Informacje

Wójtowi Gminy Jasło udzielono absolutorium

W czwartek, 30 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 odbyła się sesja Rady Gminy Jasło. Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.

Stanisław Pankiewicz
Wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r. i sprawozdania finansowego gminy za 2010 r. przedstawiła przewodnicząca komisji Maria Liszka.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Rada Gminy podjęła 132 uchwały w tym 18 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. Wójt podjął 84 zarządzenia, w tym 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dochody zostały wykonane w wysokości 48 757 355,97 – co stanowi 101,83% planu dochodów po zmianach.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło i po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzono głosowanie. Uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi podjęto jednogłośnie 14 głosami.

(UG Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE