Informacje

Radni uchwalili budżet Jasła na 2013 rok

Piętnastu radnych poparło przygotowany przez urzędników z jasielskiego magistratu projekt budżetu miasta na 2013 rok. W dokumencie przewidziano prawie 22 miliony złotych na inwestycje, w tym na uzbrojenie terenów przemysłowych przy ulicy Fabrycznej. To priorytetowe przedsięwzięcie, z jakim samorząd zamierza się zmierzyć przed końcem obecnej unijnej perspektywy finansowej.

Uchwała budżetowa została przyjęta głosami koalicjantów: Platformy Obywatelskiej (Adama Koszelnika, Romana Kościowa, Alicji Myśliwiec), „Jaślan” (Elżbiety Bernal, Krzysztofa Czeluśniaka, Zdzisława Dziedzica, Józefa Kędrka, Alicji Nowosielskiej) i Przymierza Samorządowego Podkarpacia (Krystyny Sikory, Tadeusza Stachaczyńskiego, Stanisława Zająca) przy wsparciu części radnych opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości (Marii Filip-Niwelt, Marii Jagielskiej), radnego klubu Forum Jasielskie Andrzeja Dybasia i radnego niezrzeszonego Leszka Zduńskiego.

Przeciwni byli: Janusz Przetacznik (Forum Jasielskie), Henryk Rak i Maria Szańca (Prawo i Sprawiedliwość), a od głosu wstrzymał się Wacław Dusza (PiS). Na dzisiejszym posiedzeniu byli nieobecni radni: Urszula Czyżowicz i Andrzej Trzop (PiS).

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Chciałem podziękować wszystkim osobom, które przyjęły w dzisiejszym głosowaniu budżet, czyli tym piętnastu osobom, które uznały, że plan budżetowy na 2013 rok jest takim planem, który dla miasta jest dobry i ważny, żeby go zrealizować. – stwierdził Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. – 2013 rok jest rokiem trudnym i wymagającym. Ten budżet, który został przedłożony Radzie, jest budżetem, który daje szansę w kolejnych latach sięgania po naprawdę duże środki unijne. Przypomnę, że 2014 rok to początek nowej perspektywy finansowej. W ten 2014 rok wejdziemy z zadłużeniem na poziomie 19,39% przy dopuszczalnym 60%. To naprawdę daje duże możliwości jeżeli chodzi o sięganie po nowe środki. To jest też budżet, który pomimo trudnej sytuacji w oświacie, jest budżetem, gdzie środki planowane do wydatkowania są na poziomie zbliżonym do 2010 i 2011 roku, czyli 44 miliony złotych. Przypomnę, że w 2010 było to 45 milionów. W 2010 dopłacaliśmy 18,6 mln. zł., a w tym roku dopłacimy 15,2 mln. zł. Więc utrzymując wysokie wydatki na oświatę utrzymujemy je poprzez odpowiednie zarządzanie środkami tak, żeby nie dopłacać z budżetu, natomiast korzystać z środków zewnętrznych i subwencji oświatowej. Jest to budżet, w którym mamy środki wydatkowane celowo na to, aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miasta i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkim osobom, które dostrzegły zalety tego budżetu, bardzo dziękuję. Teraz przystępujemy do solidnej pracy nad tym budżetem. – skomentował samorządowiec.

Charakterystyka budżetu miasta Jasła na 2013 rok przedstawia się następująco: plan dochodów kształtuje się na poziomie112 357 082,38 złotych (spadek w stosunku do roku ubiegłego, gdy plan zakładał dochody w wysokości 114 601 348,40 złotych), w tym dochody bieżące – 97 817 598,58 złotych (na 2012 rok – 96 391 400,07 złotych) i dochody majątkowe – 14 539 483,80 złotych (na 2012 rok – 18 209 948,33 złotych).

Największą grupę w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych (30 343 600,00 złotych (27% całości). Potem kolejno: subwencje – 24 682 991,00 złotych (22%), udziały w dochodach z budżetu państwa – 23 217 250,00 złotych (21%), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 13 117 675,77 złotych (12%), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone – 9 783 481,00 złotych (9%), dochody z majątku gminy – 2 964 500,00 złotych (2%), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 2 282 426,00 złotych (2%), dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1 935 312,70 złotych (2%), spadki oraz darowizny na rzecz gminy i inne – 1 765 355,91 złotych (1%), dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 980 000 złotych (1%).

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 112 006 582,38 złotych (wzrost w stosunku do planu na 2012 rok – 109 522 169,40 złotych), w tym wydatki bieżące – 91 224 530,96 złotych (w 2012 roku – 87 809 260,11 złotych) i wydatki majątkowe – 20 782 051,42 złotych (w 2012 roku – 21 712 909,29 złotych).

Do najważniejszych inwestycji, które będą realizowane z miejskiej kasy w bieżącym roku, należy zaliczyć: dokończenie budowy ulicy łączącej ulicę Towarową z ulicą Lwowską o symbolu KL1 , uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle – obręb Warzyce, modernizację Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Floriańskiej, odbudowę infrastruktury oświatowej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego oraz hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego), dokończenie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Żniwnej, dokończenie przebudowy placu targowego „Zielony Rynek”, odbudowę obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zniszczonych w wyniku powodzi, instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych.

Do mniejszych zadań bieżących należy zaliczyć: przebudowę ulicy Sportowej (34 000,00 złotych), kontynuację przebudowy chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej (25 000,00 złotych), budowę chodnika przy ulicy Konopnickiej (20 000,00 złotych), budowę parkingu przy ulicy Wincentego Pola (30 000,00 złotych), budowę ulicy Działkowej (20 000,00 złotych), asfaltowanie ulicy Lenartowicza (10 000,00 złotych), remont chodnika przy ulicy Farnej (20 000,00 złotych).

W budżecie zapisano również środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla: budowy zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Rynek w ramach poprawy płynności ruchu (90 tysięcy złotych), uzbrojenie osiedla Górka Klasztorna (150 tysięcy złotych), wykonanie przebudowy skrzyżowań w centrum miasta: Kościuszki – Kadyiego, 3-go Maja, Baczyńskiego, Kazimierza Wielkiego – Szajnochy (30 tysięcy złotych), budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 (30 tysięcy złotych), budowa kanalizacji deszczowej w rejonach ulic: Lwowska, 17-go Stycznia, Na Kotlinę (50 tysięcy złotych), przebudowa potoku warzyckiego (20 tysięcy złotych).

Środki wydzielone dla poszczególnych osiedli (na bieżące utrzymanie zarządu, remonty i zakup wyposażenia): Bryły – 49 500 złotych, Brzyszczki – 60 400 złotych, Gamrat – 53 500 złotych, Gądki – 32 590 złotych, Górka Klasztorna – 37 590 złotych, Hankówka – 58 000 złotych, Kaczorowy – 54 000 złotych, Kopernika – 47 450 złotych, Krajowice – 61 000 złotych, Mickiewicza – 56 500 złotych, Niegłowice – 50 000 złotych, Rafineria – 32 590 złotych, Sobniów – 56 000 złotych, Śródmieście – 60 500 złotych, Ulaszowice – 47 000 złotych, Żółków – 49 000 złotych.

Budżet uwzględnia dotacje dla jednostek, dla których organem założycielskim jest miasto, czyli: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jasielskiego Domu Kultury i Muzeum Regionalnego.

Planowane zadłużenie miasta na koniec 2013 roku jest szacowane na poziomie 21 781 015,91 złotych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE