Informacje

Od 1 stycznia 2013 roku wzrośnie stawka podatku od nieruchomości

W dobie wszechobecnego kryzysu gospodarczego, zwolnień pracowników z do tej pory dobrze prosperujących potężnych zakładów przemysłowych w mieście, stale rosnących wydatków na opłaty związane z podstawowymi czynnościami bytowymi każdego człowieka oraz brakiem miejsc pracy dla młodych ludzi Rada Miejska w Jaśle podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia stawek podatku od nieruchomości.

Miasto Jasło
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Radny klubu „Forum Jasielskie” Janusz Przetacznik chciał przed podjęciem uchwały głębszej debaty w poszczególnych komisjach tematycznych.

Trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, że sytuacja w Jaśle nie jest ciekawa z punktu widzenia rozwoju dodatkowych miejsc pracy, rozwoju działalności gospodarczej. To, co możemy zaobserwować, wzrastają powierzchnie handlowe natomiast co raz mniej jest usług. Warto się zastanowić, czy na tym etapie, żeby miasto mogło być przyjazne dla potencjalnych inwestorów, aby wzrastały podatki od nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaje sobie sprawę, że większość przedsiębiorców zmniejsza przedmiot opodatkowania przez wyłączanie poszczególnych hal nieprodukcyjnych. Niemniej jednak może powinniśmy rozważyć czy obniżenie podatków od działalności gospodarczej, w tym również gruntów, na których tego typu budynki są, nie pozwoli na stymulację przyciągania inwestorów. – powiedział.

Pytał, czym Jasło różni się od innych miast podobnej wielkości, w których stawki podatku od nieruchomości są niejednokrotnie dużo niższe niż u nas. – Czym mamy zachęcać inwestorów, aby jednak lokowali swoje kapitały w Jaśle i tutaj tworzyły nowe miejsca pracy? – pytał Przetacznik.

Henryk Rak, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Miejskiej Jasła powiedział stanowcze „nie” dla propozycji burmistrza o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości.

Nie możemy w warunkach recesji, gdzie w przyszłym roku będzie jeszcze większy kryzys, wyciągać ręce i sięgać po dodatkowe pieniądze z tytułu wzrostu podatków. Najpierw przeglądnijmy całe wydatki, jakie są w tej chwili wykonywane w mieście po stronie szkół, urzędu, instytucji kultury. Tam szukajmy oszczędności. A jeżeli już zajdzie potrzeba to w tym momencie możemy sięgać po pieniądze do kieszeni przedsiębiorców. Widzimy, co się w tej chwili dzieje w mieście, gdzie w następnych zakładach, które zostały sprywatyzowane, prezes wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. Wiemy, co się dzieje w Gamracie, co się dzieje w Pektowinie. Wzrasta bezrobocie. Natomiast my chcemy cały ciężar podwyżek przełożyć na kieszenie mieszkańców i przedsiębiorców. Dlatego będziemy głosować przeciwko podniesieniu podatków. Takie jest stanowisko naszego klubu. – powiedział.

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki tłumaczył radnym: – Propozycja, którą myśmy złożyli po dyskusjach w komisjach jest propozycją, która średnio daje podwyżkę 2,98%, czyli poniżej kosztów inflacji. W tamtym roku podnosiliśmy podatek związany z budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, o znaczny stopień powyżej inflacji. Przez kilka lat ten podatek nie był w ogóle podnoszony. Teraz jest pytanie, czy tego rodzaje nie podnoszenie podatków tak, jak miało to miejsce w tamtej sytuacji, czy ono spowodowało bezpośredni wzrost miejsc pracy?

Miasto planuje osiągnąć wzrost dochodów rocznych z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 648 tysięcy złotych.

Tutaj każdy grosz powoduje istotny wpływ do budżetu miasta. – podkreślił Czernecki. – My tą propozycję składamy mając pełną świadomość, że nie jest to uchwała z kategorii „popularnych”. Natomiast jest w kategorii uchwał koniecznych do podjęcia.

Tadeusz Stachaczyński powiedział, że zdaniem klubu radnych „Przymierze Samorządowe Podkarpacia” najlepiej, gdyby tego typu uchwały nie musiały pojawiać się w porządku obrad. – Natomiast patrząc na co się zbiera te daniny podatkowe to uważamy, że ta propozycja powinna być przeznaczona na inwestycje, które by pobudzały inwestowanie przyszłych podmiotów gospodarczych. Uważamy, że powinno być przeznaczone na uzbrojenie terenów. Jeśli byśmy zeszli stawkę do kilku groszy to prawdopodobieństwo, że nagle w przyszłym roku zrobi się tu nam raj inwestycyjny jest bardzo nikłe czy graniczące z niemożliwością dlatego, że podatek od nieruchomości stanowi poniżej 2% działalności przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem inwestowanie w przygotowanie terenów pod inwestycje to jest ten kierunek, w którym powinno miasto zmierzać.

Burmistrz Czernecki odpowiedział, że miasto ma gotowy projekt uzbrojenia przyszłej strefy przemysłowej w Warzycach: – Mamy złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który będzie wymagał zaangażowania z naszej strony środków własnych. To jest planowane na przyszły rok do zrealizowania.

Szef klubu Platformy Obywatelskiej Roman Kościow: – Każdy temat związany z podwyżką jakichkolwiek stawek podatkowych to zawsze decyzja niepopularna. Chyba wszyscy wypowiadaliśmy się na komisjach dość jednoznacznie, że te obciążenia są zbyt duże. Ja wiem, że te podwyżki, które są w tej chwili zaproponowane, może nie są całkowitym zjazdem w dół. Wiem, że przedsiębiorcy najbardziej biorą to „na klatę”, natomiast w stosunku do mieszkańców nie są to podwyżki drastyczne. Przypomnę też taką rzecz. Dwa lata temu nie podnieśliśmy w ogóle stawek podatkowych. Nie zaobserwowałem jakiejś momentalnej różnicy w sytuacji dotyczącej recesji na terenie miasta, bo moim zdaniem ta recesja trwa już od kilku dobrych lat.

Uchwałę przyjęto jedenastoma głosami „za”. Siedmiu radnych było „przeciw”, dwóch „wstrzymało się” od głosu.

Nazwa klubu

Imię i nazwisko radnego

Głos

Platforma Obywatelska

Roman Kościow

Alicja Myśliwiec

Adam Koszelnik

ZA

ZA

ZA

Prawo i Sprawiedliwość

Henryk Rak

Maria Szańca

Maria Jagielska

Maria Filip-Niwelt

Urszula Czyżowicz

Andrzej Trzop

Wacław Dusza

PRZECIW

PRZECIW

WSTRZYMAŁA SIĘ

NIEOBECNA

PRZECIW
PRZECIW

PRZECIW

Jaślanie

Elżbieta Bernal

Krzysztof Czeluśniak

Alicja Nowosielska

Zdzisław Dziedzic

Józef Kędrek

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Przymierze Samorządowe Podkarpacia

Tadeusz Stachaczyński

Krystyna Sikora

Stanisław Zając

ZA

ZA

ZA

Forum Jasielskie

Janusz Przetacznik

Andrzej Dybaś

PRZECIW

PRZECIW

Niezrzeszony

Leszek Zduński

WSTRZYMAŁ SIĘ

Podjęta na poniedziałkowej sesji uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


Przedmiot opodatkowania

Stawka ustalona
na 2012

Stawka ustalona

na 2013

Maksymalna stawka

na 2013

Budynki mieszkalne

0,54 zł.

0,57 zł.

0,73 zł.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

20,20 zł.

21,02 zł.

22,82 zł.

Budynki zajęte związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zejęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45 zł.

4,63 zł.

4,63 zł.

Pozostałe budynki

4,90 zł.

5,10 zł.

7,66 zł.

Budowle

0,02 zł.

0,02 zł.

0,02 zł.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,80 zł.

0,84 zł.

0,88 zł.

Pozostałe grunty

0,22 zł.

0,24 zł.

0,45 zł.

Budynki gospodarcze

4,00 zł.

4,16 zł.

7,66 zł.

Budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł.

10,65 zł.

10,65 zł.

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne

4,33 zł.

4,33 zł.

4,51 zł.

Źródło: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych UMJ

Na wniosek Andrzeja Czerneckiego z porządku obrad dzisiejszej sesji zdjęto natomiast uchwałę dotyczącą wzrostu opłat od posiadania psów. W pierwotnym dokumencie zaproponowano stawkę podatku od osób fizycznych w rocznej wysokości 64 złotych (od pierwszego) i po 68 złotych od drugiego i każdego następnego psa.

KOMENTARZE

Andrzej Czernecki

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła
Mówimy tu o średniej podwyżce na poziomie 2,98% przy spodziewanej inflacji na poziomie 4%. Także te podwyżki nie zniwelują nam skutków inflacji. Natomiast z punktu widzenia mieszkańca Jasła jest to odpowiednio do różnych grup podatkowych podwyżka o kilkanaście groszy na stawkach podatkowych, które były w tym roku. Jeżeli chodzi o źródła dochodów podatkowych, najwięcej dotyczy środowiska gospodarczego. Żeby zobrazować, na 2012 rok jest to kwota około 13,5 miliona złotych, a w przyszłym roku ma być to 13,9 miliona złotych. Jeżeli popatrzymy na tą grupę podatkową to jest różnica o te czterysta tysięcy w stosunku do 13,5 miliona złotych podatku. Także per saldo jest to ta grupa, która jest podstawą tworzenia dochodu budżetu miasta.

Henryk Rak

Henryk Rak, przewodniczący klubu radnych PiS
Zagłosowaliśmy przeciwko tej uchwale dlatego, że – jak pokazałem w swoim wystąpieniu – najpierw musimy szukać oszczędności po stronie wydatkowej. Na pewno te oszczędności istnieją w budżecie miasta. Istnieje rozdawnictwo, istnieje nadmierna polityka wydawania pieniędzy. A jeżeli faktycznie w tym momencie pan burmistrz udowodni, że już nie ma i oszczędności są wyczerpane, w tym momencie można sięgać do kieszeni podatników w postaci przedsiębiorców czy też podatników w postaci mieszkańców miasta. Nadmierne rozdawnictwo na przykład różne imprezy miejskie dla iluś tam nastu osób, o czym każdy doskonale wie. Trzeba by się przyglądnąć jak działają spółki miejskie, ilu ludzi jest w radach nadzorczych, ilu ludzi pracuje w komisjach i czy to jest aż tak konieczne i jaki jest efekt tego działania. Tutaj jest prosta oszczędność na wydawaniu pieniędzy. Oszczędność na tym, żeby ci ludzie mieli płacone za pracę, a nie za to, że jest po takiej czy innej stronie.

Tadeusz Stachaczyński

Tadeusz Stachaczyński, przewodniczący klubu radnych PSP
Jako klub zmieniliśmy zdanie, ponieważ na sesji wpłynęła autopoprawka od burmistrza miasta Jasła zmieniająca stawki podatków poniżej poziomu inflacji, średnio 2,98%. Średnia inflacja wynosi 4%, czyli znaczny spadek obciążeń podmiotów gospodarczych czy indywidualnych gospodarstw. Daliśmy również w swojej wypowiedzi jako klub wskazówki do działań burmistrza, że tego typu pieniądze – w granicach 650 tysięcy złotych – mają być przeznaczone na działania inwestycyjne, a zwłaszcza uzbrajanie terenów pod przyszłe inwestycje. To były nasze wskazania co do burmistrza, natomiast jeśli chodzi o pomoc doraźną to zdajemy sobie sprawę, że 2013 rok będzie okresem ciężkim dla miasta Jasła. Burmistrz w swoich działaniach powinien podmiotom, które znajdą się w trudnej sytuacji, umarzać te podatki. Co do osób indywidualnych działania burmistrza powinny iść w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dedykować indywidualną pomoc osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Od 1 stycznia 2013 roku wzrośnie stawka podatku od nieruchomości”

  1. Panie Czarnecki, jeśli pan nie widzi wpływu niskich podatków na rozwój społeczeństwa to jesteś pan nieukiem i zaprzańcem tak jak ci którzy myślą tak jak pan. Czas na zmianę !