Kultura | rozrywka | edukacja

Nagrody roczne dla dyrektorów: biblioteki i muzeum

Małgorzata Piekarska i Alfred Sepioł
Fot. © DAMIAN PALAR

Rada Miejska Jasła przyznała nagrody roczne za 2011 rok dyrektorom miejskich instytucji kultury. Szefowa Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Piekarska otrzyma „premię” w wysokości 4 500 złotych, o tysiąc złotych mniej dostanie z kolei szef Muzeum Regionalnego Alfred Sepioł. Uchwała nie budziła już takiego niesmaku wśród radnych jak w latach poprzednich.

Wniosek został złożony w oparciu o obowiązujące przepisy. Mam na myśli przepisy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz zarządzenie burmistrza miasta Jasła w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi miejskiej instytucji kultury. Biblioteka uzyskała dodatni wynik finansowy, terminowo były realizowane zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym oraz efektywnie były realizowana zadania i cele statutowe. Biblioteka również uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Są to wszystkie kryteria określone w zarządzeniu, umożliwiające złożenie wniosku o nadanie nagrody rocznej. Jeszcze przypomnę, że dyrektor miejskiej instytucji kultury poza wynagrodzeniem stałym, może otrzymać tylko tą jedną nagrodę roczną. Nie może otrzymać premii, ani żadnych innych dodatkowych nagród. Jest to jedyna możliwa forma wynagrodzenia i podkreślenia pracy dyrektora. – powiedziała Bożena Molska-Olbrot, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, która przygotowywała projekt uchwały.

W uzasadnieniu do uchwały napisano, że dyrektor Małgorzata Piekarska zrealizowała powierzone jej na rok 2011 zadania i cele na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W ubiegłym roku placówka zorganizowała łącznie 504 imprezy, w tym 10 wystaw, 51 wystawek, 24 spotkania autorskie, 12 pogadanek i odczytów, 144 lekcji bibliotecznych i wycieczek, 13 konkursów, 30 spotkań z głośnym czytaniem, 113 zajęć plastycznych oraz inne atrakcje.

Małgorzata Piekarska kieruje pracami Miejskiej Biblioteki Publicznej od 15 listopada 1994 roku.

Nagrodę roczną otrzyma też dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Alfred Sepioł. – Również tutaj zostały spełnione wszystkie wymagane kryteria określone w cytowanych wcześniej przepisach. Dyrektor wykonał wszystkie nakładane na niego cele i zadania. – powiedziała Bożena Molska-Olbrot.

Jak czytamy w uzasadnieniu „wszystkie zaplanowane oraz powierzone zadania Muzeum realizowało rzetelnie i terminowo, dbając o ich wysoki poziom merytoryczny.”

W ubiegłym roku, obok stałych ekspozycji tematycznych, placówka zorganizowała wystawy czasowe: „Z szopką i gwiazdą po kolędzie”, „Orest Dubay – grafika”, „Malarstwo. Jasielscy mistrzowie”, „Drewniany świat Romana Górki”, „Jozef Porchincak – rzeźba”, „Etiudy malarskie”, „Pontyfikat Jana Pawła II w numizmatyce i medalierstwie” oraz „W walce o niepodległość 1914-1920”.

Alfred Sepioł jest dyrektorem od 24 listopada 1992 roku.

Pozytywną opinię w sprawie przyznania nagrody rocznej obu dyrektorom miejskich instytucji kultury wyraziły komisje Rady Miejskiej: finansowo-budżetowa; rozwoju, gospodarki komunalnej i inwestycji; rodziny, polityki społecznej i kultury oraz samorządu i ochrony środowiska.

Za przyjęciem uchwały głosowało czternastu radnych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE