Informacje

Otrzymaliśmy: radny Wojciech Zając pyta wicestarostę o konkurs na dyrektora I liceum

Do naszej Redakcji wpłynęło pismo sygnowane przez radnego Rady Powiatu w Jaśle Wojciecha Zająca do wicestarosty jasielskiego Franciszka Miśkowicza w sprawie prowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Poniżej jego treść.

„Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów, ewentualnie dopuszcza się jeszcze trzecie głosowanie, które jest bezwzględnie ostatnim.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż na posiedzeniu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle odbytym w dniu 8 kwietnia 2014 r. komisja ograniczyła się do jednego głosowania w wyniku, którego żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej przepisami prawa większości głosów i uznała konkurs za nierozstrzygnięty.

W związku z tym proszę o informację, czy odbyła się jedna, bądź więcej tur głosowania – tym samym czy procedura konkursowa odbyła się zgodnie z prawem i jakie będą dalsze działania mające na celu wyłonienie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.”

Wojciech Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE