Informacje

Uchwały „śmieciowe” znów podzieliły radnych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Wojewoda Podkarpacki zakwestionowali uchwały Rady Miejskiej Jasła. Pierwsza: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik i w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Druga: w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.

Selektywna zbiórka odpadów
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W uchwale z dnia 4 marca 2013 roku Rada Miejska potraktowała ulgowo osoby uczące się poza terenem Jasła w systemie dziennym i zaproponowała stawkę 3,25 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości zbierającej odpady w sposób selektywny.

Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej nie mamy podstaw prawnych, aby tą stawkę zróżnicować ze względu na rodzaj osoby. – wyjaśnia Marcin Gustek, kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle.

W związku z tym radni musieli zmienić nie tylko zapis w uchwale dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale także zmienić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z kolei prawnicy z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie mieli zastrzeżenia do przyjętego „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Jasła”. Urzędnicy burmistrza Andrzeja Czerneckiego dokonali stosownych korekt i przedłożyli gotowy dokument na obrady dzisiejszej sesji.

Forma przedstawienia projektu zmodyfikowanej treści uchwał wzbudziła po raz kolejny w ostatnim czasie sprzeciw radnych klubu Przymierza Samorządowego Podkarpacia.

Chciałem zwrócić uwagę tak, jak na poprzedniej sesji, że jesteśmy traktowani przedmiotowo przez organ wykonawczy. Mamy trzy uchwały tzw. „śmieciowe”, gdzie organ nadzorczy – Regionalna Izba Obrachunkowa i wojewoda – wszczął postępowanie. Pytam się, który z Państwa radnych ma stanowisko tych dwóch organów? Nie możemy się traktować jako ludzie – maszynki do głosowania, którzy są potrzebni tylko do wykonywania pewnych czynności. RIO i wojewoda wszczęli postępowanie wobec uchwały Rady Miejskiej. To myśmy w pierwszej kolejności powinni dostać tego typu pisma. Jeśli się Państwo godzą na to to Wasza sprawa. Natomiast my, jako trzyosobowy klub, zdecydowanie się przeciwstawiamy i nie godzimy się na to, żeby pewne rzeczy działy się poza Radą. – powiedział oburzony szef klubu Tadeusz Stachaczyński.

Radny grzmiał na sali: „nie powinno się nic dziać ponad naszymi głowami”. Poprosił prowadzącego obrady wiceprzewodniczącego Leszka Zduńskiego o przerwę na rozpatrzenie stanowisk i przedyskutowanie ich w komisjach merytorycznych.

Dlaczego nie przesłano radnym, na przykład na skrzynkę mailową, tego stanowiska, żebyśmy autonomicznie mogli uchylić tamtą uchwałę i podjąć nowy regulamin. Ktoś za nas decyduje. My na to się nie godzimy. – dorzucił.

Wniosek o przerwę został odrzucony, a zarzuty klubu Przymierza Samorządowego Podkarpacia odpierał najpierw sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca, a później skarbnik Jacek Borkowski. – W dniu 22 marca wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postępowania w sprawie dwóch uchwał Rady Miejskiej, tj. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Pismo to wpłynęło do pani przewodniczącej Rady Miejskiej. Czyli w dniu 22 marca pismo było w biurze Rady. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z trzecią uchwałą – regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie – to jest to stanowisko biura prawnego wojewody wyrażone telefonicznie. Są uwagi do tej uchwały i w przypadku nie podjęcia przez Radę zmian według sugestii i uwag biura prawnego wojewody to wojewoda będzie wszczynał swoje postępowanie w celu uchylenia tej uchwały w częściach, które zdaniem biura prawnego wojewody są niezgodne z prawem. – powiedział Paweł Rzońca.

Regionalna Izba Obrachunkowa wszczynając postępowanie co do podejmowanych przez Radę uchwał, za wyjątkiem uchwały budżetowej, w momencie wszczęcia nie uzasadnia dlaczego wszczyna i jaki będzie dalszy tok postępowania. Nie ma takiego obowiązku z ustawy. – stwierdził Jacek Borkowski.

Jak wyjaśnił skarbnik, miasto szczegółowo uzasadniło Regionalnej Izbie Obrachunkowej zastosowanie preferencyjnej stawki dla osób studiujących poza Jasłem.

Mimo tego wyjaśnienia Regionalna Izba Obrachunkowa na swoim posiedzeniu nie uwzględniła tych argumentów, a uznała, że wystąpi wtedy podwójne objęcie opłatą za gospodarowanie odpadami jednej osoby. To znaczy na terenie, gdzie na przykład mieszka w akademiku i w tym samym czasie z preferencyjną stawką, ale na terenie miasta Jasła, co jest zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej niedopuszczalne i niezgodne z prawem, bo następuje podwójne objęcie opłatą. Mogę się z tym zgadzać lub nie, natomiast jest to stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, która – jeśli nie skorygujemy tego – to doprowadzi do uchylenia i pewnie wylądujemy w sądzie, gdzie będzie to troszeczkę trwało. – dodał.

Radny Janusz Przetacznik: – Podzielam zdanie Tadeusza Stachaczyńskiego, że Rada wraz z projektem uchwały winna otrzymać w tym przypadku pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z 22 marca stanowiącego podstawę dokonywanych zmian, jak również powinna być notatka sporządzona przez kierownika MZGO Marcina Gustka, która wskazuje na uzgodnione kierunki zmian. Myślę, że te dwa dokumenty powinniśmy otrzymać. Tak, jak radny Stachaczyński powiedział, stroną jest Rada Miejska, która podejmuje w tym wypadku uchwały, które stanowią akty prawa miejscowego, czyli będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz miasta Andrzej Czernecki wyjaśnił, że samorząd jako organ wykonawczy, przedłożył wszelkie dokumenty w terminie.

Nie mogę zgodzić się z takim zarzutem, że stawiamy Państwa w takiej sytuacji, w której w niewłaściwy sposób byśmy przekazywali odpowiedni pakiet informacji, żeby podejmować stosowne decyzje. – stwierdził Czernecki.

Mimo ostrej wymiany zdań, zmiany i tak zostały zaakceptowane przez bezwzględną większość Rady, a wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. Oczywiście, jeśli po raz kolejny nie zostaną zakwestionowane przez wcześniej wymienione organy.

Podjęta na dzisiejszej sesji uchwała reguluje także wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zaliczamy do nich m.in. punkty usługowe (sklepy, szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, hale sportowe, boiska sportowe, warsztaty rzemieślnicze, placówki bankowe, biura, hurtownie, magazyny, itp.), zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, remizy OSP, domy ludowe, itd.

Miasto zaproponowało, by w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny płacić: 17 złotych za pojemnik 120 litrowy, 34 złote za pojemnik 240 litrowy, 142,94 złote za pojemnik 1100 litrowy i 812,20 złotych za kontener o pojemności siedmiu metrów sześciennych, a w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 11 złotych za pojemnik 120 litrowy, 22 złote za pojemnik 240 litrowy, 92,22 złote za pojemnik 1100 litrowy i 524 złote za kontener o pojemności siedmiu metrów sześciennych.

To – zdaniem kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami – i tak preferencyjne stawki w porównaniu z sąsiednimi samorządami.

Miasto przejmie wszystkie nieruchomości i ci, którzy dzisiaj uchylają się od płacenia lub płacą te opłaty niewspółmiernie do ilości wytwarzanych odpadów zostaną przez ten system uchwyceni i dzięki temu będzie można zastosować niższe stawki dla wszystkich. Te stawki, które myśmy przyjęli, są dużym kompromisem i obarczone dużym deficytem po stronie dochodów, które powinny nam się zrównoważyć z kosztami. Dodam, że te stawki, które myśmy przyjęli, w porównaniu do miasta Sanoka są zdecydowanie niższe i to o nawet kilkanaście złotych. Te stawki nie są wygórowane. – powiedział Marcin Gustek.

W przypadku opadów niesegregowanych przeszły jednak stawki zaproponowane przez klub radnych Forum Jasielskie (Janusza Przetacznika i Andrzeja Dybasia), które obniżono: z 17 na 15 złotych za pojemnik o pojemności 120 litrów, z 34 na 30 złotych za pojemnik o pojemności 240 litrów, ze 142,94 na 126,15 złotych za pojemnik o pojemności 1100 litrów oraz z 812,20 na 716,80 złotych za pojemnik o pojemności 7 metrów sześciennych.

Propozycja obniżenia tych stawek to jest 12 procent w stosunku do dotychczasowych. Kiedy zastosujemy stawki, które zaproponowałem, automatycznie ulga z tytułu segregowania będzie zbliżona do ulgi zastosowanej dla osób fizycznych i będzie wynosiła dokładnie 27 procent. W przypadku osób fizycznych jest to 25. – tłumaczył Przetacznik.

U sąsiada – Gmina Jasło (uchwała nr XXXII/200/2012 z dnia 20 września 2012 roku):
Selektywna zbiórka odpadów: 8,00 złotych za pojemnik o pojemności 110/120 litrów; 15,00 złotych za pojemnik o pojemności 240 litrów; 46,00 złotych za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 215,00 złotych za kontener o pojemności 6 lub 7 metrów sześciennych.
Nieselektywna zbiórka odpadów: 16,00 złotych za pojemnik o pojemności 110/120 litrów; 30,00 złotych za pojemnik o pojemności 240 litrów; 92,00 złote za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 430,00 złotych za kontener o pojemności 6 lub 7 metrów sześciennych.

Jak zapowiedział kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 roku znowelizowanej ustawy nakładającej na samorządy gminne obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych i ich wywozu poprzedzi kampania informacyjna prowadzona na wszystkich miejskich osiedlach, a także z wykorzystaniem Internetu jako medium docierającego do najszerszego grona odbiorców.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE