Informacje

Do 22 maja: rekrutacja na „Trenerów Osiedlowych”

Miasto Jasło ogłosiło w środę konkurs na kandydatów, którzy w trakcie wakacji będą pełnili rolę trenera osiedlowego. W bieżącym roku program profilaktyczny będzie realizowany na siedmiu wytypowanych osiedlach: Sobniowie i Górce Klasztornej, Mickiewicza, Śródmieściu, Gamracie, Rafinerii, Kopernika i Hankówce.

Rekrutacja na trenera osiedlowego
Organizator programu zastrzega sobie: zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane - nie skupiające się wyłącznie na jednej dyscyplinie. Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Rekrutacja na trenerów osiedlowych potrwa do 22 maja br. Aby ubiegać się o angaż należy po pierwsze spełnić podstawowe wymagania formalne stawiane przez magistrat: mieć ukończony osiemnasty rok życia, posiadać doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą i podstawową wiedzę z zakresu organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych. Idealny kandydat powinien cechować się: sumiennością, odpowiedzialnością, uczciwością i kreatywnością. Premiowane będzie też wykształcenie wyższe oraz dodatkowe uprawnienia trenerskie i instruktorskie.

Po drugie: należy aplikować do Urzędu Miasta w Jaśle z odpowiednimi dokumentami. Oprócz życiorysu i listu motywacyjnego, należy przedłożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i oświadczenia o niekaralności, a także pisemną koncepcję proponowanych zajęć z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych (kompleksów wielofunkcyjnych „Orlik” przy Młodzieżowym Domu Kultury i Zespole Szkół Miejskich nr 3, boisk sportowych przy Zespołach Szkół Miejskich: nr 1, nr 2, nr 5, Gimnazjum nr 1, boisku sportowym na osiedlu Hankówka oraz obiektów rekreacyjnych przy ulicy Kwiatowej).

Docelowo zatrudnionych zostanie siedmiu trenerów osiedlowych, którzy zorganizują zajęcia dzieciom i młodzieży co najmniej szesnaście godzin tygodniowo. Szczegółowy zakres obowiązków został określony w regulaminie rekrutacji.

Program będzie realizowany od 29 czerwca do 30 sierpnia br. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub pod numerami telefonów: (13) 448 63 29 i 448 63 17.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE