Informacje

Radni powiatowi zaakceptowali propozycję finansową rozbudowy jasielskiego szpitala

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe samorząd powiatu wybrał wariant minimum dla rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W pierwszym etapie do starego budynku zostanie dobudowany nowe skrzydło, w którym ulokuje się blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią. Przedsięwzięcie ma wstępnie pochłonąć 24,5 miliona złotych. Zostanie pokryte z kredytu komercyjnego zaciągniętego przez samorząd oraz środków własnych placówki.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Zielone światło dla zaciągnięcia zobowiązań finansowych związanych z przystąpieniem samorządu powiatowego do rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wyrazili w formie głosowania na czwartkowej (09.07) sesji radni powiatowi. Pierwszy etap realizacji inwestycji, której głównym zamierzeniem jest zlokalizowanie całej działalności leczniczej placówki w jednym kompleksie znajdującym się przy ulicy Lwowskiej 22, oszacowano wstępnie na 24,5 miliona złotych. Większość kosztów wziął na siebie organ prowadzący.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w wysokości 18,5 miliona złotych, z czego 18 milionów złotych ma pochodzić z kredytu komercyjnego, a 500 tysięcy złotych z dochodów własnych samorządu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe 6 milionów złotych stanowić będzie wkład własny szpitala, który ze swojej puli zobowiązał się pokryć zakup niezbędnego wyposażenia.

Zarówno władze samorządowe powiatu, jak i kierownictwo jednostki uznają decyzję o wyrażeniu woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia, jako historyczną.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

To jest inwestycja historyczna, a wręcz epokowa. Szpital istnieje od blisko pięćdziesięciu lat. Jeżeli ma istnieć kolejnych pięćdziesiąt lat to możemy mu dać na to szansę, aby służył on dla wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że taka sytuacja się dokona. Jest to bardzo trudna inwestycja. Sam projekt architektoniczny porównywany jest z projektem budowy elektrowni atomowej i nie ma w tym żadnego słowa przesady. Taki jest stopień komplikacji tej inwestycji. Nie tylko będziemy budować nowy blok operacyjny i nowe skrzydło, ale też będziemy to dołączać do starego istniejącego budynku, będziemy przebudowywać ciągi komunikacyjne i otoczenie szpitala. To wszystko wymaga ogromnego zaangażowania zarówno logistycznego, jak i finansowego. – mówi lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Rozbudowę szpitala wymusiła wprowadzona w kwietniu 2011 roku ustawa o działalności leczniczej. Rok później weszło w życie ministerialne rozporządzenie szczegółowo regulujące wymogi jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i sprzęt podmiotów. W myśl powyższych aktów prawnych jasielska placówka medyczna na dzień dzisiejszy ich nie spełnia.

Ministerstwo dało czas podobnym podmiotom na dostosowanie swojej infrastruktury do końca grudnia 2016 roku.

Wiele było prób usystematyzowania wyposażenia, konstrukcji szpitali natomiast ostatnie prawodawstwo to jest kwiecień 2011 roku kiedy to Sejm przyjął ustawę o działalności leczniczej. Artykuł 22 tej ustawy dotyczy wymogów narzucanych pod względem sanitarnym, instalacyjnym, wyposażeniowym szpitalnym blokom operacyjnym. W związku z tym w czerwcu 2012 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia, które w sposób szczegółowy określa wyposażenie, warunki sanitarne, instalacyjne m.in. dla bloków operacyjnych i poszczególnych oddziałów szpitalnych. Nasz szpital, już blisko pięćdziesięcioletni, niestety nie spełnia tych wymogów. Tryb wykonalności tej ustawy jest określony na 31 grudnia 2016 roku. Jeżeli do tego czasu inwestycja dotycząca bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji nie zostanie rozpoczęta i nie będzie w fazie realizacji naszemu szpitalowi grozi znaczne ograniczenie funkcjonowania. – wyjaśnia Michał Burbelka.

Zarząd Powiatu w ubiegłej kadencji wraz z kierownictwem szpitala podjęli działania zmierzające ku rozwiązaniu problemu. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z pełną dokumentacją techniczną. Zadanie powierzono pracowni projektowej z Wrocławia. Za kompleksowe opracowanie samorząd zapłaci 1,3 miliona złotych.

Makieta - wizja architektoniczna projektanta Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Makieta – wizja architektoniczna projektanta
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Projektant przedstawił swoją wizję przyszłego obiektu, a właściwie kilku obiektów, bo całe przedsięwzięcie, które podzielono na kilka etapów, obejmuje nie tylko rozbudowę istniejącego szpitala, ale także wybudowanie nowych budynków, w których skoncentrowana będzie cała działalność medyczna w jednym kompleksie przy ulicy Lwowskiej 22.

Mamy historyczny moment, w którym zdecydujemy czy jasielski szpital będzie spełniał w pełni wymogi, które narzucone są ustawą, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Problem ten był wielokrotnie dyskutowany. Zarząd poprzedniej kadencji, przymierzając się do tej inwestycji, analizował swoje możliwości odnośnie sfinansowania. Po przeanalizowaniu wszystkich zależności, które były w samorządzie powiatu jasielskiego, podjęliśmy decyzję, że przygotujemy dokumentację projektową, która zostanie wdrożona początkiem tej kadencji. Aby było to możliwe rozpisaliśmy konkurs na przygotowanie pełnej dokumentacji, która rozwiąże funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w jednym kompleksie przy ulicy Lwowskiej. Po przeprowadzeniu całej procedury konkursowej została wyłoniona firma, która przedstawiła najlepsze rozwiązanie tego zagadnienia. Zarząd podjął decyzję, że zleci tej firmie przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej. – tłumaczy Franciszek Miśkowicz, starosta jasielski.

Samorząd przygotowywał się do tego przedsięwzięcia systematycznie. Od 2011 roku nie zaciągano żadnych kredytów, a spłacano wcześniejsze zobowiązania.

Podjęliśmy także działania, aby sytuacja finansowa samorządu była taka, że w pełni udźwigniemy to działanie. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga to od nas pełnej determinacji, która będzie warunkowała funkcjonowanie samorządu przez tą kadencję. Ale ze względu na to, że jest to bardzo ważna inwestycja w zakresie ochrony zdrowia myślę, że nie należy tego odwlekać tylko podjąć decyzję odnośnie wdrożenia jej realizacji. – wyjaśnia Miśkowicz.

Niemniej jednak możliwości finansowe powiatu skalkulowano w taki sposób, że realizowany będzie wariant minimum rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W pierwszej kolejności powstanie nowe skrzydło dobudowane do istniejącego budynku, w którym ulokowane zostaną: blok operacyjny wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego i centralną sterylizatornią.

Dlaczego nie remontujemy starego, bo być może wydawałoby się, że tak byłoby prościej? – zadaje głośno pytanie dyrektor Michał Burbelka. – Groziłoby to nam wstrzymaniem zabiegów operacyjnych na około dwa lata i utratą kontraktu, a być może i odejściem z pracy lekarzy specjalistów, którzy zajmują się operacjami. W związku z tym, aby temu zapobiec i świadczyć pełny wachlarz usług medycznych stwierdziliśmy, że praktyczniej byłoby wybudować nowy blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią i utrzymać dotychczasowy zakres działalności szpitala.

Michał Burbelka, który kieruje jasielskim szpitalem od 2012 roku, przypomina też o prestiżu jednostki, która bez dokonania koniecznych zmian straci na swoim znaczeniu.

Szpital jasielski wykonuje rocznie około pięciu tysięcy zabiegów operacyjnych. Blok operacyjny i centralna sterylizatornia to jest „serce” szpitala. Jeżeli my tego „serca” się pozbędziemy to szpital może nie umrze, ale przekształci się w jedną dużą przychodnię, przez co ograniczy swoją działalność tylko i wyłącznie do leczenia zachowawczego, a nie operacyjnego. Jest to niezbędny wymóg dla istnienia szpitala, w którym rocznie przyjmujemy 19 tysięcy pacjentów, około 120 tysięcy pacjentów ma udzielone porady w Poradniach Specjalistycznych, a jest ich osiemnaście. Pogotowie, które istnieje w strukturach jasielskiego szpitala wyjeżdża do zachorowań i wypadków 10 tysięcy razy rocznie. Około 4 tysięcy wyjazdów Pogotowia to same transporty. Mamy nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy; Oddział Ortopedii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki unikalny w skali województwa i praktycznie w skali południowej Polski, bo najbliższy taki oddział jest w Krakowie. Mamy w końcu dwóch konsultantów wojewódzkich w szpitalu o randze szpitala powiatowego co jest rzeczą zupełnie niezwykłą. Mamy konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii dr. Naszkiewicza i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii dr. Turka. Także mamy szpital, którego zakres działania jest ponadpowiatowy. – mówi.

Radni byli jednogłośnie za podjęciem uchwały. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Radni byli jednogłośnie za podjęciem uchwały.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Przed głosowaniem nad uchwaleniem projektu rozwiązała się dyskusja. Opozycja, która w żaden sposób nie negowała konieczności rozbudowy szpitalnej infrastruktury, zarzucała Zarządowi „bierność” w dotychczasowej kwestii rozwiązania problemu.

My jesteśmy cały czas za rozbudową szpitala. Na dowód tego w poprzedniej kadencji kilkakrotnie składaliśmy wniosek o rozbudowę szpitala. Było tak, że jak dochodziło do głosowania to głosowaliście Państwo przeciwko. Ten czas, który dzisiaj jest, to jest przynajmniej o dwa lata za późno. – powiedział Tadeusz Gorgosz.

Chciałbym, aby nie wprowadzać poczucia, że nic się nie działo. Działo się! Od wielu lat ta debata się toczyła. Nie dziwię się klubowi Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma żadnego interesu politycznego, żeby chwalić Zarząd. Ja tego nie oczekuję. Ale cieszę się, że radni powiedzieli jasno i wyraźnie, że jest to inwestycja potrzebna dla powiatu jasielskiego i najprawdopodobniej nas poprą, ale mają wątpliwości. – odpowiedział wicestarosta Adam Kmiecik.

Padały także zarzuty, że kosztem realizacji zadania samorząd będzie musiał zrezygnować z kluczowych dla funkcjonowania lokalnej społeczności przedsięwzięć jak np. oświata czy modernizacja dróg.

Niestety, musi podlegać krytyce i negatywnej ocenie fakt zwołania dzisiejszej sesji. Jestem radnym powiatowym pierwszej kadencji natomiast po raz pierwszy spotykam się z takim lekceważeniem podstawowych obowiązków działania służb powiatowych z jednej strony, z drugiej strony organu wykonawczego jak również organu uchwałodawczego. Mamy dzisiaj podejmować decyzję dotyczącą konsekwencji nie na ten rok budżetowy, ale na 2,5 kadencji. W tym momencie musimy powiedzieć, że z 24 zadań powiatu, które są opisane w naszej ustawie w artykule 4 będziemy koncentrować się na drugim, czyli ochronie i promocji zdrowia. To jest istotny temat. – powiedział radny Janusz Przetacznik.

Wątpliwości próbował rozwiać członek Zarządu Powiatu Jan Urban. – Bardzo często wszyscy podkreślali odpowiedzialność za pieniądze powiatu. Dzisiaj wiemy, że nie można się rozwijać, tym bardziej w przypadku samorządu o takiej strukturze dochodów jakim jest powiat, nie bazując na kredycie. Odpowiedzialność władzy samorządowej, zarówno uchwałodawczej jaką jest Rada, jak i organu wykonawczego jakim jest Zarząd, przejawia się długofalowym myśleniem. Zwrócę uwagę na jedną rzecz: od 2011 nie braliśmy kredytów, spłacaliśmy zaciągnięte. Przypomnę, że niezależnie od tego, że spłacaliśmy pieniążki to wiele rzeczy się zrobiło. Nie zaciągaliśmy kredytów spłacając wcześniej zaciągnięte i nikt nie krytykował poprzedników, bo to była jedyna słuszna droga, żeby się rozwijać. Przygotowywaliśmy się w sposób odpowiedzialny do tej inwestycji. Zostało gruntownie przygotowane podejście do tego tematu. Były dyskusje w poprzednich kadencjach na sesjach.

Starosta Franciszek Miśkowicz obiecał radnym, że przedstawi publicznie szczegółowe rozwiązania, jakie zostaną zrealizowane w pierwszym etapie inwestycji w momencie dostarczenia pełnej dokumentacji przez projektanta.

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle dyrektor lek. med. Michał Burbelka wyraził podziękowania dla całej Rady Powiatu za jednogłośne podjęcie kluczowej dla dalszego funkcjonowania podmiotu decyzji.

Chciałem podziękować wszystkim radnym bez wyjątku. To jest bardzo trudna decyzja, z której zdaje sobie sprawę. W imieniu swoim i pracowników szpitala dziękuję bardzo. To jest historyczna decyzja. Zdaje sobie z tego sprawę, że Państwo poświęcacie część swoich możliwości po to, żeby szpital się rozwijał. Dziękuję, że w tym głosowaniu pokazaliście zaufanie instytucji, którą to reprezentuję. – powiedział.

Wizualizacja obiektu - koncepcja projektanta.
Wizualizacja obiektu – koncepcja projektanta.

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle została podzielona na trzy etapy.

W pierwszym z nich zaplanowano dobudowę nowego skrzydła do istniejącego budynku o łącznej powierzchni użytkowej około 4751,95 metrów kwadratowych. Usytuowane zostaną tam: blok operacyjny wraz salą nadzoru poznieczuleniowego i centralną sterylizatornią, szatnie dla personelu, pomieszczenia techniczne oraz dwa 25-łóżkowe oddziały. W dalszej kolejności mają powstać: budynek o powierzchni użytkowej ok. 2450,5 metrów kwadratowych dla potrzeb poradni specjalistycznych (zostaną przeniesione z obiektu przy ulicy Szopena 38) i administracji szpitala; budynek o powierzchni użytkowej około 908,3 metrów kwadratowych przeznaczony dla funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego (garaże dla karetek, pomieszczenia dla zespołów ratownictwa medycznego oraz warsztaty); dwukondygnacyjny parking. Pierwszy etap zwieńczy zagospodarowanie terenu, w tym modernizacja dróg dojazdowych, parkingów oraz adaptacja przyszpitalnej zieleni.

Drugi etap będzie polegał na budowie budynku o powierzchni użytkowej około 3784,88 metrów kwadratowych na potrzeby psychiatrii. Przeniesione tam będą z ulicy Za Bursą Oddział Psychiatryczny, z ulicy Szopena Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Zdrowia Psychicznego, a z ulicy Kraszewskiego Oddział Dzienny Psychiatryczny.

Przedsięwzięcie zakończy się adaptacją pomieszczeń zwolnionych po wybudowaniu nowego skrzydła. Dodatkową powierzchnię użytkową zyskają: Oddział Geriatrii, Oddział Rehabilitacyjny, Pracownia Endoskopii, Izba Przyjęć, Oddział Septyczny i Prosektorium.

Władze samorządowe nie wykluczają, że harmonogram poszczególnych elementów zadania może ulec zmianie w związku z planowanymi naborami wniosków o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE