projekty w ramach „Polskiego Ładu”

  Gmina Skołyszyn złoży trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Dwa projekty dotyczą inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej natomiast jeden rozbudowy i modernizacji budynku miejscowego urzędu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • MPGK planuje budowę kompostowni osadów ściekowych

  Jasielskie MPGK zamierza zrealizować kolejne duże zadanie inwestycyjne. Dotyczy ono budowy kompostowni zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych przez funkcjonującą w mieście oczyszczalnię ścieków. Kierownictwo spółki przekonuje, że za wprowadzeniem nowego rozwiązania przemawiają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i aspekt ekologiczny.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy kierunek działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

  Jasielskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej chce w niedalekiej przyszłości kompleksowo realizować zadania gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Pierwszym krokiem w poszerzeniu dotychczasowej działalności MPGK-u ma być zakup pojazdu do oczyszczania ulic. Pomocną dłoń w realizacji założonej inwestycji sprzętowej wystawili radni, przekazując środki niezbędne do podniesienia kapitału zakładowego spółki.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Przy ulicy Na Kotlinę w Jaśle powstaje nowoczesny biurowiec MPGK

  Dzięki budowie nowego obiektu biurowo-administracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle jaki powstaje na działce miejskiej przy ulicy Na Kotlinę znacząco podniesie się komfort pracy oraz obsługi klienta. Dotychczasowa siedziba spółki, która powstała końcem lat 80-tych ubiegłego stulecia, miała być tylko czasowym rozwiązaniem, a funkcjonuje do tej pory. Budynek odbiega swoimi parametrami technicznymi od współczesnych standardów i nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W dobie pandemii: miasto dopłaci mieszkańcom do wody i ścieków

  Samorząd Jasła, w celu zapobiegania negatywnym skutkom społecznym wśród mieszkańców miasta spowodowanym epidemią koronawirusa, podjął uchwałę wprowadzającą dopłatę dla gospodarstw domowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na odciążenie portfeli obywateli urzędnicy z ratusza przeznaczą do końca bieżącego roku nieco ponad 120 tys. złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Umowa na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśle

  W Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana (05.09) umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W jasielskim magistracie powstał Wydział Gospodarki Odpadami

  W strukturze Urzędu Miasta powstał nowy wydział - gospodarki odpadami, który po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przejmie obowiązki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. Jego praca wygaśnie pod koniec września br.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwały „śmieciowe” znów podzieliły radnych

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Wojewoda Podkarpacki zakwestionowali uchwały Rady Miejskiej Jasła. Pierwsza: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik i w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Druga: w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »