Informacje

Rozbudowa sali gimnastycznej przy „podstawówce” w Gamracie

W połowie stycznia miasto Jasło będzie dysponowało dokumentacją projektową przebudowy i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 (osiedle Gamrat). Samorząd zamierza aplikować z wnioskiem o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków unijnych dostępnych w nowym rozdaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Istniejąca sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Istniejąca sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 (osiedle Gamrat), która obejmuje sporządzenie: projektu budowlanego i wykonawczego dla poszczególnych branż, przedmiarów robót dla wszystkich branż w układzie technologicznym dla każdej branży, kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji geotechnicznej, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz mapy do celów projektowych samorząd zapłaci 15 tysięcy złotych brutto.

Na zapytanie ofertowe ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta odpowiedziało pięciu oferentów. Jedynym kryterium wyboru podmiotu, któremu powierzono realizację projektu, była najniższa cena.

Samorząd zawarł umowę z krośnieńską Pracownią Projektową „MAJDAK” Architekt Magdalena Majdak.

Jak poinformowała nas Agata Koba, rzecznik prasowy jasielskiego magistratu „zakres przebudowy obejmuje częściową adaptację niższej części sali gimnastycznej o wymiarach ok. 5,0 m na 7,5 m, która po adaptacji będzie stanowić dwie szatnie. W zakres przebudowy wchodzić będzie również przeróbka instalacji elektrycznej”.

Wyjaśnia ona również, że „zakres rozbudowy obejmuje wykonanie sali o wymiarach ok. 10,0 m na 10,0 m zlokalizowanej od południowo-wschodniej strony istniejącej sali gimnastycznej wraz z instalacją elektryczną i instalacją centralnego ogrzewania, zgodne z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w oparciu o parametry obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.”.

Rzeczniczka Urzędu Miasta w Jaśle tłumaczy, że potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika „z przeprowadzonych diagnoz i analiz w placówkach oświatowych”.

Dokumentacja ma być gotowa do 15 stycznia.

Kiedy miałaby się rozpocząć inwestycja? Samorząd uzależnia ogłoszenie postępowania przetargowego oraz fizyczne przystąpienie do robót budowlanych od możliwego uzyskania dla projektu dofinansowania zewnętrznego. Z kompleksowym opracowaniem chce aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, poddziałanie „Szkolnictwo ogólne”.

Sala gimnastyczna przy SP 11

Sala gimnastyczna przy SP 11

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE