Informacje

Umowa na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśle

W Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana (05.09) umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisanie umowy
Fot. © ZGDW z/s w Jaśle

To już 6 kontrakt podpisany w ramach „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. Wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę – konsorcjum firm: Unimark Sp. z o. o z Wadowic – Hydrowit Władysław Witek z Brzeźnicy reprezentował Tomasz Tutaj – Zastępca Prezesa Zarządu. Umowę w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Jaśle – podpisali: Jan Kmiecik – Prezes Zarządu i Tadeusz Dudek – Zastępca Prezesa Zarządu. Przy podpisaniu umowy uczestniczył Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Mariusz Chmiel – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 3.319.155,00 zł brutto.

Zadanie polega na modernizacji łącznie 2,4 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w mieście Jaśle, w zakresie wymiany zużytych, skorodowanych rur betonowych na nowe wraz z przebudową studni rewizyjnych i przyłączeniowych. Roboty prowadzone będą w mieście Jaśle w ulicach Towarowa, Przemysłowa, Słowackiego, Franciszkańska i W. Pola. Realizacja zadania prowadzona będzie metodą bezwykopową, co pozwoli do minimum ograniczyć utrudnienia związane z jego realizacją.

Kolejnym zadaniem, które zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w ramach II etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki będzie modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków. Roboty będą polegały na wymianie i modernizacji zużytych urządzeń i obiektów oczyszczali w tym m.in. wymianie odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowie budynku krat wraz z jego wyposażeniem.

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” obejmuje swoim zakresem modernizację i rozbudowę 2 oczyszczalni ścieków, budowę: 90 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni, 2 zbiorników wody, 12 km kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków, modernizację 2,4 km kanalizacji sanitarnej. Realizowany jest wspólnie przez 5 gmin: Dębicę, Miasto Jasło (MPGK Sp. z o.o. w Jaśle), Pilzno, Sękowa i Żyraków. Całkowity koszt realizacji projekt to blisko 55 mln zł.

(ZGDW z/s w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Umowa na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśle”