Informacje

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jasło z „Polskiego Ładu”

Nz. oczyszczalnia ścieków w Trzcinicy | FOT. © archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Gmina Jasło otrzymała oferty na realizację zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Najkorzystniejsza propozycja przekracza jednak planowaną kwotę jaką samorząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Gmina Jasło poszukuje podmiotu, który podejmie się wykonania na rzecz zamawiającego robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (przysiółek Granice), modernizacji oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert. Do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przystąpiły trzy przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. (cena 9 647 000,00 zł), Multikop sp. z o.o. Strzeszyn (12 440 054,60 zł) oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „Moduł” sp. z o.o. Stróżówka (12 893 180,16 zł).

Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś poinformował, że samorząd zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego projektu 8,5 mln złotych. Najkorzystniejsza pod względem cenowym propozycja przekracza jednak tę kwotę o ponad 1,1 mln złotych.

Dzisiaj otworzyliśmy oferty. Zgłosiło się trzech oferentów. Najniższa oferta to jest 9,6 mn złotych, następna 12,4 mln złotych, trzecia 12,8 mln złotych. To są potężne pieniądze. Ale też spodziewaliśmy się, że będzie ciężko zmieścić się w tej kwocie podstawowej. Nie przesądzam co zrobimy. – przekazał.

Przedłożone oferty będą obecnie sprawdzane czy spełniają warunki określone w przetargu.

Samorządowiec nie wyklucza możliwości zawarcia umowy bowiem – jak określił – „gdyby wszystko było w porządku to ta najniższa oferta jest do przyjęcia”. – Mamy jeszcze czas na następny przetarg, ale nie wiem czy ktoś mógłby powiedzieć, że następny przetarg będzie tańszy. Może być trudno. Trzeba podjąć decyzję tu i teraz. Czasami podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe. – komentuje Piękoś.

W opisie dołączonym do specyfikacji przedmiotu zamówienia podano, że: „budowa kanalizacji obejmie obszar zamieszkały przez ok. 700 osób (ok. 200 gospodarstw). Budowana sieć kanalizacyjna – grawitacyjna i tłoczna – włączona zostanie do gminnej oczyszczalni w Trzcinicy. Oddane do użytku w 2010 roku oczyszczalnie w Trzcinicy i Szebniach ze względu na prace w agresywnym środowisku poddane zostaną unowocześnieniu, poprzez wymianę i podwyższenie parametrów urządzeń. Wybudowana w latach 90 sieć kanalizacyjna w Warzycach wymaga modernizacji, aby poprawić efekt ekologiczny (dotyczy ok. 470 gospodarstw, 1,7 tys. mieszkańców”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE