Informacje

Starosta Kmiecik z absolutorium za 2013 rok

126 milionów złotych po stronie dochodów i 121 milionów złotych po stronie wydatków – tak zamknął się budżet powiatu jasielskiego na 2013 rok. Z tytułu jego realizacji Rada Powiatu udzieliła w czwartek staroście Adamowi Kmiecikowi absolutorium. Przeciw był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości, który podczas dyskusji nad projektem uchwały nie zajął jednak swojego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Budżet powiatu jasielskiego na 2013 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 roku i po stronie dochodów wynosił 114 037,745 złotych, zaś po stronie wydatków 108 625 425 złotych. W ciągu roku kalendarzowego Rada Powiatu podjęła trzynaście uchwał, dokonując zmian zapisów budżetowych. Z kolei Zarząd Powiatu 47 uchwał. Efektem tego było wzrost po stronie dochodów do kwoty 126 458 175 złotych i po stronie wydatków do 121 991 703 złotych. Plan wydatków za 2013 rok został wykonany w 94,55% (na poziomie 115 344 135,93 złotych).

Warto zauważyć jaka idea przyświecała Zarządowi realizując budżet na 2013 rok. Przede wszystkim rozwój i inwestycje drogowe, nie zapominając o edukacji, służbie zdrowia i pomocy społecznej, jak również spłata kredytów, czyli obniżanie zadłużenia powiatu jasielskiego po to, aby w przyszłości powiat mógł sięgnąć po środki unijne i realizować zadania z ich udziałem. Na spłatę kredytów łącznie z odsetkami Zarząd przeznaczył ponad 7 milionów złotych. Warto zauważyć, że 2013 był rokiem, gdzie nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania. Jeżeli to połączymy z ponad 23 milionami, które zostały wydatkowane na inwestycje i zakupy inwestycyjne to ponad 30 milionów złotych zostało przeznaczonych na inwestycje. Przypomnę raz jeszcze, nie zaciągając ani „złotówki” nowych zobowiązań. Warte podkreślenia jest to, że na inwestycje drogowe zostało wydatkowane ponad 20 milionów złotych i to z różnych źródeł: przy udziale środków unijnych, zaangażowaniu środków krajowych i środków własnych powiatu. – powiedział starosta jasielski Adam Kmiecik.

Na koniec grudnia ubiegłego roku stan zadłużenia powiatu jasielskiego kształtował się na poziomie 33 969 628 złotych, co daje 28,58% udziału w dochodach. Samorządowi udało się w ubiegłym roku spłacić kredyty i odsetki w wysokości 7 060 951,44 złotych, przy jednoczesnym – co podkreślił w swojej wypowiedzi starosta – braku zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.

Dzisiaj w imieniu Zarządu mogę powiedzieć, że rok 2013 pod względem inwestycyjnym był bardzo udanym i jednym z lepszych w historii powiatu jasielskiego. – dodał.

Za najważniejszą inwestycję, którą udało się zrealizować samorządowi w minionym roku, starosta Adam Kmiecik uznał przebudowę drogi powiatowej relacji Jasło – Dębowiec – Folusz.

Finansowaną z trzech źródeł. To oznacza, że Zarząd potrafi elastycznie gospodarować środkami i poszukiwać tych środków. Na tej drodze były wykorzystane środki z programu polsko-słowackiego, środki krajowe z rezerwy ministra na odbudowę mostu, jak również środki na odbudowę szkód powodziowych. – podkreślił.

Do najważniejszych przedsięwzięć wykonywanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej należy uznać: odbudowę powiatowej infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, budowę Systemu Informacji Przestrzennej, utworzenie Regionalnego Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, wdrażanie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej, promocję marek regionalnych w rejonie polsko-słowackiego pogranicza, analizę możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego, czy poprawę jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wystawiły komisje merytoryczne Rady Powiatu oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, w związku z czym starosta zwrócił się do radnych o udzielenie mu z tego tytułu absolutorium.

W imieniu własnym i Zarządu pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich: począwszy od pana przewodniczącego, Państwa radnych, kierowników jednostek, pracowników Starostwa Powiatowego, którzy pod kierownictwem Zarządu realizowali ten budżet. Dzięki ich zaangażowaniu i wysiłkowi dzisiaj mogę z pełną satysfakcją stwierdzić, że ten budżet był budżetem udanym dla powiatu jasielskiego. – powiedział.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W przeciwieństwie do poniedziałkowego posiedzenia Rady Miejskiej, dzisiejsze głosowanie odbyło się bez żadnej dyskusji ze strony opozycji. Ta wyraziła swój sprzeciw przeciwko Zarządowi Powiatu na czele z Adamem Kmiecikiem podnosząc ręce przeciwko udzieleniu absolutorium.

Piętnastoosobowa koalicja PO-PSL-PSP była jednogłośnie za (Adam Kmiecik, Bogusław Kręcisz, Stanisław Mlicki, Stanisław Żygłowicz, Bogdan Rzońca, Dorota Gawlik-Feldo, Stanisław Lawera, Henryk Motkowicz, Jan Urban, Franciszek Miśkowicz, Grzegorz Pers, Dorota Woźniak, Zbigniew Dranka, Józef Kozioł, Jolanta Brągiel).

Na sesję nie dotarli dzisiaj radni Adam Pawluś i Andrzej Stachurski.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE