Informacje

Program AKTYWNY SAMORZĄD w Powiecie Jasielskim

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych i ma na celu rozwiązywanie problemów ograniczających udział tych osób w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Aby wziąć udział w programie, należy do 30 września 2012 r. złożyć stosowny wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Herb powiatu jasielskiego

W efekcie podpisanego przez Powiat Jasielski oświadczenia o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu m.in. oprzyrządowania do posiadanego samochodu, specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń lektorskich i brajlowskich. Mogą uzyskać także dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego.

Dodatkowo w ramach programu możliwe jest dofinansowanie kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Aby otrzymać środki finansowe z programu „Aktywny samorząd”, osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Jasielskiego powinny złożyć wniosek o dofinansowanie w PCPR w Jaśle, gdzie będzie prowadzony nabór, a następnie zostanie przeprowadzona weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:
 
obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, 
2) dysfunkcję narządu ruchu,

obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: 
1) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, 
2) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

obszaru B2 i B3 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: 
1) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2) dysfunkcję narządu wzroku,

obszaru B4 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,

obszaru C:
1) posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, 
2) nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
 
Pod pojęciem osoby w wieku aktywności zawodowej należy  rozumieć pełnoletnie osoby w wieku: 
1) w przypadku kobiety – do 60 roku życia,
2) w przypadku mężczyzny – do 65 roku życia.

Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni. 

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:
1. zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A), 
2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1), 
3. zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
4. zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3), 
5. szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego
i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4),
6. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
7. zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku, 
8. uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności: 
1) kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy, kosztów związanych z: 
– zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,
– dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu, 
9. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku.
 
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:
 
1. obszaru A   – 5.000 zł,
2. obszaru B1 – 5.000 zł,
3. obszaru B2 – 5.000 zł,
4. obszaru B3 – 12.000 zł,
5. obszaru B4:
– dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł,
6. obszaru C – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, ale wyłącznie w przypadku, gdy:
– zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
– celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,  
7. obszaru D – 3.000 zł, 
8. obszaru E: 
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
9. obszaru F – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.
 
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F. Wynosi on w przypadku:

1. zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A) – 15% ceny brutto zakupu/usługi,
2. specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B1) – 10% ceny brutto zakupu,
3. urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
4. urządzeń brajlowskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
5. wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C)  – 10% ceny brutto zakupu,
6. kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) – 25% ceny brutto  zakupu/usługi,
7. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F) – 15% kosztów tej opłaty.
Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast jego realizatorem jest Powiat Jasielski.

Wnioski w ramach poszczególnych obszarów programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Rynek 18, pok. 18, tel. 13 448 34 40. Przyjmowanie wniosków trwa do dnia 30.09.2012 r. Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR w Jaśle oraz na stronie http://pcprjaslo.info/ w zakładce „Wnioski do pobrania”.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE