Informacje

Pers i Lazar poza prezydium Rady Powiatu

W wyniku tajnego głosowania, przy dwunastu głosach za, radni odwołali Grzegorza Persa i Jana Lazara z funkcji przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. – Uważamy, że delegacja rady do podejmowania takiego stanowiska już minęła. – powiedział wicestarosta Adam Kmiecik, który wraz z częścią radnych PO i PSL nie wziął udziału w głosowaniu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Bialik podziękowała Grzegorzowi Persowi za współpracę. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Bialik podziękowała Grzegorzowi Persowi za współpracę.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W świetle przepisów ustawy o samorządzie powiatowym (art. 14 ust. 5) „w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji”.

Termin minął mimo że dwunastu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami (czyli więcej niż 1/4 ustawowego składu rady) kilkukrotnie występowało do Grzegorza Persa o zwołanie sesji „nadzwyczajnej” i wprowadzeniem do jej porządku punktów dotyczących przyjęcia rezygnacji z pełnionych funkcji. Powołują się przy tym na art. 15 ust. 7 ustawy, który wyraźnie mówi, że „na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku”.

Art. 14 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy mówi, że „niepodjęcie uchwały (…) w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”

Wobec powyższego funkcje Grzegorza Persa i Jana Lazara (obaj PSL) w prezydium Rady Powiatu w Jaśle wygasają z dniem 31 października br.

Jednak to nie przeszkadzało radnym skupionym wokół niedawno skonstruowanej koalicji między PiS-em, a PSPP, by do porządku dzisiejszej sesji (przerwanej w dniu 3 września br.) wprowadzić punkty dotyczące odwołania obu panów z pełnionych stanowisk.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

I tak, została powołana komisja skrutacyjna, w której skład weszli Janusz Przetacznik, Mariusz Sepioł i Stanisław Mlicki, odbyło się również tajne głosowanie. Radni, wyczytywani w kolejności alfabetycznej, podchodzili do urny i wypełniali wcześniej przygotowane formularze. Nie wszyscy, bo z 23 obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, wzięło udział 15.

Przeciwko głosowaniu była część radnych Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Trudno zgodzić się na podejmowanie uchwał, które nie mają uzasadnienia prawnego. W związku z tym moje stanowisko jest takie, że w tych głosowaniach, które nie powinny się odbyć i które moim zdaniem formalnie nie są dopuszczalne, nie biorę w nich udziału. – powiedział nam wicestarosta jasielski Adam Kmiecik (PO).

Dlaczego? – dopytuję.

Jeżeli z mocy prawa mandat przewodniczącego wygasa z dniem 31 października i w ustawie jest wskazane, że Rada ma trzydzieści dni na jego odwołanie to nie proceduje się nad jego odwołaniem, bo termin na przyjęcie rezygnacji minął i mandat wygasza z mocy prawa. W związku z tym, że jeżeli złożył rezygnację to trudno jest odwoływać kogoś kto złożył rezygnację. Takie jest moje zdanie, ale każdy działa na swoje konto. Natomiast jeżeli dzisiaj radni przegłosują, że jest noc to zapewniam Państwa, że nie stanie się nagle ciemno. – dodał.

Wynik głosowania był z góry przesądzony: dwunastu radnych opowiedziało się za odwołaniem Grzegorza Persa i Jana Lazara (przy jednym głosie przeciw, jednym wstrzymującym i jednym nieważnym).

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej zapytany o ważność podjętych w przedmiotowym zakresie uchwał i ich ewentualnym zaskarżeniu do organu nadzorującego (wojewody podkarpackiego) tonował emocje.

Nie wiem czy to ma jakikolwiek sens. Ten mandat wygasa 31 października więc dzień w tą czy w tą to nie wiem czy zostałyby podjęte czynności przez organ nadzorujący zwłaszcza, że procedowanie nad tym staje się bezzasadne. – powiedział.

Adam Kmiecik nazwał dzisiejsze działanie radnych PiS-PSPP „pokazem siły”. – Ale na to też trzeba być przygotowanym, byle było to w granicach pewnego rozsądku.

Grzegorz Pers, który po kilku miesiącach urzędowania na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, tłumaczył się ze swoich decyzji na wcześniejszych sesjach i dzisiaj nie chciał ponownie powielać swojego stanowiska. Oświadczył jedynie, że „złożył takie oświadczenie woli i należy uszanować jego decyzję”.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości próbował wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad wybór nowego przewodniczącego. Kandydatem koalicji jest Tadeusz Gorgosz.

PiS widzi na stanowisku nowego przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle Tadeusza Gorgosza. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
PiS widzi na stanowisku nowego przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle Tadeusza Gorgosza.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Niemniej jednak radca prawny ostudziła ich zamiary wyjaśniając, że może stać się to dopiero podczas kolejnego posiedzenia. Wobec powyższego przewodniczący Witold Lechowski, po naradzie z pozostałymi przedstawicielami klubu, wycofał wniosek.

Ostatnie tygodnie w działalności samorządu powiatu jasielskiego pokazują, że nie skończy się jedynie na wymianie składu prezydium Rady. O ile PiS z PSPP mają dwunastu radnych, co bez przeszkód pozwala na objęcie władzy w Radzie, o tyle brakuje im dwóch głosów do ewentualnego odwołania starosty wraz z całym Zarządem Powiatu.

Taki wniosek pojawił się i był dzisiaj omawiany na sesji. Jak zapowiadają radni koalicji, głosowanie nad nim nastąpi już w przyszłym miesiącu.

Cały czas hipotetycznie dyskutujemy o osobach, które mogą objąć to stanowisko. Ja tego nie wiem. Przede wszystkim trzeba odwołać obecny Zarząd Powiatu, a do tego potrzebnych jest czternaście głosów. Jeżeli będzie czternastu radnych, którzy wyrażą taką wolę, to odwołają ten Zarząd i powołają nowego starostę. To są normalne rzeczy, zapisane w ustawie i nie ma co dywagować ani się bardzo oburzać. Takie jest życie. – wyjaśnia Adam Kmiecik.

Czy radnym PiS-PSPP uda się odwołać starostę Franciszka Miśkowicza? Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Czy radnym PiS-PSPP uda się odwołać starostę Franciszka Miśkowicza?
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Wicestarosta jasielski podkreśla, że jego ugrupowanie nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie ewentualnej roli Platformy Obywatelskiej w przyszłych władzach powiatowych.

Po odsunięciu Grzegorza Persa z prezydium dalszą część obrad prowadziła wiceprzewodnicząca Anna Bialik (PSL). Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Po odsunięciu Grzegorza Persa z prezydium dalszą część obrad prowadziła wiceprzewodnicząca Anna Bialik (PSL).
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podczas piątkowego posiedzenia radnym udało się podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu jasielskiego do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dzisiaj był ostatni dzień roboczy, w którym samorządy mogły składać aplikacje o uzyskanie dofinansowania na przebudowę administrowanych przez siebie dróg w przyszłym roku.

W przypadku uzyskania dofinansowania rząd pokrywa do pięćdziesięciu procent kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż trzy miliony złotych.

Powiat jasielski wnioskuje o realizację drugiego etapu przebudowy drogi relacji Chrząstówka – Szebnie, łączącej powiaty jasielski i krośnieński.

W tym momencie zadanie jest częściowo realizowane – przykrywamy żwirówkę asfaltem. Gdyby się udało złożyć ten wniosek, a wszystko wskazuje na to, że się uda i otrzymalibyśmy dofinansowanie to zamknęlibyśmy to zadanie w całości. – wyjaśnia Kmiecik.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE