Informacje

Miliony na inwestycje

Blisko 28 mln zł na realizację II etapu „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, otrzyma Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Z tej kwoty do Jasła trafi 7 mln zł, które zostaną przeznaczone na modernizację oczyszczalni ścieków.

Podpisanie umowy
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Umowę w sprawie dofinansowania podpisali 27 października br. Jan Tomaka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, a zarazem przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Zbigniew Sanocki burmistrz Gminy Jedlicze, zastępca przewodniczącego Zarządu ZGDW.

Jest to znakomity przykład na dobre współdziałanie samorządów, bowiem duży projekt uzyskał duże pieniądze. Mam nadzieję, że w spokoju będzie on realizowany i nie jest to ostatnie słowo Związku – powiedział Jan Tomaka.

W ramach II etapu projektu, w pięciu gminach: Dębica, Miasto Jasło (głównym beneficjentem będzie MPGK Sp. z o.o. w Jaśle), Pilzno, Sękowa i Żyraków, z 20 stowarzyszonych w ZGDW, wybudowanych zostanie 90 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni i 2 zbiorniki wody oraz 12 km sieci kanalizacji sanitarnej i 7 przepompowni ścieków. Ponadto zmodernizowane zostaną 2 km kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane i rozbudowane 2 oczyszczalnie ścieków: w Jaśle i Woli Żyrakowskiej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 54,8 mln zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 32,8 mln zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – 27,9 mln zł.

Jasło otrzyma około 7 mln zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków, której koszt oszacowano łącznie na 11 mln zł. – Zmodernizowana zostanie jasielska oczyszczalnia ścieków, w tym nieco ponad dwa kilometry kanalizacji na terenie oczyszczalni, ale przede wszystkim modernizacja obejmie laboratorium, w którym można będzie w nowoczesny sposób badać efekty pracy jasielskiej oczyszczalni – mówi burmistrz A. Czernecki.

Głównymi celami Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, jest likwidacja lub znaczne ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych, wód podziemnych i gruntu, wzrost stopnia skanalizowania i zwodociągowania, poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia, podniesienie warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej. Projekt został dofinansowany w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – od blisko piętnastu lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Utworzony w wyniku inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki. Do Związku należy 20 gmin położonych na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego obejmujących pięć powiatów: dębicki, gorlicki, jasielski, krośnieński i tarnowski. Są to gminy: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Misją Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle od początku jego powstania jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki w przekonaniu, ze czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. Projekty zrealizowane przez Związek przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru zlewni rzeki Wisłoki. Pozytywne ich oddziaływanie ma zasięg ponadregionalny oraz charakter znaczący i długotrwały.

Związek w ramach programu Unii Europejskiej – Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza wybudował 65km kanalizacji sanitarnej na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto Jasło, Gminy Jasło, Gminy Dębowiec. Koszt przedsięwzięcia wyniósł około 3 mln euro z czego: 75% to środki Funduszu Phare, 12% dotacja rezerwy celowej budżetu państwa.

Niekwestionowanym sukcesem w działaniach na rzecz środowiska jest zrealizowanie przez Związek jednego z największych projektów grupowych w Polsce „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” w ramach którego przeprowadzono radykalną przebudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w 16 gminach położonych w południowo – wschodniej Polsce, na obszarze województwa podkarpackiego i małopolskiego obejmujących pięć powiatów: gorlicki, dębicki, jasielski, krośnieński i tarnowski. Wybudowano 10 oczyszczalni ścieków, 600 km kanalizacji sanitarnej, 90 km sieci wodociągowej, zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków oraz 2 stacje uzdatniania wody. Wartość projektu to 48 mln euro z czego 84% stanowi dofinansowanie Funduszu Spójności.

Związek realizował liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej i turystyki. Na uwagę zasługuje program realizowany przez kilka ostatnich lat wraz ze Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia na rzecz odrodzenia tradycji winiarskich na Podkarpaciu. Jego wymiernym efektem jest powstanie blisko 100 winnic w województwie podkarpackim, a Jasło – siedziba Związku – stało się stolicą winiarstwa podkarpackiego.

Obecnie Związek ubiega się o dofinansowanie z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy dla Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość przedsięwzięcia to blisko 29 mln CHF, w tym spodziewana dotacja wynosi co najmniej 61% kwoty brutto

.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE