Informacje

Dwudziestolecie istnienia Straży Miejskiej. Jak na przestrzeni lat zmieniła się rola tej formacji?

Jasielska Straż Miejska obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia. W ciągu minionych dwóch dekad formacji tej przybyło na tyle uprawnień ustawowych i narzędzi do skutecznego sprawowania powierzonego jej bezpieczeństwa nad mieszkańcami naszego miasta, że dzisiaj można przypisać mundurowym z herbem Jasła na ramionach rolę policji municypalnej.

Straż Miejska w Jaśle powstała 1 lutego 1992 roku na podstawie zarządzenia ówczesnego burmistrza miasta Andrzeja Kachlika. Pierwszym komendantem został mianowany Kazimierz Wiśniowski – dzisiaj pełnomocnik burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych i zastępca szefa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pierwszymi pracownikami zatrudnionymi do czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ładu publicznego zostali: Krzysztof Buba, Andrzej Cetnar, Wiesław Górski i Marek Skicki.

Andrzej Kachlik
Andrzej Kachlik, były burmistrz Jasła, za kandencji którego powołano do życia formację mundurową Straży Miejskiej.
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ryszard Mastej
Ryszard Mastej, komendant Straży Miejskiej w Jaśle.
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

To był pionierski okres. – wspomina Ryszard Mastej, komendant Straży Miejskiej w Jaśle. – Była chyba jedną z pierwszych straży założonych w województwie podkarpackim i ten okres do dziesięciolecia był najtrudniejszy. Tak gdzieś w okresie połowy istnienia straży nastąpił przełom, gdzie rozwinęła się kadrowo i dostała bardzo dużo uprawnień, które właściwie dzisiaj są uprawnieniami równe policji prewencyjnej. Ja komendantem jestem od lat dziesięciu i powiem szczerze, że nie miałem trudnych okresów. Może one były, ale teraz przy takim ważnym święcie jak to, mówił nie będę. Na dzień dzisiejszy Straż Miejska spełnia swoją rolę i ogólnie jestem zadowolony ze wszystkiego cokolwiek robimy. Jak wiemy, jest to służba dla ludzi i staramy się wypełniać rolę służebną w stosunku do społeczności lokalnej.

Dzisiaj formacja ta (na Podkarpaciu funkcjonują dwadzieścia dwie straże miejskie) liczy trzydziestu jeden pracowników, w tym dwudziestu czterech funkcjonariuszy: strażniczek i strażników miejskich oraz siedmiu pracowników cywilnych.

Ich paleta zainteresowań jest ogromna, począwszy od bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez monitoring miasta, patrole interwencyjne, po kontrolę stref płatnego parkowania. Ja staram się, aby nasza straż była jednostką uniwersalną, żebyśmy nie zostali przypisani tylko jako ta, która prześladuje panie handlujące na bazarze czy też zajmująca się tylko i wyłącznie złym parkowaniem w mieście. Nasze uprawnienia są już równe uprawnieniom policji prewencyjnej i w bardzo dużej części policji drogowej. – mówi Ryszard Mastej.

Fotoradar
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fotoradar

To właśnie ten ostatni element budzi w ostatnich latach największe oburzenie lokalnej społeczności. W 2007 roku decyzją Rady Miejskiej zakupiono przenośny fotoradar. W kilku wytypowanych punktach miasta, na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg lokalnych, powiatowych i krajowych, prowadzone są pomiary prędkości poruszających się pojazdów. Wszystkie wykroczenia są rejestrowane, następnie przetwarzane w systemie tak, aby nałożyć mandat karny na osobę nie stosującą się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Wszystko po to, by w jak największym stopniu zminimalizować liczbę wypadków na miejskich drogach oraz ich skutki zdrowotno-społeczne.

W ostatnich dniach w Internecie toczy się dosyć mocno debata nad potrzebą funkcjonowania Straży Miejskiej w Jaśle. – Jest demokracja, ludzie mają prawo mieć różne myśli o tym, co by chcieli, a co by nie chcieli. – komentuje komendant. – Taka koalicja zawiązała się niedawno w mieście Rybnik i nie doszła do skutku, bo nie przystąpiła do niej wymagana większość mieszkańców miasta. Zawsze w takim układzie mieszkańcy miasta mogą się wypowiedzieć, a tutaj do tego nie doszło. Z tego co wiem prezydent Rybnika i Rada Miejska była za tym i z tego, co również wiem, jakaś mała nieznacząca grupa polityczna próbowała na krytyce ugrać swoje ambicje. Nie udało się im. Myślę, że wszyscy ludzie zdrowo myślący, władze miasta i mieszkańcy Jasła postrzegają właściwie naszą straż. My nie staramy się tylko i wyłącznie „łupić” mandatami. Powiem szczerze, że co dziesiąta nasza interwencja kończy się pouczeniem, bezwzględnie czy to dotyczy ruchu drogowego czy działania w kwestii porządku w mieście.

Straż Miejska
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Straż Miejska użytkuje budynek przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym znajdują się pomieszczenia służbowe oraz centrum monitoringu wizyjnego miasta. Na potrzeby formacji został uruchomiony numer alarmowy 986, pod którym mieszkańcy mogą liczyć na miłą i profesjonalną obsługę. Do skuteczniejszego prowadzenia interwencji zakupiono radiowóz marki Peugeot oraz dwa skutery oznakowane w obowiązujące straż miejską barwy.

W toku realizacji zadań służbowych współpracuje z pozostałymi służbami mundurowymi (Policją, Państwową i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Pogotowiem Ratunkowym, Wojskową Komendą Uzupełnień) oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego oraz Polskim Czerwonym Krzyżem).

Jubileusz
Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki kieruje na ręce komendanta SM list gratulacyjny z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia jednostki.
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Jubileusz
Pamiątkowa fotografia jasielskiej Straży Miejskiej (kliknij na zdjęcie, aby powiększyć całość).
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Fragment okolicznościowego wystąpienia komendanta Straży Miejskiej Ryszarda Masteja podczas jubileuszu formacji obchodzonego w piątek w Jasielskim Domu Kultury:

Bez strażników trudno byłoby sobie wyobrazić nasze miasto. Są wszędzie. Zajmują się sprawami porządkowymi, technicznymi, a jak potrzeba również przestępstwami, narażając swoje życie i zdrowie. Funkcjonariusze poruszają się pieszo, w patrolach zmotoryzowanych. Ich praca nie zawsze jest popularna i wdzięczna. Jedno jest pewne, dobrze służą dobru publicznemu, o czym świadczy ciągle wzrastająca liczba zgłoszeń i interwencji od naszych mieszkańców. Jasielską Straż Miejską utworzył ówczesny burmistrz Jasła Andrzej Kachlik, z upoważnienia Rady Miejskiej w Jaśle. Było to Zarządzenie nr 5/92 burmistrza miasta z dnia 31 stycznia 1992 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaśle. Rozpoczęcie działalności Straży Miejskiej w Jaśle podzielić można na dwa okresy: pierwszy był okresem organizacyjnym związanym z rozpoczęciem służby patrolowej na terenie miasta. Okres ten trwał około sześciu miesięcy i obejmował głównie sprawy związane z utworzeniem straży, zatrudnieniem, szkoleniem funkcjonariuszy, zakupem wyposażenia i umundurowania. W związku z powyższym przeprowadzony został nabór do pracy. Selekcja wśród 37 kandydatów obejmowała test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, psychotechniczne oraz rozmowę kwalifikacyjną. Z tej grupy zostały wybrane cztery osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminów. Pierwszymi pracownikami straży zostali: Krzysztof Buba, Marek Skicki, Andrzej Cetnar oraz Wiesław Górski. Krzysztof Buba jest obecnie zastępcą komendanta w Straży Miejskiej i pełni swoje obowiązki w sposób wzorowy i nienaganny, a Marek Skicki jest jednym z wyróżniających się funkcjonariuszy straży. Pozostali w Straży Miejskiej już niestety nie pracują. Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Jaśle był Kazimierz Wiśniowski. Następnie zakupiono mundury, elementy wyposażenia, sprzętu radiowo-technicznego, pozyskano pozwolenie na broń gazową i korzystanie z częstotliwości radiowej. Okres organizacyjny został zakończony z dniem 1 września 1992 roku, kiedy to na ulicach Jasła pojawili się pierwsi umundurowani funkcjonariusze, w pełni wyposażeni. Po zakończeniu pierwszego okresu przystąpiono do realizacji zadań statutowych. Początkowy okres działalności Straży Miejskiej w Jaśle w latach 1992-1994 dotyczył przede wszystkim spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta. Do najważniejszych zadań w tamtym okresie należało: ochrona zieleni, wyeliminowanie plakatowania w miejscach niedozwolonych, kontrola prawidłowego oznakowania ulic i posesji, utrzymanie porządku i czystości na terenach prywatnych oraz należących do osób prawnych, zajęcie pasa ruchu drogowego, lokalizacja i likwidacja dzikich wysypisk śmieci, egzekwowanie utrzymania porządku i czystości na chodnikach, również zimowe odśnieżanie i likwidacja czystości, ochrona środowiska. Od 1994 do 1997 roku stopniowo zmieniała isę charakterystyka zadań realizowanych przez straż. W tym okresie szczególny nacisk położono na utrzymanie porządku na terenie miasta. Straż rozpoczęła także pobieranie opłat targowiskowych na istniejących placach targowych, a także zajęła się likwidacją handlu w miejscach niedozwolonych. W celu realizacji zadań związanych z placami handlowymi nawiązano ścisłą współpracę z Urzędem Miar i Wag, Sanepidem, Policją, Urzędem Skarbowym oraz innymi służbami. W praktyce został zlikwidowany handel zabronionymi artykułami takimi jak alkohol, broń, lekarstwa. Ponadto ścisły nadzór nad administratorem placów przyczynił się do znaczącej poprawy stanu sanitarno-porządkowego w obrębie placów. W 1995 roku rozpoczęto systematyczne kontrole posesji prywatnych pod kątem prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Działania te nabrały rozpędu od chwili wejścia w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Od tego momentu straż dokonała ponad tysiąc kontroli. W tym zakresie nawiązała ścisłą współpracę z MZGO w Jaśle. Rok 1996 rozpoczęto kompleksową kontrolą legalności umieszczania w pasie drogowym reklam, co spowodowało usunięcie reklam nielegalnych. Ponadto w tym okresie przeprowadzono około 60 kontroli zakładów pracy, firm i hurtowni pod kątem utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia ppoż. Kolejny etap działalności straży w Jaśle obejmuje okres 1998-2000. Dział związany z szeroko rozumianym utrzymaniem porządku i czystości w gminie, m.in. przeprowadzono około 3500 kontroli posesji pod względem gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi. Szczególną uwagę zaczęto poświęcać zapewnieniu porządku i spokoju publicznego na terenie miasta. Została zwiększona liczba funkcjonariuszy pełniących służby z Policją, wprowadzono zmianę nocną w godzinach od 18 do 2 w nocy, zwiększono liczbę zabezpieczonych imprez religijnych, sportowych, kulturalnych. W tym okresie strażnicy przepracowali około 7500 godzin przy zabezpieczaniu imprez. A także położono szczególny nacisk na problemy związane z nieletnimi: wagary, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zakłócanie porządku i spokoju publicznego. W czasie realizacji tych zadań nawiązano ścisłą współpracę ze wszystkimi szkołami, placówkami szkolno-oświatowymi działającymi na terenie miasta Jasła. Od 2000 roku rozpoczęto także kompleksowe kontrole poszczególnych osiedli na terenie miasta, związane z psami, zasadami trzymania zwięrząt, szczepień ochronnych, obowiązku rejestracji psa, także obowiązku usuwania pozostawionych nieczystości. Lata 2001-2002 to przede wszystkim działania związane z likwidacją spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz kontrole placówek handlowych pod względem przestrzegania przepisów z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także likwidacja graffiti, niedozwolonego plakatowania w miejscach publicznych, czy wreszcie działania zmierzające do kontroli legalności przeprowadzonych zbiórek publicznych. W związku z tym, że na terenie naszej gminy istnieje duże zagrożenie powodziowe – miasto leży w dorzeczu trzech rzek – Straż Miejska została uwzględniona w miejscowym planie zarządzania kryzysowego, gdzie przyznano jej znaczące zadania do realizacji w przypadku zagrożenia powodziowego. A efekty tych działań, jakie zostały osiągnięte podczas kilku już akcji powodziowych pokazały, że straż wywiązuje się z tych zadań bardzo dobrze, co niejednokrotnie zostało docenione przez władze samorządowe miasta. Bardzo duże zmiany w charakterystyce pracy oraz działań jakie podejmowała straż w Jaśle nastąpiły na przełomie lat 2002-2003. Wiązało się to przede wszystkim ze zmianą polityki i sposobu postrzegania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez burmistrza miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego. Władze samorządowe doszły do wniosku, że bez inwestycji w Straż Miejską, bez kadrowego jej wzmocnienia, trudno będzie oczekiwać od tej formacji pełnej realizacji stawianych przed nią zadań. Efektem takiego podejścia było zwiększenie stanu osobowego w latach 2002-2003 z liczby 11 do 21 osób, co wiązało się ze zmianą struktury organizacyjnej oraz zapowiedzią dalszego rozwoju jednostki. W tym okresie też straż zaczęła realizować program mający na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży takich tematów jak zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialności nieletnich, problematyki uzależnień. Codziennością stały się patrole funkcjonariuszy na terenie wszystkich szkół i reakcja strażników na naruszenia prawa ze strony młodzieży. Przyczyniło się to do znaczącej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w obrębie szkół. Program ten jest cały czas rozwijany i modyfikowany w zależności od potrzeb i zagrożeń przedstawianych przez dyrekcję poszczególnych szkół. Zwiększenie stanu osobowego oraz wprowadzenie stałych nocnych służb z Policją w godzinach od 22 do 6 rano spowodowało znaczący wzrost wykrywalności przestępstw, wykroczeń najbardziej dotkliwych dla społeczeństwa. W samym tylko 2004 roku zostało zatrzymanych 24 sprawców przestępstw, a w roku 2005 26. Obecnie, a szczególnie w ostatnich dwóch latach, działania Straży Miejskiej skupiają się głównie na: bezpieczeństwie w ruchu drogowym, monitoringu wizyjnym miasta, kontroli płatnych stref parkingowych, zabezpieczeniu imprez rekreacyjnych, kulturalnych, zawodów sportowych, festynów i uroczystości religijnych, profilaktyce szkolnej, pracy dzielnicowych Straży Miejskiej i współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jaśle.

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dwudziestolecie istnienia Straży Miejskiej. Jak na przestrzeni lat zmieniła się rola tej formacji?”