Informacje

W jasielskim magistracie powstał Wydział Gospodarki Odpadami

W strukturze Urzędu Miasta powstał nowy wydział – gospodarki odpadami, który po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przejmie obowiązki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. Jego praca wygaśnie pod koniec września br.

Wydział mieści się w budynku przy ulicy Sokoła 8 (budynek Kina „Syrena”). W tym miejscu mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami, który zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 roku. Urzędnicy zapoznają Państwa ze stawkami za odbiór odpadów komunalnych, terminem i miejscem uiszczania opłat, zasadami selektywnej zbiórki odpadów czy harmonogramem odbioru odpadów z posesji. Można tu pobrać również formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarząd Miasta Jasła
Sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca (pierwszy z prawej). Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

15 kwietnia zmieniliśmy organizację urzędu tworząc nowy Wydział Gospodarki Odpadami. W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ustawodawca nałożył pewne obowiązki na burmistrza, których nie może wykonywać nasz Miejski Zakład Gospodarki Odpadami. Stąd też docelowo zlikwidujemy MZGO, a jego obowiązki będziemy wykonywać poprzez urząd, którym kieruje bezpośrednio burmistrz. Stąd też, aby przygotować się do daty 1 lipca, bo wiemy, że z tą datą wchodzi w życie znowelizowana ustawa, trzeba było odpowiednio wcześniej zorganizować taki wydział, aby przygotować się do naszych koniecznych obowiązków. Wydział Gospodarki Odpadami, który powstał, będzie zajmował się całością spraw „śmieciowych”. – powiedział Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła.

Pracami nowo utworzonego wydziału kieruje obecnie pierwszy zastępca burmistrza Antoni Pikul, który nadzoruje Pion Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta w Jaśle. – Póki przez Radę Miejską nie zostanie zlikwidowany Miejski Zakład Gospodarki Odpadami, nie możemy przenieść służbowo kierownika Marcina Gustka, który docelowo będzie kierował tym wydziałem. Planujemy, że MZGO będzie funkcjonowało do trzeciego kwartału bieżącego roku. To są kwestie związane z rozliczeniem finansowym tego zakładu i zdaniem skarbnika miasta ta data jest przewidziana do tego, żeby zakład funkcjonował.

Dodaje, że docelowo wydział pozostanie w tym samym miejscu co Miejski Zakład Gospodarki Odpadami. – Po pierwsze dlatego, że takie są nasze możliwości lokalowe, a po drugie, żeby nie wprowadzać dodatkowego utrudnienia dla mieszkańców miasta, którzy przyzwyczaili się już do tego, że sprawy związane ze śmieciami załatwiają w tamtym miejscu.

Jak podkreśla sekretarz Jasła, doświadczeni pracownicy miejskiej jednostki organizacyjnej zachowają swoje etaty. Dzięki temu miasto zaoszczędzi finansowo na zatrudnieniu nowych urzędników. – Będziemy chcieli wszystkie osoby przenieść służbowo w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych do pracy w Urzędzie Miasta w Jaśle w datach według propozycji kierownika zakładu Marcina Gustka. – wyjaśnia Rzońca.

Na dzień dzisiejszy strukturę organizacyjną jasielskiego magistratu tworzy siedemnaście wydziałów merytorycznych (Inwestycji; Ochrony Środowiska; Planowania Przestrzennego; Geodezji; Zamówień Publicznych; Gospodarki Mieniem; Gospodarki Odpadami; Oświaty; Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Spraw Obywatelskich; Organizacyjny i Kadr; Księgowości Finansowo-Budżetowej; Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych; Planowania i Realizacji Budżetu Miasta; Strategii i Rozwoju Miasta; Funduszy Zewnętrznych; Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz: Biuro Audytu i Kontroli Zarządczej, Zespół Radców Prawnych, Kancelaria Burmistrza Miasta, Biuro Rady Miasta i Urząd Stanu Cywilnego

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE