Informacje

Głos młodych ma być bardziej słyszalny

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorząd Jasła wzmacnia rolę Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dorośli radni uchwalili nowy statut swojego organu doradczego. Uwzględnione w nim zmiany mają przynieść pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszej populacji naszego miasta. O tym, że młodzi ludzie chcą aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania polityki społecznej, gospodarczej czy kulturalnej, pokazuje chociażby ich zaangażowanie podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.

Jasielscy radni znowelizowali statut Młodzieżowej Rady Miasta. Mateusz Smyka z Wydziału Generator Nauki GEN Urzędu Miasta w Jaśle powiedział, że zmiany uwzględniają przede wszystkim głos młodych obywateli, którzy chcą brać czynny udział w kształtowaniu życia publicznego miasta Jasła.

Kolejny taki przyczynek do zmian to chęć objęcia całej młodzieży jasielskiej, tj. 2 181 mieszkańców miasta w wieku 13-19 lat, którzy stanowią 6,6% ogółu mieszkańców, ponieważ do tej pory 1 222 mieszkańców w wieku 16-19 lat nie miało możliwości uczestnictwa w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Jasła ani wypowiadania swoich poglądów na jakimś forum utworzonym przez miasto. Zmieniając statut, opieramy działania Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła przede wszystkim na idei edukacji obywatelskiej, promowaniu samodzielności wśród młodzieży. Świadczą o tym dane. Rośnie zainteresowanie procesem demokratycznym wśród młodych ludzi, choćby frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. W grupie 18-29 lat wyniosła 46,4%. W 2023 roku to już jest poziom 68,8%. Jest to wzrost o 22,4 punktu procentowego. Bardzo istotna jest rola jasielskiej młodzieży w procesie przemian demograficznych i kształtowania wspólnoty samorządowej jaką jest miasto Jasło. – powiedział.

Realizując zmiany zawarte w statucie wdrażamy młodzież do najważniejszego procesu demokratycznego jakim są wybory poprzez organizację wyborów i głosowania w warunkach identycznych jak te, które miały miejsce w przypadku wyborów parlamentarnych czy samorządowych. Mianowicie poprzez zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów, prowadzenie kampanii wyborczej oraz demokratyczny wybór w drodze głosowania na zasadach ordynacji większościowej. – dodał.

Mateusz Smyka przekazał, że w projekcie statutu uproszczono też procedurę funkcjonowania Rady i jej organizacji wewnętrznej.

Młodzieżowa Rada Miejska Jasła (MRMJ) została zainicjowana dziewięć lat temu. Ma ona przede wszystkim charakter doradczy dla organów samorządowych. Celem jej działania jest m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, angażowanie ich w życie publiczne czy włączanie w sprawy istotne dla rozwoju lokalnej wspólnoty.

MRMJ składa się z 21 radnych wybranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Kandydatem może być mieszkaniec miasta Jasła w wieku 13-19 lat, który jest uczniem publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej. Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od momentu powołania przez burmistrza.

W znowelizowanym przez radnych statucie określono cele i zadania Młodzieżowej Rady, wymogi wobec kandydatów na członka, tryb wyborów, procedurę wygaśnięcia mandatu i odwołania radnego, organizację wewnętrzną pracy, zasady działania. Dla ułatwienia funkcjonowania organu, Młodzieżowa Rada może również posiadać dorosłego opiekuna. Może nim być osoba, która ukończyła 21 rok życia, korzystająca z pełni praw publicznych, niekarana, legitymująca się wyższym wykształceniem oraz posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą. Do jego obowiązków należeć będzie

Zgodnie z postanowieniami statutu, członkowie Młodzieżowej Rady wybierają w tajnym głosowaniu spośród swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Powołują zespoły lub komisje problemowe niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Statut zakłada również, że sesje mają być zwoływane nie rzadziej niż raz na pół roku.

Statut dla Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od momentu opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Pierwsze wybory w oparciu o nowe przepisy zostaną przeprowadzone w terminie 60 dni od dnia wejścia statutu w życie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *