Informacje

Jasło: można będzie wyjść z pieskiem do parku czy na tereny rekreacyjne

Tabliczka informacyjna umieszczona przy wejściu do Parku Miejskiego w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wkrótce z krajobrazu miasta znikną tabliczki zakazujące wprowadzanie zwierząt domowych na ogólnodostępne tereny zielone. Samorząd doprecyzowuje zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom wyprowadzanie swoich pupilów na spacer do parku czy w inne miejsca wypoczynku. Sprawa dzieli jaślan, wśród których są zarówno zwolennicy takich rozwiązań, jak również ci, którym przeszkadza obecność czworonogów w miejscach publicznych.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Jasło obowiązuje na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 czerwca 2016 roku. Urzędnicy przygotowali propozycję, na mocy której zostaną zniesione zapisy dotyczące możliwości wprowadzania psów lub innych zwierząt domowych na ogólnodostępne tereny zielone. Do tej pory takim zakazem były objęte następujące obiekty użyteczności publicznej naszego miasta: park przy ulicy Kołłątaja, place i skwery przy ulicach Mickiewicza (św. Antoniego), Asnyka (Inwalidów Wojennych) i Czackiego (ks. Kołtaka), place zabaw, piaskownice dla dzieci, plaże, kąpieliska, tereny rekreacyjne, tereny szkolne i przedszkolne, boiska (w tym boiska szkolne i ogródków przedszkolnych) oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej Jasła.

Teraz obostrzenia dla właścicieli czworonogów mają zniknąć.

Przygotowana przez magistrat propozycja doprecyzowuje ponadto jakie obowiązki będą ciążyć na właścicielu czy też osobie wyprowadzającej zwierzę na tereny wspólnego użytku.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wyjaśnia: „Jeśli tej uchwały nie podejmiemy to organ nadzorczy uchyli nam te zapisy, które zakazują wprowadzania psów czy generalnie mówiąc zwierząt domowych, bo takie jest sformułowanie, na tereny zielone. A więc w tym zakresie zapisy zostaną uchylone i te zwierzęta będą mogły być wprowadzane. W przypadku funkcjonującej do tej pory uchwały, a konkretnie regulaminu utrzymania czystości na terenie miasta Jasła, nie mamy zapisów, które by narzucały obowiązki ciążące na właścicielu wprowadzającemu zwierzęta domowe na tereny zielone. Tak więc w oparciu o ten regulamin nie można by wyciągać konsekwencji co do takiego właściciela. Tutaj doprecyzowujemy w treści zmieniającej uchwałę, że właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obręb. Poza tym osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego użytku, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras, na smyczy i w kagańcu. To podstawowe rzeczy”.

Według przygotowanej przez jasielski magistrat noweli regulaminu, osoba utrzymująca zwierzę domowe, każdorazowo wyprowadzająca zwierzę na teren przeznaczony do użytku wspólnego, będzie zobowiązana do posiadania pakietów sanitarnych przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę i natychmiastowego uprzątnięcia z użyciem pakietów sanitarnych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

Bogusława Wójcik zaznaczyła, że uchwała budzi wiele kontrowersji bowiem są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wprowadzania zwierząt domowych na ogólnodostępne tereny zielone.

Kazimierz Mikrut pytał w jakiej formie nowy regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości, żeby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać. Prosił również o doprecyzowanie informacji kto na tych poszczególnych terenach zielonych będzie odpowiedzialny za egzekwowanie zapisów zawartych w uchwale.

Jak wyjaśnił burmistrz: „ten regulamin będący częścią uchwały stanowi prawo miejscowe więc jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Również ta zmiana będzie publikowana w Dzienniku Urzędowym. Natomiast w ślad za tym powstały tzw. regulaminy funkcjonowania tych obiektów, które są na terenie miasta. Również na tych obiektach były umiejscowione tabliczki. Tak więc po podjęciu uchwały i ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym będziemy musieli poddać weryfikacji zarówno te regulaminy, jak też pousuwać funkcjonujące na terenie tych obiektów tabliczki zakazujące wstępu zwierząt domowych”.

Pabian dodał, że zapisy, które są zawarte w regulaminie, będą egzekwować pracownicy wydziału odpowiadającego za gospodarkę komunalną, a jeśli chodzi o same utrzymanie porządku i czystości to funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Agnieszka Sobczyk pytała czy miasto planuje oddzielne specjalne kosze na zwierzęce odchody oraz przekazać „zapominalskim” mieszkańcom specjalne pakiety sanitarne.

Urszula Byczek, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle wyjaśniła, że „na dzień dzisiejszy nie planujemy ani montażu takich koszy, ani zakupu tzw. pakietów sanitarnych”. „Wydaje mi się, że sam koszt zakupu takiego pakietu nie jest jakiś wysoki. To jest obowiązek właściciela danego zwierzęcia. Sama wiem ze swojego doświadczenia, że nie jest to rzecz problematyczna. Na terenie miasta Jasła jest wiele sklepów zoologicznych. W ostateczności kiedy mi osobiście takiego worka zabraknie to po prostu używam zwykłego worka czy jakiejś chusteczki higienicznej. Jeżeli chodzi o wyrzucanie tych nieczystości to tutaj jest nawet zapis w tej uchwale dotyczący tego, że można wrzucać te nieczystości do koszy ulicznych. A ilość tych koszy na terenie miasta Jasła jest bardzo duża. Także myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej konieczności”.

Jan Pierzchała w dosadny sposób skomentował: „ja się cieszę ogromnie, że jeszcze nie ma zezwolenia na przychodzenie z psami do biur i do pana burmistrza, bo już sobie tego nie wyobrażam. Jak dalej będzie taka tolerancja to być może kiedyś i do tego dojdzie”.

Swoje obawy co do wprowadzonych zmian formułuje również Robert Hap: „ta uchwała, którą podjęliśmy w 2016 roku, obowiązywała przez pięć lat. Trzeba przyznać, że na terenach szkolnych mieliśmy naprawdę niesamowitą czystość. Ja pracuję w szkole. Na dużym terenie przy naszej Szkole Podstawowej nr 12 w zasadzie nie spotkałem odchodów psich czy kocich. Natomiast wiem jak to wyglądało wcześniej. Tu jest obawa, że dzieciaki z tego tytułu mogą być narażone. Dzisiaj wychodzi na to, że zwierzęta są ważniejsze od ludzi. Mam tutaj obawy co do tego”.

Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski przyznał, że powstała zmiana będzie dodatkowym orężem w walce z osobami, które nie sprzątają po swoich pupilach. Funkcjonariusze mogą nakładać na niesfornych mieszkańców grzywnę w wysokości 500 złotych.

Natomiast w przypadku skierowania wniosku do sądu grzywna może być dużo wyższa. Już wielokrotnie były skierowane wnioski do sądu. Sprawy do tej pory kończyły się wyrokami skazującymi te osoby” – przypomina komendant.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE