Informacje

Powiat jasielski ma budżet na 2014 rok

„Odpowiedzialnym, zrównoważonym i bardzo odważnym” nazwał budżet powiatu jasielskiego na 2014 rok starosta Adam Kmiecik. Przyjęty dzisiaj piętnastoma głosami koalicji dokument zakłada 112 milionów złotych po stronie dochodów i 107 milionów złotych po stronie wydatków, w tym 16 milionów złotych na inwestycje. Według gospodarzy naszego regionu zakłada on zrównoważony rozwój wszystkich gmin w powiecie.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak podkreślił starosta jasielski to kolejny projekt budżetu, w którym nie przewiduje się zaciągania kredytu na wydatki, a systematycznie spłaca się te zaciągnięte w latach poprzednich. Po stronie dochodów powiatu zapisano kwotę 112 649 803 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 97 753 689 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 896 114 zł), natomiast po stronie wydatków 107 237 483 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 90 969 387 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 3 816 148 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 268 096 zł i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 10 873 575 zł). W uchwale zaproponowano również rezerwę na wydatki bieżące w kwocie 1 842 951 zł.

Jest to budżet bardzo odpowiedzialny, który pozwala powiatowi jasielskiemu patrzeć w przyszłość, a mam tu na myśli przyszłą perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020. Pragnę podkreślić, że w tym budżecie nie przewidujemy zaciągania kredytów, nie budujemy zadłużenia powiatu. Wręcz przeciwnie, kredyt jest spłacany. Właśnie po to, żeby wtedy kiedy będą duże środki do wzięcia, powiat jasielski był gotowy i mógł sięgnąć po te środki. Wśród zadań inwestycyjnych na ponad 16 milionów złotych staraliśmy się to równomiernie rozłożyć po terenie powiatu jasielskiego, żeby w miarę sprawiedliwie na terenie wszystkich gmin ten rozwój był zrównoważony. Aczkolwiek było to determinowane zadaniami wykonanymi w latach ubiegłych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie jest to lista zamknięta. – powiedział Adam Kmiecik.

Samorządowiec skierował podziękowania do wszystkich osób, które przyczyniły się do skonstruowania dokumentu w takiej formie jaka została przedłożona Radzie Powiatu do zaakceptowania.

Pragnę wyróżnić wśród tych pracowników naszą skarbnik Teresę Połeć, która jak co roku dołożyła największych starań, żeby wszystkie formalne strony zostały zachowane. Służąc zarządowi swoim doświadczeniem również doprowadziła do tego, że ten budżet ma kształt, który spełnia wszystkie wymogi i jest budżetem odpowiedzialnym, zrównoważonym i bardzo odważnym. Dziękuję również pracownikom Starostwa na czele z sekretarz, kierownikom naszych jednostek organizacyjnych, którzy przygotowywali materiały. Ta ciężka praca wszystkich tych ludzi złożyła się na to, że dzisiaj możemy procedować nad dokumentem, o którym mogę z przyjemnością powiedzieć, że był jednym z pierwszych dokumentów tego typu w województwie podkarpackim, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. – podkreślił starosta.

POSŁUCHAJ:

Uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu jasielskiego zostały zaproponowane przez Zarząd Powiatu w formie autopoprawki.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w przyszłym roku to: przebudowa drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla etap III (1 882 856 zł), dokończenie rozbudowy drogi powiatowej nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz (3 940 999 zł), dokończenie rozbudowy drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski (dotacja dla gminy Osiek Jasielski w wysokości 1 miliona złotych), przebudowa drogi powiatowej nr 1851R ulica Sobniowska w Jaśle (70 tysięcy złotych), przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska (1 060 000 zł), budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Święcany w ciągu drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica – Święcany – granica województw (250 tysięcy złotych), odbudowa drogi powiatowej nr 1867R Harklowa – Osobnica (30 494 zł), odbudowa drogi powiatowej nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka (30 tysięcy złotych).

231 tysięcy złotych, jednak bez wskazania konkretnych kwot na konkretne przedsięwzięcia, zabezpieczono na przebudowę dróg i mostów powiatowych, w tym: likwidację przełomów w miejscowości Sieklówka na drodze powiatowej nr 1839R; przebudowę drogi dojazdowej do ulicy Krajowickiej w Jaśle w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło – Błażkowa; przebudowę drogi powiatowej nr 1840R Jasło – Gorajowice – Bieździadka; przebudowę drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś; przebudowę drogi powiatowej nr 1843R Zimna Woda – Bierówka – Szebnie; przebudowę drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa; przebudowę drogi powiatowej nr 1848R droga przez wieś Zimna Woda; przebudowę drogi powiatowej nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica; przebudowę drogi powiatowej nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska; przebudowę drogi powiatowej nr 1865R Kunowa – Harklowa; przebudowę drogi powiatowej nr 1903R Skalnik – Desznica; przebudowę drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica – Święcany – gr. woj.; budowę kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1908R Krempna – Polany; budowę chodników w miejscowości Bajdy (ciąg drogi nr 1854R Jasło – Dębowiec), miejscowości Osobnica (ciąg drogi nr 1868R Trzcinica – Dobrynia) oraz na terenie gminy Brzyska (ciąg drogi nr 1313R Jasło – Błażkowa).

Chodniki będą budowane również w ciągu dróg powiatowych biegnących przez teren miasta Jasła, tj. przy ulicach: Floriańskiej, Granicznej, Mickiewicza (na osiedlu Bryły) i Niegłowickiej.

Z kolei na stabilizację osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przewidziano 66 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o plan wydatków na inwestycje nie związane z modernizacją istniejącej infrastruktury komunikacyjnej to przewiduje on m.in.: budowę Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną (2 857 248 zł), kontynuowanie prac przy Podkarpackim Systemie e-Administracji Publicznej (335 573 zł), termomodernizację budynków użyteczności publicznej (3 036 727 zł), zakup mammografu (334 526 zł) i nowej karetki (100 000 zł) dla szpitala, kontynuację projektu poprawy jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu (703 028 zł), modernizację pomieszczeń Starostwa Powiatowego pod Centrum Obsługi Klienta (90 000 zł).

Nie pocieszona może być natomiast Państwowa Straż Pożarna. W budżecie na 2013 rok miała zabezpieczone środki w wysokości 150 tysięcy złotych na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, bo użytkowany obecnie jako „pierwszowyjazdowy” ma już trzynaście lat i jest już mocno wyeksploatowany. Środki te zostały jednak „zdjęte” i przekazane na remont drogi biegnącej przez las w Gorajowicach. Obecny projekt przewiduje niewielką w porównaniu z poprzednią kwotę 10 tysięcy złotych, ale jak zaznacza starosta Adam Kmiecik być może uda się w ciągu roku kalendarzowego przesunąć dodatkowe środki na ten niezbędny zakup.

Podobnie, jak na inne zadania drogowe, o które apelowali dzisiaj radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, negatywnie oceniając projekt budżetu powiatu jasielskiego na 2014 rok.

Uważamy, że ten budżet nie przedstawia perspektywy rozwoju. – powiedział w imieniu swoich kolegów radny Adam Pawluś.

Edukacja i ochrona zdrowia to według opozycji dwie dziedziny niedowartościowane przez obecny Zarząd Powiatu.

Widzimy „zwijanie się” i brak jakiś perspektyw, zwłaszcza w szkolnictwie zawodowym. Nie pojawia się również perspektywa rozwiązania problemu w ochronie zdrowia, zwłaszcza jasielskiego szpitala. Zbliża się data, w której jasielski szpital będzie musiał dostosować swoje funkcjonowanie do wymogów Unii Europejskiej i na dzisiaj nie widzimy żadnego planu. Chyba, że planem jest komercjalizacja i przeniesienie tego problemu na inny podmiot. U naszych sąsiadów widzimy, że szpitale dostosowują się. Dużym sukcesem może pochwalić się szpital krośnieński. Jest duże zagrożenie, że nasz szpital będzie musiał ograniczyć swoją działalność do bardzo wąskiego zakresu. W tej dziedzinie brak jest jakiejkolwiek perspektywy sensownego rozwiązania. Przynajmniej z tego projektu nie możemy się nic dowiedzieć. – powiedział Adam Pawluś.

Wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz odpiera zarzuty i podkreśla, że to właśnie za obecnej kadencji władz samorządowych poczyniono najwięcej kroków w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Powstała nowoczesna sieć pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego, która niebawem zostanie uruchomiona. To są nasze działania, które już zostały zrobione. Natomiast najbardziej istotne jest to, co stało się jeśli chodzi o wydatki bieżące szkolnictwa, ponieważ już w tym roku one zostały zbilansowane. Szkoły zostały uporządkowane co do kierunków kształcenia i wyspecjalizowane. Tak, aby te nakłady, które będą w przyszłości z różnych projektów unijnych dały możliwość bardzo nowoczesnych inwestycji, które pokażą, że mamy szkolnictwo zawodowe na wysokim poziomie. – przyznał.

Odpowiadając z kolei na zarzuty dotyczące lecznictwa szpitalnego wyjaśnił, że zostały opracowane i złożone wnioski do nowo opracowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zakładające rozwój miejscowej lecznicy.

W ramach tych wniosków są zapisane kluczowe zadania dla jasielskiego szpitala. To właśnie bloki operacyjne, a także psychiatria, sfinansowanie lądowiska i tzw. SOR-u. Aby to stało się realne, muszą być w tej chwili wykonane wszelkie prace dokumentacyjne. – podkreślił Miśkowicz.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości chciał dzisiaj przeforsować swoje poprawki w projekcie budżetu, dokładając do niego zadania inwestycyjne polegające na przebudowie odcinków dróg powiatowych: Trzcinica-Jareniówka (w Trzcinicy), Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka (we Wrocance), Jasło-Zręcin (w Umieszczu), Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (w Dębowcu i Załężu), Pagorzyna-Pagórek-Radość (od granicy z województwem małopolskim), Jasło-Brzyska-Błażkowa (w Błażkowej od „pierwszego” mostu do granicy z powiatem dębickim), Święcany-Lisów (w Lisowie „Przychodach”), Nowy Żmigród-Stary Żmigród-Łysa Góra (w Starym Żmigrodzie), Harklowa-Osobnica (w Harklowej) oraz budowie chodników przy drogach powiatowych: Trzcinica-Jareniówka (na odcinku od drogi krajowej nr 28 do cmentarza parafialnego w Trzcinicy), Skołyszyn-Harklowa-Wójtowa (w Harklowej) i Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (w Załężu).

Starosta Adam Kmiecik zgłosił wniosek o odrzucenie w całości tego wniosku, bo – jak tłumaczył na sesji – Zarząd Powiatu w ciągu roku kalendarzowego dołoży wszelkich starań, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe z różnych źródeł.

Jeżeli mówimy o drodze Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski to Zarząd ma świadomość, że ta droga wymaga pilnego remontu. Ale spójrzmy na to, co dzieje się na terenie tych dwóch gmin. W gminie Dębowiec największa inwestycja: droga praktycznie od Niegłowic do Folusza, na terenie gminy Osiek Jasielski droga ze Świerchowej do Samoklęsk jest zrobiona. Niestety, nie możemy przeznaczyć wszystkich środków tylko na jedną czy dwie gminy, by było by to po prostu nie uczciwe w stosunku do mieszkańców całego powiatu jasielskiego. – powiedział.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Grzegorz Pers: – Odnosząc się do propozycji klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałem powiedzieć, że u każdego radnego znalazłyby się jakieś odcinki drogi w fatalnym stanie. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek, m.in. w moim okręgu wyborczym odnośnie drogi do Starego Żmigrodu. Rzeczywiście ta droga jest w fatalnym stanie tylko zdajmy sobie sprawę z tego, że nie możemy zrobić wszystkiego. I tak w tej kadencji 100 milionów złotych przeznaczyliśmy na inwestycje. Droga w Załężu pewnie wymaga remontu, ale musimy zdać sobie sprawę, że nie uda się zrobić wszystkiego. Musielibyśmy wszystkie drogi powiatowe zrobić. Na to brakuje pieniędzy.

Stonować głosy w debacie próbował jak zwykle członek Zarządu Powiatu Jan Urban. Dla doświadczonego urzędnika i samorządowca to już kolejna uchwała budżetowa, nad którą przychodzi mu zagłosować.

Na każdej sesji budżetowej jest określona grupa, która jest niezadowolona. Niezadowolenie to zostałoby ukrócone czy nie wystąpiłoby w sytuacji, gdyby była nieograniczona pula pieniędzy. Funkcjonujemy w takich realiach, że zawsze będzie mniej pieniędzy niż możliwości finansowe danej jednostki budżetowej. Można bić pianę, można dyskutować. Jest przedstawiona konkretna oferta, konkretne zadania są wskazane. Stąd też te inwestycje będą realizowane sukcesywnie w momencie kiedy te pieniądze z oszczędności, pozyskanych środków, z różnego rodzaju działań, które pozwolą na to, że pieniądze będą na te inwestycje przeznaczone. Moglibyśmy podejść, idąc tokiem myślenia moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i wpisać wszystkie odcinki dróg, które w tym powiecie wymagają remontów. Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że radni opozycyjni nie dostają nic, bo to jest bicie piany. Z jakiego okręgu wyborczego jest radny, jeżeli idzie największa – jeśli chodzi kwotowo – inwestycja drogowa na terenie powiatu? Bądźmy odrobinę w porządku wobec siebie. – powiedział Jan Urban.

Pozytywną opinię projektowi wystawili także radni klubu Przymierza Samorządowego Podkarpacia. – Mógł być lepszy, ale po wysłuchaniu wszystkich potrzeb to trzeba by było jeszcze ze 100 milionów złotych więcej w naszym budżecie i może byśmy wszystko zrealizowali. Na pewno bylibyśmy szczęśliwsi. Ale są realia takie jakie są. W związku z tym trzeba zagospodarować jak najlepiej to co mamy. – wyjaśnił radny Józef Kozioł.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Projekt budżetu powiatu jasielskiego na 2014 rok wraz z autopoprawką uwzględniającą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie został przyjęty piętnastoma głosami za.

Na znak protestu radni klubu Prawa i Sprawiedliwości: Adam Pawluś, Witold Lechowski, Jan Muzyka, Marta Misiołek, Andrzej Stachurski, Wojciech Zając, Tadeusz Gorgosz, Mariusz Sepioł nie wzięli udziału w głosowaniu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE