Informacje

MPGK planuje budowę kompostowni osadów ściekowych

MPGK w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielskie MPGK zamierza zrealizować kolejne duże zadanie inwestycyjne. Dotyczy ono budowy kompostowni zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych przez funkcjonującą w mieście oczyszczalnię ścieków. Kierownictwo spółki przekonuje, że za wprowadzeniem nowego rozwiązania przemawiają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i aspekt ekologiczny.

O tym projekcie rozmawiano na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej bowiem spółka wyszła z prośbą o wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Krakowskiej, w rejonie tzw.„Podzamcza”. Chodzi o teren znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu istniejącej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z kompetencją – radni wyrazili zgodę na odstępstwo od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. W sumie sześć działek o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej nieco ponad 3,5 ha ma posłużyć Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej na cele statutowe. Spółka planuje w tym miejscu budowę kompostowni osadów ściekowych.

Burmistrz Jasła, podając szczegółowe uzasadnienie dla przedmiotowego wniosku, poinformował o podjętych do tej pory przez miejską spółkę krokach zmierzających do realizacji inwestycji.

Na tę inwestycję została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedsiębiorstwo uzyskało również wymagane przepisami decyzje o warunkach środowiskowych i zamierza tam realizować inwestycję związaną z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Taki obowiązek ciąży na spółce. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny nasz i spółki to właściwym jest oddanie w użytkowanie wieczyste. Stąd pierwsza opłata na poziomie 97 469 złotych, a potem roczne opłaty na poziomie 19,5 tysiąca złotych. – podał Ryszard Pabian.

Pytany przez radnych o kosztorys i sposób finansowania projektu prezes spółki poinformował, że planowany koszt budowy takiego zakładu szacowany jest na około 19 milionów złotych.

Zdaniem Pawła Zawady, czynnikiem warunkującym przystąpienie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle do realizacji nowego zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest możliwość uzyskania zewnętrznego dofinansowania inwestycji.

Oczywiście nie damy rady zrealizować tego ze środków własnych. Na tą chwilę mamy praktycznie gotową dokumentację, która pozwoli nam uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę tej inwestycji. Zaś po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy się ubiegać o środki zewnętrzne, czy to z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jeżeli się pojawią – czy z innych źródeł jakie będą dostępne. Na tą chwilę nie mamy finansowania i na pewno nie zrealizujemy tego ze środków własnych. – powiedział.

Prezes jasielskiego MPGK opisał również krótko zalety takiego procesu.

Osad jest na tą chwilę traktowany jako odpad. Zaś poprzez kompostowanie tego powstanie konkretny produkt. Krótko mówiąc ten produkt będzie miał strukturę próchnicy, czyli żyznej gleby, którą można wykorzystać czy w rolnictwie, czy w ogrodnictwie. Także będzie to produkt, który można odsprzedać. – dodał Zawada.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE