Sport | rekreacja | turystyka

Zawody biegowe w Łężynach (zapowiedź)

Sympatyków aktywnego spędzania czasu wolnego zapraszamy do udziału w zawodach biegowych, które odbędą się w Łężynach w dniu 5 września 2010 roku (niedziela).


Impreza sportowa promująca bieganie jest organizowana z inicjatywy Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie w ramach Programu Integracji Społecznej, będącego jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich wystartować wszyscy chętni niezależnie od miejsca zamieszkania, po spełnieniu warunków zgłoszenia podanych w regulaminie. Startujący nie płacą wpisowego, a najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Aktualne informacje związane z zawodami będą ukazywać się na bieżąco na stronie internetowej organizatora: www.e6-sport.pl.

Regulamin Zawodów Biegowych Łężyny / 5.09.2010

I) Cel:
– Popularyzacja i upowszechnianie biegania.
– Propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.

II) Miejsce:
– Łężyny: start i meta na stadionie sportowym.

III) Termin:
– 5.09.2010 roku (niedziela)

IV) Program:

godz. 9.30: otwarcie biura zawodów,

godz. 11.00: bieg dzieci do lat 10 – wyścig dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 2000 i młodszych na dystansie około 400 metrów,

godz.11.15: bieg dzieci do lat 13 – wyścig dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 1997 i młodszych na dystansie około 700 metrów,

godz.11.30: bieg młodzieżowy do lat 16 – wyścig dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 1994 i młodszych na dystansie około 1000 metrów,

godz.11.50: bieg główny (dystans około 3.5 kilometra) – przeznaczony dla młodzieży która ukończyła 16 lat oraz dorosłych, a w jego ramach będą prowadzone klasyfikacje:
– generalna kobiet (K) i mężczyzn (M)
– kobiet i mężczyzn powyżej 35 lat (K+35 / M+35)
– kobiet i mężczyzn powyżej 50 lat (K+50 / M+50),

godz. 12.30: zakończenie zawodów i wręczenie nagród.

V) Trasy:
– biegi dzieci i bieg młodzieżowy zostaną rozegrane na stadionie na nawierzchni trawiastej,
– w biegu głównym trasa zmienna (trawa, żwir, asfalt, płyty betonowe) o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu.

VI) Uczestnicy:
– Impreza ma charakter otwarty, a prawo uczestnictwa w niej mają dorośli oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
– Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu i udziale na własną odpowiedzialność, podpisanego osobiście (a w przypadku osób niepełnoletnich także przez rodzica lub opiekuna prawnego).

VII) Zgłoszenia:
1) Zgłoszenie do zawodów powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, klub lub miejsce zamieszkania, bieg w którym zawodnik startuje.
2) Zgłoszenia będą przyjmowane
– telefonicznie: 605 616 272
– pocztą elektroniczną: biuro.e6@wp.pl
– w dniu zawodów w biurze (do wyczerpania limitu miejsc).
3) Startujący zawodnicy nie płaca wpisowego.

VIII) Weryfikacja zawodników:
1) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, a nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.
2) Weryfikacja zawodników rozpoczyna się półtorej godziny przed zawodami i kończy około 15 minut przed startem do poszczególnych biegów.
3) Podczas weryfikacji zawodnicy i ich opiekunowie muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
4) Weryfikacja obejmuje:
– osobiste złożenie podpisu na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność (a w przypadku zawodników niepełnoletnich warunkiem dodatkowym jest podpisanie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego, który również musi potwierdzić swoją tożsamość),
– zawodnik zweryfikowany otrzymuje numer startowy, a jego przyjęcie oznacza akceptację Regulaminu zawodów i zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb wewnętrznych oraz wykorzystanie wizerunku zawodnika w materiałach informacyjnych
i reklamowych.
5) Po ukończeniu zawodów należy zwrócić organizatorom numer startowy.

IX) Nagrody:
– puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców biegów,
– po trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii otrzymuje dyplomy.

X) Postanowienia końcowe:
1) Punkt opieki medycznej będzie znajdował się w okolicach startu i mety.
2) Organizator nie odpowiada za zaginięcie rzeczy wartościowych i osobistych pozostawionych w czasie zawodów w szatni i na stadionie sportowym.
3) Zawody będą odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność, a organizator nie odpowiada za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
4) W każdych zawodach ustalany jest limit czasowy na pokonanie trasy, a uczestnicy którzy nie zmieszczą się w nim są zobowiązani do zejścia z trasy.
5) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany do koszulki sportowej na klatce piersiowej.
6) Organizator nie przewiduje udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
7) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

Kazimierz Bobula

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Zawody biegowe w Łężynach (zapowiedź)”

  1. Planowane w dniu 5.09.2010 roku zawody biegowe w Łężynach zostały odwołane z powodow organizacyjnych