Informacje

Piętnaście poprawek do przyszłorocznego budżetu miasta

Piętnaście poprawek do projektu budżetu miasta Jasła na 2010 rok złożyli miejscy radni. Najwięcej, bo aż osiem sam Krzysztof Czeluśniak. Teraz rozpatrzeniem wniosków zajmie się Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej. Ma na to tydzień, bo druga część sesji budżetowej w najbliższy poniedziałek po świętach.

 Urząd Miasta Jasła. Fot. terazJaslo.pl / Czytelnik Portalu
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Główne zastrzeżenia Czeluśniaka dotyczyły, jego zdaniem, nie trafionych inwestycji, które zostały ujęte w przyszłorocznym budżecie, jak: realizacja projektu „Profesjonalna kadra. Sprawny Urząd” za kwotę 554 860 złotych (wnioskował, aby całość kwoty przenieść jako dotację dla MPGK), budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 za dwa miliony złotych (ściągnąć w całości i przesunąć na remonty bieżące ulic w ramach środków wydzielonych na osiedla), modernizacja fontanny na rynku w kwocie 200 tysięcy złotych (ściągnąć i przeznaczyć na wszystkie osiedla).

Wiem, że jest rok wyborczy, że jakieś obietnice pani burmistrz chciała zrealizować i powiedziała, że wybuduje przedszkole. Tylko trzeba patrzyć ekonomią. Ekonomia mówi na dzień dzisiejszy, że mamy 1052 miejsca w naszych przedszkolach. Z tego co pokazuje raport o stanie oświaty na rok szkolny 2008/2009 ta parabola demograficzna miasta Jasła idzie w dół. Każdy z radnych dostał takie materiały. Moim zdaniem inwestycja budowy przedszkola jest chybioną inwestycją. Spokojnie obsłużymy tymi miejscami swoje dzieci. Można zmodernizować te przedszkola, które mamy, a nie budować coś nowego. – mówił na sesji Krzysztof Czeluśniak.

Ponadto zaproponował zmniejszyć kwotę 139 tysięcy złotych na promocję miasta Jasła w mediach o kwotę 39 tysięcy złotych i przesunięcie jej na remonty bieżące ulic oraz zmniejszyć kwotę dodatków mieszkaniowych z 2 260 tysięcy złotych o kwotę 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlach i kwotę 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MOSiR-u na zakup biletów na basen dla dzieci.

Radny Zbigniew Balik złożył poprawkę, aby w projekcie uchwały o treści „zwiększenie kapitału zakładowego spółki TBS ABK sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę mieszkań czynszowych o milion złotych”, całość proponowanej kwoty przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu oraz zadłużenia miasta.

Aktualnie z budżetu miasta Jasła realizowany jest budynek socjalny przy ulicy Sroczyńskiego za 900 tysięcy złotych. Poważne inwestycje mieszkaniowe prowadzone są przy ulicy Na Kotlinę. Budowę budynku mieszkalnego planuje również Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Budowa zaplanowanych w budżecie mieszkań czynszowych spowoduje w następnych latach dalsze wydatki z budżetu w kwocie do trzech milionów złotych. Do zaplanowanego wydatku zastrzeżenia zgłaszała Komisja Finansowo-Budżetowa oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego. – uzasadniał Zbigniew Balik.

Poprawkę do tego samego zadania zgłosiła również grupa radnych Platformy Obywatelskiej: Leszek Znamirowski, Piotr Kołodziej i Roman Kościow. Zaproponowali, aby wycofać kwotę miliona złotych i przeznaczyć ją na rozpoczęcie prac nad budową zadaszenia dla handlujących na placu Bartłomieja, czyli tzw. „Zielony Rynek”. Ci sami radni złożyli wniosek o wycofanie 200 tysięcy złotych na przebudowę fontanny na rynku i przeznaczenie środków na remonty bieżące SP nr 4 w Jaśle (50 tysięcy złotych), remonty bieżące SP nr 10 (30 tysięcy złotych) oraz remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla zarządów osiedli (120 tysięcy złotych). Trzecia z ich poprawek dotyczyła zmniejszenia dotacji dla Jasielskiego Domu Kultury z 1 650 000 złotych o kwotę 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw przy domu ludowym na osiedlu Krajowice.

Po jednym wniosku złożyli radni: Stanisław Zając s. Antoniego, Andrzej Bajorek oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła.

Wszystkie komisje za przyjęciem budżetu

Swoje uwagi co do przyszłorocznego budżetu miasta przedłożyła również Komisja Finansowo-Budżetowa.

W ocenie komisji zaplanowane wydatki w dziale 700 „zwiększenie kapitału zakładowego spółki TBS ABK z przeznaczeniem na budowę mieszkań czynszowych w kwocie milion złotych” przy obecnym zadłużeniu miasta jest nieuzasadnione. Komisja zwraca również uwagę na planowane wydatki w dziale 801 „budowa przedszkola miejskiego nr 3 w kwocie 2 miliony złotych”. Zdaniem komisji trzeba rozważyć celowość budowy nowego obiektu, a decyzja w tej sprawie powinna być poprzedzona wieloletnią prognozą dotyczącą ilości dzieci z terenu miasta, które w przyszłości będą uczęszczały do przedszkoli. – powiedziała Elżbieta Bernal, przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej.

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt: 3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. Pozytywne opinie wydały także pozostałe komisje rady: Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisja Samorządowo – Statutowa.

Druga część obrad, podczas których radni będą głosowali nad przyjęciem budżetu miasta Jasła na 2010 rok odbędzie się w najbliższy poniedziałek (28 grudnia) o godzinie 9, w Sali Obrad Urzędu Miasta w Jaśle (pierwsze piętro).

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Piętnaście poprawek do przyszłorocznego budżetu miasta”