Informacje

Bezpłatne zaświadczenie lekarskie zamiast obdukcji dla osób pokrzywdzonych przemocą domową!

Osoba, która dotknięta została przemocą w rodzinie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie ma prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dokumentującego odniesione obrażenia.

Już od ponad roku w polskim systemie prawnym funkcjonuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której regulacje wzmacniają ochronę prawną osób dotkniętych tym zjawiskiem. Celem tych zmian dostosowanie obowiązujących regulacji do trudnych nieraz realiów życia.

Normalną praktyką dokumentowania odniesionych w wyniku napaści lub pobicia obrażeń ciała była i jest tzw. obdukcja lekarska. Jest to badanie połączone z wywiadem pacjenta, gdzie lekarz określa rozmiar uszkodzeń ciała i możliwy sposób ich powstania. Lekarz ma rozstrzygnąć także, czy powstałe uszkodzenia ciała trwać będą do 7 dni, czy też dłużej. Ma to kluczowe znaczenie dla przyjęcia odpowiedniej kwalifikacji prawnej czynu polegającego na dokonaniu uszczerbku na zdrowiu poprzez np. pobicie. W większości spraw karnych związanych z tego typu przestępstwami obdukcja stanowi kluczowy materiał dowodowy. Badanie jest jednakże płatne, a wydatek ten ponieść musi osoba pokrzywdzona przestępstwem, jeśli chce dochodzić swych praw. Pomimo faktu, iż koszt ten może być w późniejszym czasie zwrócony pokrzywdzonemu przez sprawcę, jeśli zobowiąże go do tego prawomocny wyrok sądu, to jednak w wielu przypadkach stanowiło to barierę nie do przebycia dla osób ubogich.

Zjawisko przemocy w rodzinie jest szczególną sytuacją, gdzie prawo winno umożliwiać osobom dotkniętym przemocą dochodzenie swych praw i odseparowanie sprawcy od pozostałych członków rodziny. Dlatego też nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała organy administracji publicznej do opracowania i wdrożenia rozporządzeń wykonawczych tak, aby dochodzenie swych praw nie rodziło dla osób pokrzywdzonych przeciwności i dodatkowych zagrożeń. Jedną z tychże regulacji jest wzmiankowane wyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia. Uznając zjawisko przemocy w rodzinie za szczególnie groźne i negatywne, wprowadzona została możliwość zastąpienia obdukcji lekarskiej przez zaświadczenie dokumentujące odniesione obrażenia, z zastrzeżeniem, iż wydanie takiego zaświadczenia jest darmowe.

Wzór zaświadczenia dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. W zaświadczeniu musi się znaleźć informacja o specjalizacji lekarza prowadzącego badanie, jego pieczątka i czytelny podpis oraz nazwa świadczeniodawcy, który wystawia zaświadczenie. Nie ma znaczenia, czy jest to prywatna praktyka, czy lekarz wykonuje badanie w ramach kontraktu z NFZ. Pamiętaj, jeśli to o czym czytasz dotyczy również Ciebie, to możesz uzyskać bezpłatną pomoc w rozwiązaniu swej trudnej sytuacji. Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się na terenie Miasta Jasła utworzony specjalnie w tym celu Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle. Tam uzyskasz pomoc i wsparcie!

Link do wzoru zaświadczenia.

(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE