Kultura | rozrywka | edukacja

Bezpłatny KKZ w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle organizuje w roku szkolnym 2023/2024 kurs dla dorosłych w kwalifikacji MEC.05 – użytkowanie obrabiarek skrawających.

Jeżeli masz ukończone 18 lat i chcesz:
– podjąć dalsze kształcenie w trakcie obecnej pracy,
– zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
– potwierdzić dokumentem swoje kwalifikacje zawodowe,
zapisz się na ten kurs już dziś.

Atuty kursu:
– doświadczona kadra,
– zajęcia w trybie zaocznym,
– zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach CKZ nr 1 w Jaśle,
– solidne przygotowanie do egzaminu zawodowego OKE w Krakowie,
– gwarancja ofert pracy w lokalnych firmach produkcyjnych,
– patronat merytoryczny Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz zrzeszonych w nim lokalnych firm produkcyjnych.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, ul. Staszica 30 D, 38-200 Jasło, pokój nr 37.

Co to jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) są niezwykła szansą dla wszystkich osób dorosłych pragnących bezpłatnie:
– zdobyć nowy zawód,
– uzupełnić swoje wykształcenie,
– udoskonalić swoje umiejętności,
– wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Ustawiczne kształcenie ma na celu przede wszystkim:
– zwiększenie szans na znalezienie pracy,
– zmianę pracy,
– awans,
– utrzymanie zatrudnienia.

Wdrażana od 1 września 2012 r. modernizacja kształcenia zawodowego niesie ze sobą przesłanie, że do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami: poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym, formalnym, nieformalnym, pozaformalnym, a wiedza i nabyte umiejętności muszą być aktualizowane przez całe życie.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Osoba, która przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie.

(Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *