Informacje

Jasielscy policjanci przystępują do realizacji programu prewencyjnego „Ostrożnie – pies”

Jak obronić się przed atakiem psa? Jakie prawne obowiązki spoczywają na jego właścicielu i co grozi za ich nieprzestrzeganie ? Na te i wiele innych pytań będą odpowiadać policjanci w czasie spotkań z mieszkańcami powiatu jasielskiego w ramach nowego programu prewencyjnego „Ostrożnie – pies”. Jest on odpowiedzią na sygnały ze strony społeczeństwa dotyczące pozostawianych bez opieki psów i związanym z tym zagrożeniu pogryzienia osób postronnych.

Jednym z celów programu „Ostrożnie – pies” jest uświadomienie jak największej liczby osób, że do sytuacji pogryzień przez psy dochodzi przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszym jest brak właściwej opieki nad zwierzętami (lekceważenie przez właścicieli ciążących na nich obowiązków) oraz brak dostatecznej edukacji mieszkańców (w szczególności osób najmłodszych) o zasadach bezpiecznego zachowania się w stosunku do psów.

Dlatego policjanci w ramach programu odwiedzą m.in. szkoły. W czasie prelekcji dzieci będą mogły poznać podstawowe instynkty kierujące zachowaniem psa oraz oznaki jego agresywnego zachowania się, a także sytuacje, które mogą stworzyć ewentualne zagrożenie ze strony takiego czworonoga. Uczniowie będą mogli również nauczyć się, w jaki sposób zminimalizować skutki w razie wystąpienia bezpośredniego ataku z jego strony.

Działania edukacyjno-informacyjne będą skierowane również wobec właścicieli psów. Dzielnicowi, w czasie rozmów profilaktycznych z takimi osobami, informować będą o obowiązkach jakie na nich spoczywają oraz konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa m.in. w zakresie trzymania psa. Funkcjonariusze podczas spotkań z mieszkańcami będą również promować wśród społeczności lokalnych poczucie obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów, zwracania uwagi na losy pozostawionych bez opieki psów i powiadamiania odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających ich życiu.

Poniżej przypominamy przepisy prawne dotyczące m.in. opieki nad psami:

Kodeks wykroczeń
art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
art. 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.
art. 108 Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez psy reguluje kodeks cywilny.
art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Ustawa o ochronie zwierząt
art. 35.1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wobec niektórych ras psów obowiązują zaostrzone przepisy prawa, i tak: prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE