Informacje

Brak poszanowania dla przyrody Magurskiego Parku Narodowego!?

Dnia 20 marca 2010 roku na terenie Magurskiego Parku Narodowego pracownicy Parku zatrzymali uczestników Rajdu 4×4. Organizacja Rajdu nie została uzgodniona z Dyrekcją Parku, niemniej jednak takiej zgody nie uzyskałaby, gdyż jest to sprzeczne z duchem ustawy o ochronie przyrody.

Fot. archiwum Magurskiego Parku Narodowego
Fot. archiwum Magurskiego Parku Narodowego

Organizatorzy na stronie www.magazyn4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=40&t=63 podawali jakoby rajd ten miał się odbyć z szacunkiem i poszanowaniem dla przyrody Beskidu Niskiego, a jednocześnie stawiali wobec uczestników wymagania:
– posiadanie samochodu terenowego wyposażonego min. w opony AT
– posiadanie minimalnego wyposażenia terenowca: lina, łopata, siekiera pas ochronny na drzewa mile widziane wyciągarki.

Obrazuje to brak wyobraźni co do istoty parku narodowego, jego wartości przyrodniczych oraz zasad, które obowiązują poruszających się po jego terenie.

Brak szacunku i poszanowania dla przyrody Magurskiego Parku Narodowego przez organizatora i uczestników rajdu stanowił podstawę do ich ukarania za nielegalny wjazd samochodów na teren Parku i zniszczenia siedlisk:
– Łąka mieczykowo-mietlicowa Glodiolo-Agristetium caillaris siedlisko przyrodnicze Natura 2000 6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie,
-Tłok wrzosowy Calluna-Nardetum strictae zbiorowisko należące do siedlisk Natura 2000 6230 – Zachodniokarpackie murawy bliźniczkowe .

W związku z powyższym incydentem zwracamy się z apelem i pytaniem do internautów:
– Czy pierwotny instynkt „człowieka-zdobywcy” winien się objawiać poprzez „podbijanie” ostatnich enklaw przyrody występujących na 1% terenu Polski podlegającemu ochronie w postaci parków narodowych?
– Czy istnieje chociaż jeden aspekt, który w tej formie spędzenia wolnego czasu uwidacznia szacunek i poszanowanie przyrody?
– Panowie zdobywcy – jakie byłoby Wasze samopoczucie, gdyby ktoś do Waszego domu wjechał samochodem, quadem czy motorem w imię szeroko pojmowanej wolności oraz „szacunku i poszanowania Waszej rodziny”?

(Magurski Park Narodowy)

SŁOWA KLUCZOWE