Informacje

Filia biblioteczna na osiedlu Kopernika do modernizacji

| Nz. filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kopernika 8; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przewidywany jest generalny remont budynku komunalnego na osiedlu Kopernika, w którym mieści się jedna z trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Instytucja zyska dzięki temu większą powierzchnię użytkową do udostępniania swoich zbiorów czytelnikom oraz na potrzeby organizacji dodatkowych zajęć związanych z aktywizacją lokalnej społeczności. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa oraz środków własnych miasta.

Projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kopernika dla potrzeb Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle” został zgłoszony do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 kierunek interwencji 2.1 infrastruktura bibliotek 2021 – 2025. Jego kluczowym celem jest dostosowanie przestrzeni i wyposażenia instytucji kultury do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej.

Nabór został rozstrzygnięty w tym miesiącu. Spośród 111 wniosków jakie napłynęły z całego kraju i które uzyskały pozytywną ocenę formalną, wybrano 27 najwyżej ocenionych pod kątem merytorycznym i strategicznym. Przedsięwzięcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle znalazło się na wysokiej, 12 pozycji listy rankingowej.

Miasto dysponuje gotową dokumentacją projektową na modernizację obiektu komunalnego przy ulicy Kopernika 8 pod kątem funkcjonowania w nim kilku działalności. Od września 2022 roku część budynku pozostaje pusta po tym jak została zwolniona przez Szkołę Podstawową nr 4, dla której był zbędny do dalszego prowadzenia działalności edukacyjnej. Filia biblioteczna ma nadal współdzielić tę przestrzeń z Komendą Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich oraz nowo planowanym Centrum Aktywnego Seniora.

Aktualnie biblioteka na os. Kopernika zajmuje część parteru o powierzchni użytkowej 112 metrów kwadratowych.

Koncepcja zakłada przeniesienie instytucji na wyższą kondygnację. Po rozbudowie i przebudowie jej powierzchnia użytkowa wzrośnie niemal pięciokrotnie. Powstanie nowoczesne, funkcjonalne miejsce, które przysłuży się podniesieniu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych na rzecz lokalnej społeczności.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wewnątrz znajdą się m.in. wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla młodzieży, wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia regionalna, pomieszczenia sanitarne, magazyn zbiorów zwartych, pomieszczenia socjalne, holl, archiwum zakładowe oraz pomieszczenie porządkowe. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku stanie specjalna wrzutnia na książki, która ułatwi mieszkańcom pozostawianie wypożyczonych zbiorów poza wyznaczonymi godzinami pracy instytucji.

Łączny koszt adaptacji budynku na cele biblioteki szacowany jest na kwotę 4,2 mln, w tym dotacja z budżetu państwa w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do kwoty 2 mln 250 tysięcy złotych. Rada Miejska Jasła zadeklarowała zabezpieczenie środków w budżetach miasta Jasła na przekazanie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle w celu zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania do kwoty 1 mln 950 tysięcy złotych (po 975 tys. złotych w rozbiciu na dwa lata), co pozwoli na zawarcie umowy z operatorem programu (Instytut Książki) i jak najszybsze przystąpienie do realizacji zadania. Pokrycie kosztów ma nastąpić z dochodów miasta od osób prawnych oraz osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Ostateczna wartość będzie znana dopiero po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

W wydatkach uwzględniono: roboty budowlane, zakup niezbędnego wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego, mebli, regałów, systemu magazynowania zwartego i innych niezbędnych elementów oraz koszty obsługi projektu.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2025.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *