Informacje

Będą kształcić młodzież oraz dorosłych w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych

Z dniem 1 września br. zostanie uruchomiona w Jaśle Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla dorosłych. Jej organem założycielskim został Samorząd Województwa Podkarpackiego. Razem z Medyczną Szkołą Policealną nowa placówka edukacyjna utworzy Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Podobne zespoły powstaną w kilku innych miastach na Podkarpaciu.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W nowo utworzonej szkole nauka będzie odbywać się w systemie stacjonarnym na kierunku asystentka stomatologiczna i w formie zaocznej, gdzie będzie można uzyskać jeden z sześciu tytułów zawodowych: opiekuna medycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, opiekunki środowiskowej lub technika usług kosmetycznych. Dodatkowo placówka może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie
zawodów, w których kształci.

Do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły należeć będą: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, praktyczna nauka zawodu oraz zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zgodnie z przyjętym statutem placówki zajęcia ze słuchaczami w formie stacjonarnej będą obywać się przez trzy lub cztery dni w tygodniu, natomiast ze słuchaczami uczącymi się w formie zaocznej według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania poszczególnych kierunków kształcenia: w sobotę i niedzielę lub piątek popołudniu i sobotę, co najmniej co dwa tygodnie.

O przyjęcie do Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla dorosłych w Jaśle będą mogli ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły. Aby aplikować na wybrany kierunek trzeba ponadto legitymować się wykształceniem średnim oraz zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanym zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Bazę dydaktyczną nowo utworzonej szkoły stanowić będą pomieszczenia Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego 2, która w roku szkolnym 2014/2015 będzie kształcić w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca.

„Utworzenie Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle stanowi uzupełnienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej województwa podkarpackiego. Będzie to szkoła publiczna o charakterze regionalnym kształcąca w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych w formach stacjonarnych i zaocznych. Utworzenie takiej szkoły umożliwi osobom dorosłym uzyskanie nowych kompetencji w zawodach medycznych i społecznych. Jest to zgodne ze strategią uczenia się przez całe życie.” – napisali w uzasadnieniu do utworzenia nowej placówki edukacyjnej urzędnicy marszałka województwa.

Ze względów organizacyjnych i finansowych obie placówki zostaną połączone w jeden zespół i będą tworzyć Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

„Kluczowym założeniem jest dostosowanie oferty edukacyjnej do szerokiego grona odbiorców posiadających wykształcenie średnie i chcących zdobyć kwalifikacje w obszarze medyczno-społecznym. Utworzenie Centrum zapewni rozszerzenie oferty edukacyjnej Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz da możliwość skutecznego konkurowania z placówkami niepublicznymi.” – uzasadniają urzędnicy.

Podobne placówki powstaną także w innych miastach województwa, m.in. Łańcucie, Mielcu, Stalowej Woli, Rzeszowie, Sanoku i Przemyślu.

Zmiany nastąpią z dniem 1 września 2014 roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE