Informacje

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” – podpisanie aneksu do umowy

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisany został (16.04) Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” rozszerzający zakres rzeczowy Projektu.

Fot. © archiwum ZGDW z siedzibą w Jaśle
Fot. © archiwum ZGDW z siedzibą w Jaśle

W imieniu Zarządu Związku aneks do umowy podpisali: Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego, natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Adam Pęzioł – Prezes Zarządu.

W ramach dodatkowego zakresu zrealizowanych zostanie 11 zadań na roboty budowlane na terenie gmin: Brzostek, Jedlicze, Chorkówka, Pilzno, Sękowa, Żyraków oraz miasta Jasła. Obejmują one: budowę 5 km kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowę 2 przepompowni ścieków, budowę 25 km sieci wodociągowej oraz 4 km przyłączy wodociągowych, renowację kolektorów kanalizacji sanitarnej, modernizację i przebudowę dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych osadu na oczyszczalni ścieków w Jaśle, modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu oraz rozbiórkę 0,6 km rur azbestowych. Roboty o wartości ponad 12,5mln zł brutto będą w 64% dofinansowane z Funduszu Spójności.

Realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” jest kontynuacją kompleksowego porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gmin Związku w ramach którego dotychczas wybudowano: 10 oczyszczalni ścieków, blisko 700 km kanalizacji sanitarnej, 190 przepompowni ścieków, 180 km sieci wodociągowej, 9 hydroforni oraz zmodernizowano 7 oczyszczalni ścieków oraz 3 stacje uzdatniania wody.

Pozytywne oddziaływania realizacji programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki mają zasięg regionalny oraz charakter znaczący i długotrwały. Wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwia podłączenie blisko 36,5 tys. mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. Wybudowane i zmodernizowane oczyszczalnie ścieków zapewniają prawidłowe oczyszczenie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Jednym ze strategicznych celów programu była poprawa efektywności pracy stacji uzdatniania wody poprzez modernizację i rozbudowę. Zrealizowane inwestycje wodociągowe zapewniają dostawę wody pitnej o wymaganej jakości dla ponad 41 tys. mieszkańców.

(ZGDW Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE