Informacje

Gmina Jasło przekaże 600 tysięcy złotych na budowę CZR

Centrum Zrównoważonego Rozwoju ma być zlokalizowane w części miasta, pomiędzy nowo budowaną siedzibą spółki MPGK, a osiedlem domków jednorodzinnych. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Rada Gminy Jasło jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia składki inwestycyjnej na realizację zadania publicznego dotyczącego budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle. Łącznie na ten cel samorząd gminny przeznaczy kwotę 600 tysięcy złotych. Finansowanie nastąpi w latach 2021-2023.

Składka inwestycyjna Gminy Jasło do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki będzie przekazana w trzech transzach – po 200 tysięcy złotych każda.

Decyzję w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wyrażono poprzez ujęcie zadania w dwóch dokumentach strategicznych – uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 oraz uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej do 2024 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Krzysztof Brągiel skomentował, że radni szczegółowo przeanalizowali wszystkie argumenty „za” i „przeciw” udziałowi samorządu gminnego we współfinansowaniu kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji.

Radni mieli wątpliwości co do pozycji wydatków w kwocie 200 tysięcy złotych na budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju. – stwierdził Krzysztof Brągiel. – Mieliśmy wątpliwości głównie z tego powodu, że te wydatki są ciągnięte przez okres trzech kolejnych lat. W sumie jest to kwota 600 tysięcy złotych. Jako Rada Gminy zawsze odpowiedzialnie podchodzimy do inicjatyw, które powodują ściąganie do naszego regionu pieniędzy z zewnątrz. A ten projekt taki właśnie jest. Za budową tego Centrum stoją miliony złotych z zewnątrz. Więc stwierdziliśmy, że jest to ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Wzięliśmy pod uwagę również wymiar edukacyjny tego projektu. Wzięliśmy pod uwagę to, że może to być jakiś impuls rozwojowy dla naszego miasta i dla naszej gminy. I wreszcie to, o czym poinformował nas pan wójt, że po wybudowaniu tego budynku jest możliwość, aby z pomieszczeń tego budynku mogli korzystać mieszkańcy Gorajowic. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, które wymieniłem, Komisja Budżetu i Oświaty wydała pozytywną opinię do wszystkich zmian budżetowych. Jest to opinia jednogłośna.

Rada Gminy Jasło na wtorkowym (30 bm.) posiedzeniu przyjęła obydwie uchwały jednogłośnie – dwunastoma głosami „za”.

To drugie co do wysokości wsparcie finansowe ze strony jednostki samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu jasielskiego. Największy wkład własny do budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju przekaże miasto Jasło. Oprócz działki, na której posadowiony będzie obiekt, samorząd przeznaczy dodatkowo 2 miliony złotych w rozbiciu na trzy kolejne lata.

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który będzie realizował budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju, podjęła już m.in. Rada Gminy Dębowiec. Gospodarze pozostałych samorządów również podtrzymują swoje wcześniejsze poparcie dla tego zadania. Definitywne decyzje w tej sprawie mają zapaść w kolejnych tygodniach.

Unikatowe w skali całego kraju Centrum Zrównoważonego Rozwoju ma powstać na działce położonej przy skrzyżowaniu ulicy Na Kotlinę z ulicą Władysława Mendysa w Jaśle. To teren położony między nowo budowaną siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., a osiedlem domków jednorodzinnych. Przestrzeń tą zajmują obecnie zakrzaczenia oraz przygodna roślinność. Działka licząca około 0,78 hektara została oddana Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki przez samorząd miasta w użytkowanie wieczyste.

W ramach zadania inwestycyjnego o charakterze użyteczności publicznej przewiduje się wykonanie innowacyjnego budynku administracyjnego w technologii pasywnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość zadania wynosi 11,3 mln złotych, w tym dotacja na poziomie 5,8 mln złotych. Termin realizacji przewidziano do 2023 roku.

Więcej informacji na temat Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle: https://www.terazjaslo.pl/tag/centrum-zrownowazonego-rozwoju/

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE