Informacje

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Jaśle

Jasielscy urzędnicy starannie przygotowują się do nowego rozdania funduszy unijnych. Jednym z zadań, na jakie zamierzają pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, jest termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Samorząd Jasła zamierza ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji budynków Urzędu Miasta oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. biskupa Ignacego Krasickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa „Czysta energia”, działanie „modernizacja energetyczna budynków”.

W tym celu urzędnicy zlecili wykonanie opracowania inwentaryzacji, audytów energetycznych oraz dokumentacji technicznej dla przedmiotowych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Jasła.

Jak poinformowała nas Agata Koba, rzecznik prasowy miejscowego magistratu, wykonawcy przedmiotu zamówienia zostali wyłonieni w trybie zamówienia publicznego poniżej 30 tysięcy euro „zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Na skutek przeprowadzonego postępowania realizację projektu powierzono następującym oferentom: Argasiński Robert Projektowe Usługi Komputerowe „ARGAS” z Jarosławia (budynek Urzędu Miasta w Jaśle) – za kwotę 29 520,00 złotych brutto i Pracownia Audytorska Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego (budynek Szkoły Podstawowej nr 4) – za kwotę 36 408,00 złotych brutto. Środki na ten cel pochodzą będą z miejskiego budżetu.

Audyty powinny zawierać wyliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia emisji zanieczyszczeń w skali roku (Mg/rok) dla pyłu, SO2, Nox, CO, CO2 wraz z wyliczeniami gazów cieplarnianych w przeliczeniu na ekwiwalentny dwutlenek węgla, zmniejszenia zużycia paliwa przed realizacją zadania i po realizacji zadania oraz efekt ekologiczny wynikający z modernizacji lub wymiany oświetlenia wbudowanego na stałe w tych budynkach. Audyty powinny uwzględniać działania, które w efekcie przyniosą zmniejszenie efektywności energetycznej (zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na energię) o co najmniej 30% dla każdego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w stosunku do stanu pierwotnego, jeśli to możliwe na poziomie 40% dla każdego budynku. – wyjaśnia Agata Koba.

Ze strony wykonawców urzędnicy oczekują przedstawienia: projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inwentaryzacji stanu aktualnego – pozwoli to w przyszłości na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację faktycznych robót budowlanych, które skutkować będą ograniczeniem strat energii w przedmiotowych obiektach, a także wpłyną na poprawę ich ogólnej estetyki.

Jak dodaje rzeczniczka, realizacja przedsięwzięcia wynika ze sporządzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020.

Pełna dokumentacja ma być gotowa już w tym tygodniu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 upływa 15 marca. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako instytucja zarządzająca RPO, przewiduje na trzeci kwartał bieżącego roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE