Informacje

620 tys. złotych na przedsięwzięcia o charakterze sportowym

Burmistrz Ryszard Pabian podpisał zarządzenie w sprawie wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła na 2022 rok | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Władze Jasła dokonały podziału środków przeznaczonych na realizację zadań własnych samorządu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W tym roku do klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta trafi 620 tys. złotych. Podobnie jak w poprzednich latach na liście dyscyplin, którym przyznano dofinansowanie, dominują piłka nożna, siatkówka oraz sporty walki.

Znana jest już lista przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta Jasła na 2022 rok. Jak podano w uzasadnieniu do zarządzenia burmistrza Ryszarda Pabiana: „wyboru projektów dokonano w oparciu o pozytywną ocenę złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z dnia 14 stycznia 2022 r.

Biorące udział w konkursie dotacyjnym wnioski zostały rozpatrzone przez pięcioosobową komisję w składzie: Elwira Musiałowicz-Czech – pierwszy zastępca burmistrza miasta Jasła (przewodnicząca komisji), Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Andrzej Dybaś – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Paweł Rzońca – sekretarz miasta Jasła, Patrycja Bimkiewicz – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle. Przedłożone projekty były poddane szczegółowej ocenie według następujących kryteriów: znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego; kalkulację kosztów realizacji zadania w zestawieniu z zakresem rzeczowym; posiadane zasoby kadrowe przeznaczone do realizacji zadania; udział środków własnych przy realizacji zadania; dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy otrzymanych dotacji; osiągnięte wyniki sportowe w roku złożenia wniosku. Co ważne – jak ujęto w regulaminie zasad pracy komisji – brano również pod uwagę wysokość środków przewidzianych w budżecie na dotację w dziedzinie sportu.

Kwota przeznaczona w tegorocznym budżecie miasta na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 620 tys. złotych. Według zaproponowanego przez władze Jasła podziału środków, pozwolą one na realizację dziewiętnastu przedsięwzięć, których autorem jest piętnaście podmiotów popularyzujących w naszym mieście takie dyscypliny jak: piłka nożna, siatkówka, sporty walki, pływanie, narciarstwo biegowe, rolkarstwo, kolarstwo.

Natomiast odrzucono wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPIN”, ponieważ nie spełniał on wymogu 15% wkładu własnego.

Podział dotacji w 2022 roku (od najwyższej do najniższej):

 • Miejski Klub Sportowy „GAMRAT-MOSiR” Jasło – Całoroczne szkolenie i udział w turniejach i rozgrywkach ligowych (160.000,00 zł)
 • Jasielski Klub Sportowy „Czarni 1910” Jasło – Szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej grup młodzieżowych oraz drużyny seniorskiej (150.000,00 zł);
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – Szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet (60.000,00 zł);
 • Jasielski Klub Kyokushin Karate – Szkolenie i współzawodnictwo w karate (35.000,00 zł);
 • Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – Podwyższenie sprawności fizycznej dzieci poprzez szkolenie w AP Czarni Jasło (35.000,00 zł);
 • Osiedlowy Klub Sportowy „SOBNIÓW” Jasło – Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej 5 drużyn młodzieżowych i zespołu seniorów OKS SOBNIÓW Jasło (32.000,00 zł);
 • Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Jasło – Szkolenie sportowe z piłki nożnej, udział w rozgrywkach Ligi Podkarpackiej i turniejach (30.000,00 zł);
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2022 (24.000,00 zł);
 • Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” – Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (24.000,00 zł);
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – Szkolenie sportowe w zakresie nauki, doskonaleniu i popularyzacji JUDO (24.000,00 zł);
 • Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka Hankówka-Brzyszczki” – Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej (12.000,00 zł);
 • Global Soccer Academy – Całoroczne szkolenie, uczestnictwo w turniejach, sparingach i meczach ligowych piłki nożnej (10.000,00 zł);
 • Klub Sportowy SPEED Jasło – Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu (9.000,00 zł);
 • Klub Sportowy SPEED Jasło – Rozwój narciarstwa biegowego i rolkarstwa w Jaśle (8.000,00 zł);
 • Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła – Organizacja szkolnych miejskich zawodów sportowych (2.000,00 zł);
 • Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów – Szkolenie sportowe i udział w zawodach, zawodników Jasielskiego Stowarzyszenia Cyklistów (2.000,00 zł)
 • Uczniowski Klub Sportowy „Biały Orzeł” – Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę SHORIN RYU KARATE (1.000,00 zł);
 • Uczniowski Klub Sportowy „Biały Orzeł” – Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę IAIDO & KOBUDO (1.000,00 zł);
 • Fundacja BEAR – Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie narciarstwa alpejskiego (1.000,00 zł)

Jeśli porównać to zestawienie z rokiem 2021 to w czterech przypadkach wysokość dotacji wzrosła, w sześciu są one niższe natomiast w pozostałych wynoszą tyle samo.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE