Informacje

Nowy system gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system odbioru odpadów komunalnych, dlatego też Miasto Jasło przygotowuje się do wdrożenia nowego systemu.

Ulotka
(Kliknij na ulotkę, aby powiększyć)

Zasadniczą zmianą w nowym systemie zarządzania odpadami komunalnymi jest to, że to gminy będą odpowiadać za zbiórkę śmieci. Odpady od mieszkańców będą odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu.

Wszyscy płacą

Zgodnie z nowymi uchwałami Wszyscy właściciele nieruchomości zostaną objęci obowiązkowym systemem odbierania odpadów i będą rozliczać się z gminą. Dzięki temu nie będzie „opłacało się” wyrzucanie odpadów do lasu. Wprowadzanie nowego systemu gospodarki odpadami w Jaśle będzie się odbywało zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Jasła. Do najważniejszych należy uchwała w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za odbiór odpadów oraz wysokości stawki tej opłaty, którą mieszkańcy będą uiszczać za odbiór odpadów.

Cztery możliwości

Ustawodawca przewidział cztery metody naliczania opłaty: od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, od ilości zużytej wody, od wielkości lokalu mieszkalnego, ustalenie jednej opłaty od całego gospodarstwa domowego. O wyborze metody zdecyduje Rada Miejska Jasła podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 17 grudnia.

Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem będzie naliczanie opłaty od liczby osób zamieszkujących nieruchomość – mówi Marcin Gustek, kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle. – Wysokość opłaty za odbiór odpadów uzależniona będzie od cen, które zaoferują firmy w zorganizowanym przez gminę przetargu. Wybrana zostanie firma, która zaproponuje najniższe ceny przy jednoczesnym spełnieniu warunków przetargu. Zgodnie z nowymi przepisami opłata za odbiór odpadów obejmować ma koszty odbioru odpadów, ich transportu oraz zagospodarowania na regionalnej instalacji – Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie – wyjaśnia.

Jasło przypisane do Krosna

Ustawa nałożyła na marszałków województw obowiązek zorganizowania regionów gospodarki odpadami i wyznaczenia regionalnych zakładów, do których będą musiały trafić odebrane od mieszkańców odpady. Marszałek Województwa Podkarpackiego przypisał Jasło do regionu południowo-zachodniego, w którym jedyną regionalną instalacją jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. – W tym momencie jesteśmy uzależnieni od podmiotów zewnętrznych, będziemy musieli zapłacić narzuconą przez regionalny zakład cenę – zaznacza M. Gustek.

Opłaca się segregować

Ustawa kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Osoby segregujące odpady będą płacić niższe rachunki. – Koszty odbioru odpadów można próbować zmniejszyć minimalizując ilość wytwarzanych przez nas odpadów niesegregowanych, których zagospodarowanie jest zdecydowanie droższe od odpadów selektywnie zebranych. Będziemy proponować mieszkańcom większe zróżnicowanie opłat za odbiór opadów w przypadku ich segregowania. Mieszkaniec będzie płacił o połowę mniej za wywóz śmieci, jeżeli będzie je segregował. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to trudne do wprowadzenia jeżeli chodzi o budynki wielolokalowe, czyli bloki – zaznacza Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Miasto będzie zachęcało do segregowania odpadów poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną, która rozpocznie się początkiem przyszłego roku. Jednak zdaniem burmistrza Czerneckiego najbardziej motywujący będzie element finansowy.

Gdyby na terenie Jasła była instalacja regionalna, to na pewno opłaty za wywóz śmieci byłyby niższe. A tak decyzja z 2007 roku o zaniechaniu budowy Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaśle, będzie brzemienna w skutkach – podkreśla Andrzej Czernecki. – Nie wykluczamy jednak budowy instalacji regionalnej przez gminy, które współpracują w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – dodaje.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE