Informacje

Nowe miejsca pracy w Jaśle

12 listopada Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła podpisał porozumienie z Grupą Kapitałową Loyd S.A. Określa ono zasady współpracy w ramach planowanej przez Grupę inwestycji. W pierwszej połowie 2015 roku w Jaśle otwarte zostanie Centrum Usług Biznesowych, w którym zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 220 mieszkańców regionu.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Grupa Kapitałowa Loyd S.A. posiada już wiele analogicznych placówek świadczących usługi z zakresu outsourcingowego wsparcia sprzedaży na terenie całej Polski. Sales Concept, firma zarządzająca centrami w ramach Grupy – w jasielskim oddziale planuje zatrudniać mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy. To szansa dla długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 50 rok życia lub młodych nieposiadających wyższego wykształcenia.

Jako Grupa Kapitałowa Loyd S.A. realizujemy projekt tworzenia centrów usług biznesowych w południowej części kraju, docelowo zamierzamy utworzyć 15 takich centrów. Każde z nich to przynajmniej 150 nowych miejsc pracy, które mogą być szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, czy społecznym. Centra działają zarówno w większych miastach jak np. Kraków, Częstochowa i Bytom, a także w mniejszych jak Krosno, Zawiercie czy Myszków. Wszędzie staramy się działać w oparciu o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracować z lokalnymi samorządami i aktywizować miejscowy rynek pracy. Teraz rozpoczynamy współpracę w Jaśle i planujemy start tutejszej inwestycji na pierwszą połowę 2015 r. – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Loyd S.A. Inwestycje i Zarządzanie.

Inwestycja Grupy Kapitałowej Loyd S.A. otrzymała wsparcie ze strony władz samorządowych. Przedstawiciele miasta oraz reprezentanci inwestora parafowali porozumienie o współpracy. Benefitem dla miasta i regionu będzie prowadzenie rekrutacji poprzez kanały samorządu, to jest Powiatowy Urząd Pracy. Oznacza to, iż pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby z powiatu jasielskiego. Otwarcie centrum usług biznesowych poprzedzone będzie wytypowaniem kandydatów oraz przeprowadzeniem wymaganych do podjęcia pracy szkoleń.

Każde nowe miejsce pracy, a szczególnie te, w których obok siebie, na równych zasadach pracują niepełnosprawni i pełnosprawni, jest dla nas niezwykle istotne. Przyczynia się to do kształtowania społeczeństwa świadomego i zintegrowanego. Dlatego zdecydowaliśmy się współpracować z Grupą Kapitałową Loyd – skomentował Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

W jasielskim centrum usług będziemy potrzebować osób do pracy biurowej polegającej na świadczeniu usług z zakresu outsourcingowego wsparcia sprzedaży. Będzie to głównie praca z telefonem, bądź komputerem m.in. telerekrutacja, windykacja należności, pośrednictwo pracy, rejestracja itp. wymagać będzie znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną – wyjaśnia Cezary Lewiński, Dyrektor Zarządzający Sales Concept S.A.

Jednym z ważniejszych czynników determinujących pracę konsultanta w centrum i tym, co może stać się głównym atutem podczas rekrutacji na to stanowisko jest komunikatywność. Idealnie znajdują się tu osoby, które lubią rozmawiać i nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktu. Mocną stroną kandydata jest również wcześniejsze doświadczenie związane z księgowością, sprzedażą, marketingiem lub obsługą klienta. Niemniej jednak, nieodłącznym elementem funkcjonowania centrów usług biznesowych są szkolenia interpersonalne, dzięki którym nawet osoby początkowo nieśmiałe z czasem nabierają odwagi i pewności siebie.

***
O FIRMIE:
Sales Concept to pro­fe­sjo­nalne usługi dla biz­nesu prowadzone pod marką Tele Concept. Łączy inno­wa­cyjne know-how z najnow­szymi tech­no­lo­giami tele­in­for­ma­cyj­nymi. Ofe­ru­je roz­wią­za­nia z zakresu out­so­ur­cingu pro­ce­sów sprze­daży i mar­ke­tingu. Wspie­ra firmy dzia­ła­jące w bran­żach: finanso­wej, rekla­mo­wej, PR, wysył­ko­wej, roz­ryw­ko­wej, FMCG, kosme­tycz­nej, moto­ry­za­cyj­nej, wydawniczej. Spółka należy do Grupy Kapi­ta­ło­wej Loyd S.A. Inwe­sty­cje i Zarzą­dza­nie, która inwe­stuje w spółki pro­wa­dzące swoją dzia­łal­ność w branży HR, BPO oraz HoReCa.

(Unicorn Media/UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE