Kultura | rozrywka | edukacja

Dotacja na remont zabytków

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Dotacje przyznawane będą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Osoby zgłaszające wniosek muszą posiadać tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Jasła (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, korespondencyjnie lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie od 11 do 17 stycznia br.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Jasła oraz wymagane do złożenia dokumenty znajdują się na stronie internetowej, pod linkiem https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rzadowy-program-ochrony-zabytkow/.

Informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są pod linkiem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 13 4486379.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE