Informacje

Otrzymaliśmy: radni Jasła o granicach regionów gospodarki odpadami komunalnymi na Podkarpaciu

Stanowisko Rady Miejskiej Jasła z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmiany granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie Podkarpackim.

Rada Miejska Jasła wnioskuje o dokonanie zmiany uchwały Nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i rekomendowanie tych zmian Sejmikowi Województwa celem podjęcia stosownej uchwały. Zmiany dotyczyłyby treści Działu VI Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do wyżej wskazanej Uchwały w zakresie zmiany granic regionów gospodarki odpadami oraz związanej z tymi zmianami konsekwentnie uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr XXIV/410/12 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego”. Plan zawiera podział województwa na sześć regionów: centralny, południowo-wschodni, południowo-zachodni, północny, wschodni i zachodni. Miasto Jasło zostało przypisane do regionu południowo-zachodniego, w którym funkcjonuje tylko jedna Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. Zakład ten jest mechaniczno-biologiczną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości 37 000 ton na rok części mechanicznej i 12 500 ton na rok części biologicznej. Oprócz w/w Zakładu w Krośnie w regionie południowo-zachodnim funkcjonuje instalacja zastępcza tj. Sortownia Odpadów Komunalnych w Wolicy, która obecnie obsługuje cały powiat jasielski. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów mają trafiać do regionalnej instalacji, co w przypadku regionu południowo-zachodniego oznacza, że ww. odpady mają trafić do jedynej instalacji w Krośnie, która nie jest w stanie obsłużyć całego strumienia odpadów powstałych w naszym regionie.

Zaistniała sytuacja doprowadziła do mocnego ograniczenia konkurencyjności w zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Ponadto przeprowadzone przez gminy regionu procedury przetargowe pokazały, że liczba oferentów jest mocno ograniczona oraz, że regionalna instalacja wybiera gminy, dla których potwierdza gotowość przyjęcia odpadów. Ma to bezpośredni wpływ na wysokość ofert przetargowych, a tym samym wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców gmin wchodzących czy przyporządkowanych do danego regionu. Przykładem może być Miasto Jasło. Przeprowadzona procedura przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w którym regionalna instalacja potwierdziła gotowość przyjęcia odpadów, pokazała że wzrost opłaty dla mieszkańców Jasła wynosiłby minimum 50-75%. Tymczasem gminy, które będą korzystały z tych samych instalacji do zagospodarowania odpadów co do tej pory np. Gmina Jasło nie przewidują wzrostu opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów.

Podkreślić należy, że tylko w jednym regionie województwa tj. południowo-zachodnim do którego zostało przypisane Miasto Jasło (załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego) została wskazana jedna regionalna instalacja do przetwarzania odpadów, co w istotny sposób zaburzyło dotychczasowy rynek zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez ograniczenie konkurencji i związane z tym faktem rygorystyczne przepisy ustawowe.

Można się w takiej sytuacji spodziewać znaczącej nieuzasadnionej rynkowo podwyżki ceny za usługi odbioru odpadów przy praktycznie niezmienionym zakresie rzeczowym zamówienia. Przykładem może być Miasto Jasło. Ponieważ ceny te dotyczyć będą wszystkich mieszkańców naszych gmin w roku, który według prognoz przyniesie wzrost kosztów utrzymania, wnioskujemy o ograniczenie liczby regionów i wyznaczenie dla każdego regionu co najmniej dwóch regionalnych instalacji, co powinno wpłynąć na powrót mechanizmów rynkowych w gospodarce odpadami i przyczynić się do utrzymania dotychczasowych opłat za odbiór odpadów.

Przyjęte przez Sejmik uchwały, na podstawie ustaw, które są powszechnie krytykowane i będą podlegać kolejnym nowelizacjom, są złym prawem skierowanym przeciwko gminom i ich mieszkańcom. W przyjętym, na bazie powszechnie krytykowanych ustaw tzw. „śmieciowych”, „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego”, kończy się prawo wyboru, a zaczyna przymus. Czy przymus może być prawem?

Mając powyższe na uwadze apelujemy o zmianę Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w zakresie zwiększenia obszarów regionów np. poprzez połączenie istniejących regionów, co doprowadziłoby do wzrostu konkurencji pomiędzy instalacjami do zagospodarowania odpadów komunalnych i uchroniło mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami opłat z tego tytułu.

Otrzymuje
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego
2. Sejmik Województwa Podkarpackiego

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE