Informacje

Jasielscy radni zaakceptowali budżet miasta na 2016 rok

Radni miejscy odrzucili wnioski Krzysztofa Czeluśniaka oraz Jana Pierzchały i późnym popołudniem zatwierdzili zaproponowany przez burmistrza Ryszarda Pabiana budżet Jasła na 2016 rok. Ryszard Pabian podkreśla, że „jest on wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami jakie mamy”. Przyszłoroczne wydatki samorządu zostały zaplanowane na poziomie 121 milionów złotych.

Uchwaleniu przyszłorocznego budżetu Jasła była poświęcona osiemnasta sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie i wtorkowe popołudnie. W pierwszej części posiedzenia skarbnik miasta Jacek Borkowski przedstawił radnym projekt uchwały. Przedstawiciel miejscowego samorządu podkreślił, że pierwotnie przedłożony radnym do wglądu dokument został skorygowany trzema autopoprawkami burmistrza Jasła i uzyskał pozytywną akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Przewidywany dochód na przyszły rok to ponad 120 milionów złotych. Pierwotny budżet roku 2015 zakładał kwotę 112 milionów złotych. W tym dochody bieżące to jest ponad 113 milionów złotych natomiast dochody majątkowe 6,8 miliona złotych. Również ta kwota jest wyższa niż pierwotnie zakładano w 2015 roku. Do najważniejszych dochodów należą: podatki i opłaty lokalne – 32,1 miliona złotych, dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne – ponad 1,6 miliona złotych, dochody z majątku miasta – 2,6 milionów złotych, udziały w dochodach budżetu państwa – 26,2 miliona złotych, dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 3,6 miliona złotych, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 11,4 miliona złotych i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej czy innych funduszy zewnętrznych – 5,6 miliona złotych. Kwota projektowanych wydatków to jest 121,8 miliona złotych. Pierwotny budżet na 2015 rok to było 118,2 miliona złotych. W tym wydatki bieżące wynoszą 106 milionów złotych natomiast wydatki majątkowe to prawie 15 milionów złotych. Są one mniejsze o prawie 1,4 miliona złotych w stosunku do pierwotnego projektu budżetu na 2015 rok. – wyliczył skarbnik.

Największe wydatki miasto poniesie w dziedzinie oświaty i wychowania, która to gałąź stanowi aż 37% planowanych wydatków budżetu miasta Jasła na 2016 rok. Drugą najistotniejszą pozycją jest pomoc społeczna, która stanowi 18% wydatków budżetu. Na trzecim miejscu znalazły się wydatki związane z gospodarką komunalną, tj. 14% budżetu. 9% budżetu stanowią wydatki na administrację. Kolejną pozycją jest transport i łączność, tj. wartość 6% budżetu. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej mieszczą się w granicach 5 lub mniej procent.

Poza kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz obsługą długu większość pozycji jest planowana w wyższych wysokościach niż na 2015 rok. Na kulturze jest spadek ze względu na to, że mieliśmy ponad 5 milionów złotych dotacji do przebudowy Jasielskiego Domu Kultury, która w przyszłym roku już nie będzie realizowana. Rozpoczynamy inwestycje w innych klasyfikacjach budżetowych. Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych wynoszą 76,4 milionów złotych. Na 2015 rok planowane było 73,5 milionów złotych. Mamy tutaj wzrost o 2,9 miliona złotych. Wydatki na wynagrodzenia i składki oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 47,3 milionów złotych. W 2015 roku było to 47,8 miliona złotych. Wydatki majątkowe to prawie 15 milionów złotych. Kwota porównywalna do kwoty z roku 2015. – powiedział Jacek Borkowski.

Największą kwotę w zakresie działań inwestycyjnych miasto Jasło zamierza przeznaczyć w przyszłym roku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (przewidziano kontynuację instalacji systemów solarnych na domach prywatnych oraz obiektach użyteczności publicznej), następnie na kulturę fizyczną (kontynuacja budowy Podkarpackiego Centrum Sztuk Walki). Na trzecim miejscu znajdują się projekty związane z transportem i łącznością.

Według przedstawionych prognoz zadłużenie Jasła na koniec grudnia 2016 roku ma wynieść 19,39% (22 969 720,02 złotych).

Projekt uchwały budżetowej do przyjęcia w zaproponowanym kształcie rekomendował radnym na poniedziałkowej sesji burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Ten budżet jest wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami jakie mamy. – stwierdził. – Dochody są zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku bieżącym. Wynika to z analizy dochodów jakie miały miejsce w tym roku i na podstawie tego co spodziewamy się w roku przyszłym. Staraliśmy się, aby to były pewne dochody stąd też takie zostały ujęte w projekcie tego budżetu. Ponieważ dochody zostały zaplanowane na poziomie 120 milionów złotych stąd też po stronie wydatkowej staraliśmy się dopasować nasze oczekiwania do tych dochodów. Przede wszystkim zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć funkcjonowanie w pewnych dziedzinach, które wynikają z funkcjonujących w kraju przepisów, a więc oświata, pomoc społeczna. Stąd też to, co mogliśmy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne i majątkowe, wynikało z konieczności pokrycia wydatków bieżących. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to pewnie nie wszystkie zadania się pojawiły. Również te, które są, nie ukrywam, że środki jakie przewidzieliśmy na pewno nie zostaną w stu procentach zrealizowane. Ale nie wiemy jak będzie się kształtować sytuacja w trakcie roku. Mniej więcej wiemy jakie nabory zostaną ogłoszone w ramach unijnych programów. Ale nie wiemy jak będzie wyglądać pozyskiwanie tego dofinansowania. Stąd też w zależności od tego jak będzie się kształtować sytuacja w ciągu roku przewidujemy albo uzupełnienie tych zadań o środki pochodzące z nadwyżki albo przesuwanie środków pomiędzy tymi zadaniami, które są ujęte w budżecie na tą chwilę. Tak, jak na początku wspomniałem, jest to wynik pewnego kompromisu, aby ten budżet „domykał się”. Zdaje sobie sprawę, że w trakcie roku będziemy wnioskować o zmiany w tym budżecie.

Pozytywną opinię wyraziły komisje merytoryczne, w szczególności komisja finansowo-budżetowa. Jej przewodniczący Krzysztof Pec odczytał protokół z posiedzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta. Odpowiadali oni szczegółowo na pytania radnych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W dyskusji nad propozycją budżetową miasta wzięli udział m.in. radni Krzysztof Czeluśniak i Jan Pierzchała. Pierwszy z nich dopytywał włodarzy o funkcjonowanie i finansowanie z miejskiej kasy Straży Miejskiej, funkcjonowanie administracji podległej burmistrzowi oraz – jego zdaniem – zbyt rozrośnięte fundusze przeznaczone na promocję Jasła w mediach.

Burmistrz, razem z podległymi mu pracownikami urzędu, próbował odpowiadać na postawionego przez radnego pytania.

Swoją opinię wyraził także Jan Pierzchała: – Ja pod tym budżetem z pewnością się nie podpiszę. Ten budżet nie daje nam rozwoju, aby zatrzymać w Jaśle młodzież. Oczywiście jest tu wiele inwestycji, m.in. budowa obiektu dla sztuk walki. Jest też wiele innych prac, na które mieszkańcy miasta Jasła czekają. Mam tu na myśli poprawę stanu dróg, chodników, estetyki miasta Jasła. – stwierdził.

Stąd obaj złożyli propozycję dokonania ośmiu zmian w projekcie uchwały budżetowej. Czeluśniak – m.in. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Krasińskiego na rondo, zwiększyć kwotę przeznaczoną na nowe nasadzenia roślinne w mieście, zwiększyć dotację na funkcjonowanie klubów sportowych oraz zasiłki dla osób o niższym statusie materialnym.

Z kolei Pierzchała – zwiększyć środki na bieżące remonty ulic i chodników w mieście, wykonanie rowu odwadniającego ulicę Prusa oraz przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy ulicy Pelczara.

Radna Alicja Nowosielska zgłosiła wniosek o uwzględnienie środków finansowych na aktywizację środowiska seniorów, z kolei radny Andrzej Dybaś wnioskował o przystąpienie do robót związanych z likwidacją osuwiska i rozbudową ulicy Leśnej.

Na poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę o kontynuację zadania jeśli chodzi o projektowanie. To zadanie jest w kręgu tych, które chcemy zrealizować, bo zdajemy sobie sprawę, że zarówno usunięcie, zabezpieczenie tego osuwiska jak i połączenie ulicy Leśnej z ulicą Rolniczą jest istotnym elementem układu komunikacyjnego w mieście. To zadanie będziemy się starali realizować. Oczywiście jeśli uzyskamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, a dwa uda nam się wygenerować odpowiednie środki, a być może pozyskać dofinansowanie. – wyjaśnił burmistrz.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak podsumowując pierwszą część posiedzenia podkreślił, że: – Ten budżet pozwoli nam na realizację pewnych działań inwestycyjnych, a także na aplikowanie o środki, jeżeli takie się pokażą. Jest to wyjściowy prognostyk, abyśmy w 2016 roku poszukiwali możliwości pozyskiwania środków. Jeżeli ten budżet uchwalimy to taką możliwość będziemy mieć, ponieważ nie mamy aż tak nadmiernego zadłużenia. Na pewno będzie on wielokrotnie zmieniany w ciągu roku.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Czeluśniaka i Pierzchałę wnioskami komisja finansowo-budżetowa postanowiła rekomendować radnym siedem z ośmiu wniosków (jeden Krzysztofa Czeluśniaka został odrzucony ze względów formalnych). W trakcie jawnego głosowania, które odbyło się już dzisiejszego popołudnia, nie uzyskały one akceptacji i tym samym zostały wyrzucone „do kosza”.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Jeszcze przed podjęciem decyzji apelował o to sam burmistrz: – Nie chciałbym dyskutować nad zasadnością kierunków, na które panowie radni chcą przeznaczyć te środki. Natomiast chciałbym się odnieść do tego co powoduje takie, a nie inne przesunięcia w budżecie. Jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane na poziomie 2,2 miliona złotych. Tutaj radny (Krzysztof Czeluśniak – przyp. red.) argumentuje, że takie wysokości nie są potrzebne. Wykonanie dodatków mieszkaniowych na chwilę obecną w roku 2015 wynosi mniej więcej 2 150 000 złotych. Więc zabranie 200 tysięcy złotych spowoduje, że już tych środków braknie. Jeśli chodzi o wniosek radnego Czeluśniaka dotyczący przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Krasińskiego to zabezpieczenie kwoty 100 tysięcy złotych niestety nie pozwala na wykonanie robót. Były tam rozeznawane koszty związane z tego typu inwestycją. Są szacowane na kwotę zbliżoną do miliona złotych. Także to 100 tysięcy złotych nie rozwiązuje tego tematu. Tak samo te wszystkie przesunięcia z różnych działów i rozdziałów. Ten budżet został naprawdę przygotowany w oparciu o rozeznanie potrzeb tego co zamierzamy w przyszłym roku zrealizować. Dlatego prosiłbym o utrzymanie tego budżetu w takiej postaci, w jakiej był zaproponowany przez burmistrza.

Nad zaproponowanym przez burmistrza Ryszarda Pabiana budżetem zagłosowało jednogłośnie dziewiętnastu radnych. Przeciwko byli Krzysztof Czeluśniak i Jan Pierzchała.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Głosowałem przeciwko, ponieważ poprawki jakie zgłosiłem, są bardzo potrzebne dla mieszkańców. Chodzi o rondo na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Szkolnej. Walczę o to już od kilku lat. Wybieg, że są to ogromne koszty to tylko zdanie władzy wykonawczej. Skoro Dębica potrafi robić małe ronda za małe pieniądze to dlaczego w Jaśle nie można zrobić? A środki, które chciałem „ściągnąć” ze Straży Miejskiej uważam, że można było „ściągnąć”. Te 100 tysięcy złotych pozwoliłoby na rozpoczęcie inwestycji. Najpierw trzeba zrobić projekt. Ewentualnie można by wdrożyć tam światła. Teraz będę działał w inną stronę, ale wcześniej czy później tam musi powstać rondo. Dzień przed świętami został tam potrącony pieszy. Jest tu bardzo niebezpiecznie. Występuje tu duże natężenie ruchu ze względu na lokalizację licznych szkół, bloków czy wreszcie dużego supermarketu. – powiedział nam Krzysztof Czeluśniak.

Tuż po przyjęciu najważniejszego dla funkcjonowania miasta dokumentu burmistrz złożył radnym serdeczne podziękowania.

Jest to budżet, który jest pewnym kompromisem, wynikającym z pewnych dochodów jakie miasto jest w stanie pozyskać w roku 2016. Jestem pewny, że w trakcie roku budżetowego będą zachodzić zmiany. Będziemy również słuchać Państwa propozycji. Nie wykluczam, że również te propozycje składane przez panów radnych znajdą miejsce w tych zmianach budżetowych, które będą miały miejsce w trakcie roku. Proszę o zaufanie. Naprawdę patrzę jakie są potrzeby miasta Jasła i na to na co możemy sobie pozwolić bazując o dochody jakie miasto jest w stanie wygenerować. Wierzę, że uda nam się ten budżet wspólnie realizować łącznie z tymi zmianami, które będziemy wprowadzać w trakcie roku. – powiedział Pabian.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Do najważniejszych inwestycji wykazanych w projekcie uchwały budżetowej należą: budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza (250 tysięcy złotych), budowa drogi KDZ 3 wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami „część 2” (690 tysięcy złotych), przebudowa kładki nad rzeką Wisłoką na osiedlu Gądki (500 tysięcy złotych), przebudowa ulicy Rolniczej (50 tysięcy złotych), rozbudowa ulicy Gorajowickiej (500 tysięcy złotych), uzbrojenie osiedla Na Kotlinę (500 tysięcy złotych), budowa drogi KD do terenów przemysłowych na osiedlu Gamrat (500 tysięcy złotych), wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie przemysłowej Warzyce (150 tysięcy złotych), termomodernizacja Urzędu Miasta (80 tysięcy złotych), modernizacja tablic wjazdowych do miasta (30 tysięcy złotych), utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci, zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym (80 tysięcy złotych), budowa rowu przy ulicy Żniwnej odprowadzającego wody opadowe (200 tysięcy złotych), budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic 17 Stycznia, Lwowskiej i Na Kotlinę (600 tysięcy złotych), przebudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek toalet publicznych w Ogródku Jordanowskim (100 tysięcy złotych), budowa placu zabaw na osiedlu Gądki (30 tysięcy złotych), budowa kompleksu siłowni rekreacyjnej na osiedlu Hankówka (25 tysięcy złotych), wykonanie koncepcji budowy stadionu lekkoatletycznego (5 tysięcy złotych), bieżące remonty ulic (600 tysięcy złotych), remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla Zarządów Osiedli (550 tysięcy złotych), utworzenie Centrum Coworkingowego (200 tysięcy złotych).

Kontynuowane będą działania inwestycyjne, w tym: instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach prywatnych oraz obiektach użyteczności publicznej (3,7 miliona złotych) oraz budowa Podkarpackiego Centrum Sztuk Walki (2,5 miliona złotych).

Ponadto miasto chce systematycznie prowadzić działania w zakresie: budowy oświetlenia ulicznego, modernizacji przystanków komunikacji miejskiej, przebudowy i modernizacji rowów melioracyjnych, modernizacji kanalizacji deszczowej, budowę kwater grzebalnych na cmentarzach komunalnych oraz modernizację budynków i lokali socjalnych stanowiących własność miasta.

Na realizację zadań inwestycyjnych zostały zabezpieczone środki dla podmiotów zewnętrznych: powiatu jasielskiego na realizację zadania „Budowa mostu na osiedlu Gądki na rzece Wisłoce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1856R Jasło – ulica Szopena” (180 tysięcy złotych), województwa podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73” (95 tysięcy złotych), Lucyny Misiołek na prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce Matki Bożej przy ulicy PCK (20 tysięcy złotych).

Zdaniem burmistrza, przyszłoroczny budżet został skonstruowany w taki sposób, by można było zapewnić ewentualne aplikowanie samorządu do prognozowanych programów unijnych.

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła:

Jacek Borkowski, skarbnik miasta:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE