Informacje

Ośrodek pomocy społecznej w Jaśle już na swoim 🔊

Blisko 4,7 miliona złotych kosztowało dostosowanie budynku dawnej bursy międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby pomocy społecznej. Pieniądze na ten cel pochodziły z funduszy unijnych oraz budżetu miasta. W zmodernizowanym obiekcie, oprócz działalności statutowej ośrodka, znalazło się również miejsce na organizację nowych form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

W sobotę uroczyście oddano do użytku zmodernizowany budynek przy ulicy Szkolnej 25 w Jaśle. Dawniej mieściła się w nim bursa adresowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta. Od wielu lat obiekt będący w zarządzie powiatu jasielskiego stał praktycznie nieużytkowany, jedynie część pomieszczeń na jednym poziomie było wykorzystywane przez społeczne liceum ogólnokształcące. Zrodził się pomysł, by przystosować go dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ten pomysł narodził się w 2015 roku. – wraca pamięcią wstecz burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – Rozpoczęliśmy rozmowy ze Starostwem Powiatowym i dzięki przychylności Zarządu, jak i Rady Powiatu udało nam się pozyskać ten obiekt. Na początku 2016 roku została zawarta umowa z Zarządem Powiatu, na mocy której własność tego obiektu została przeniesiona bezpłatnie na rzecz miasta. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do prac związanych z przystosowaniem tego obiektu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – dodał.

Na przystosowanie dotychczasowej infrastruktury technicznej budynku samorząd miejski pozyskał dofinansowanie od samorządu wojewódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie „infrastruktura pomocy społecznej”. Do przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych wydatkował również środki pochodzące z własnego budżetu.

Te źródła finansowania pozwoliły zmodernizować ten obiekt za kwotę około pięciu milionów złotych. Dofinansowanie ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego to ponad dwa miliony złotych. Pozostałe środki to udział miasta Jasła. – wyjaśnia burmistrz.

Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej polegała w głównej mierze na dostosowaniu budynku do potrzeb dnia dzisiejszego. Wykonany został gruntowny remont zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Kompleksowo przebudowano pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), wykonano sanitariaty, wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe, a całą bryłę budynku poddano termomodernizacji, czyli ociepleniu i nadaniu jej nowej, przyjaznej dla oka kolorystyki. Wybudowano również ciąg windowy. Inwestycja została zrealizowana w przeciągu kilku miesięcy.

Do końca stycznia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma przenieść całą swoją działalność na ulicę Szkolną 25. Do tej pory instytucja była rozproszona po terenie całego Jasła. Główna siedziba mieściła się przy ulicy Kochanowskiego. Za jej wynajem od Towarzystwa Budownictwa Społecznego (spółki zależnej od miasta) co miesiąc trzeba było płacić około siedem tysięcy złotych. Sekcja do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych była zlokalizowana przy ulicy Floriańskiej. Ośrodek korzystał również z pomieszczeń budynku przy ulicy Śniadeckich.

W zmodernizowanym obiekcie dawnej bursy międzyszkolnej znalazło się również miejsce dla nowych form wsparcia mieszkańców. Dzięki środkom pochodzącym z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 udało się tu utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy.

Działalność nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkujących na terenie miasta Jasła. Do tej pory musiały one korzystać z podobnej placówki w Nowym Żmigrodzie.

Od kilku lat miasto Jasło zabiegało o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, jednak ze względu na brak lokalu było to utrudnione. – wyjaśnia Katarzyna Sierakowska, kierownik placówki. – W grudniu 2017 roku udało się otworzyć taki dom dla dwudziestu osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego dziesięć osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Dzięki programowi „Za życiem” obecnie mamy siedemnastu uczestników, ale kolejne osoby zgłaszają się więc myślę, że wkrótce uda nam się uzupełnić ich stan.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się przez pięć dni w tygodniu, po osiem godzin dziennie. Do ich dyspozycji oddano pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Nad prawidłową realizacją zadań placówki czuwa zatrudniony tam, wykwalifikowany personel.

Celem domu jest przede wszystkim pomoc osobom w usamodzielnieniu się na tyle, na ile stan zdrowia i niepełnosprawność pozwolą im na to. Są to przede wszystkim treningi funkcjonowania w życiu codziennym w formie terapii zajęciowych, różnych wyjść i wyjazdów, korzystania z oferty kulturalno-rozrywkowej w mieście. Te zajęcia terapeutyczne mają na celu przede wszystkim jak najefektowniej umilić czas i pozwolić tym osobom zintegrować się ze społecznością. Jest to też pewna pomoc dla ich rodziców i opiekunów, którzy na co dzień spędzają z nimi większość czasu. Do tej pory nie było takiej formy wsparcia. Często te osoby nie mają możliwości wyjścia z domu i skorzystania w pełni z tego co oferuje kontakt z innymi osobami. Więc mam nadzieję, że Środowiskowy Dom Samopomocy będzie się rozwijał. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w tym przedsięwzięciu. – powiedziała Katarzyna Sierakowska.

Biorący udział w dzisiejszej uroczystości Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie podkreślił, że starania Jasła o utworzenie na jego terenie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały podjęte już przed kilkoma laty wstecz.

Mija dziesięć lat, jak po raz pierwszy rozmawialiśmy o Środowiskowym Domu Samopomocy. Niestety nie wyszło, ponieważ były problemy z jego umiejscowieniem. Ta znacząca aglomeracja w województwie podkarpackim takiego Środowiskowego Domu Samopomocy nie miała, a potrzeby są znaczne bowiem w Polsce mamy około pięciu milionów osób niepełnosprawnych, z tego około miliona to są osoby z upośledzeniem i niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle psychicznie chore. To jest poważna populacja jeżeli chodzi o naszą część społeczeństwa. Wsparcie dla tych osób jest niezmiernie ważne dlatego, że przy pomocy Środowiskowych Domów Samopomocy czy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą oni uzyskiwać niezbędne kompetencje społeczne, ale również mogą podejmować zatrudnienie. W tych placówkach takie działania się podejmuje. – powiedział.

W budynku swoją siedzibę znajdą również: Dzienny Dom Pomocy, Klub Integracji Społecznej oraz Młodzieżowe Centrum Wolontariatu. Te projekty to z kolei efekt poczynań dyrektor jasielskiego MOPS-u oraz podległego jej personelowi, dzięki którym udało się pozyskać środki zewnętrzne na ich realizację.

Właśnie dzięki temu, że pojawiła się taka możliwość ze względów lokalowych, ale także dzięki względom pracowników i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udało się pozyskać środki na funkcjonowanie nowych form. To Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych, Klub Integracji Społecznej i sekcja do spraw wolontariatu. Tych form działalności w MOPS-ie do tej pory nie było. Mam nadzieję, że będą one dobrze służyć tym, którzy tej pomocy oczekują, a ten obiekt dzięki temu, że jest zdecydowanie większy od dotychczas funkcjonującego, będzie również temu celowi służył. – powiedział Ryszard Pabian.

Uparcia w dążeniu do poprawy jakości usług pomocy społecznej gratulowała dzisiaj gospodarzom naszego miasta wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska.

Dziękuję nade wszystko panu burmistrzowi, bo dzięki jego zaangażowaniu i jego dobremu projektowi dzisiaj mamy uroczystość otwarcia i oddania tego pięknego budynku do użytku. Byliśmy w ciągłym kontakcie i wiem jak panu burmistrzowi bardzo zależało, aby po pierwsze polepszyć pracę urzędników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Praca tych urzędników to jest wyzwanie. Najczęściej trzeba spotykać się z ludźmi, którym jest trudno, a jeżeli jest trudno to są emocje. Aby przejąć te emocje i pomóc w tym wszystkim to trzeba hartu ducha i takich cech charakteru, które umożliwiają nawiązanie kontaktu. Dlatego powinno być tak, żeby ci urzędnicy mieli jak najlepsze warunki pracy, a wiemy, że do tej pory była wielka ciasnota. Zatem dziękuję panie burmistrzu, że pan dba o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym uroczystym dniu pragnę pogratulować, a jednocześnie życzyć, aby społeczność miasta Jasła miała w tym Ośrodku duże wsparcie. – powiedziała.

Symbolicznego poświęcenia wyremontowanych pomieszczeń dokonał biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej ksiądz Edward Białogłowski. W uroczystości uczestniczyli również: dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Jasło ks. dr Marian Putyra, dziekan jasielski ks. Zbigniew Irzyk, proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej (na jej terenie zlokalizowany jest obiekt przy ulicy Szkolnej 25) ks. Tadeusz Gąsiorowski i członek zespołu interdyscyplinarnego przy burmistrzu miasta ks. Tadeusz Paszek.

Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się: zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Małgorzata Guła (na ręce burmistrza przekazała list okolicznościowy od wojewody podkarpackiego Ewy Leniart), przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak wraz z radnymi miejskimi, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa im. św. Brata Alberta Aleksander Zacios, przewodniczący Rady Seniorów Miasta Jasła Adam Owiński, projektanci i wykonawcy zadania: Michał Zydroń, Maciej Tutaj, Kazimierz Turczyk, Aneta Kuta, a także przedstawiciele różnych instytucji, podmiotów i zespołów funkcjonujących na terenie miasta, których zadaniem statutowym jest praca na rzecz pomocy lokalnej społeczności.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych związanych z przebudową dawnego internatu przy ulicy Szkolnej 25 w Jaśle była spółka MTM Budownictwo z siedzibą w Tarnowie. Koszt tych prac to blisko 4,7 miliona złotych. Były one podzielone na trzy zadania: „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” (wartość 2,49 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wyniosło 2,04 mln złotych), „Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” (2,26 mln złotych ze środków własnych miasta) oraz „Utworzenie i funkcjonowanie ŚDS” (240 tys. złotych z budżetu państwa).

POSŁUCHAJ NASZEJ RELACJI:

FOTOGALERIA:

Jasielski MOPS w nowej siedzibie

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE