Informacje

Budżet Jasła na 2015 rok uchwalony. 16 milionów na inwestycje

Na czwartkowym posiedzeniu radni miejscy jednomyślnie uchwalili budżet Jasła na 2015 rok. Dochody miasta zaplanowano na poziomie 112 milionów złotych. Sześć milionów złotych więcej przewidziano po stronie wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 16 milionów złotych. Największym przedsięwzięciem, jaki ujęto w projekcie tegorocznego budżetu, będzie przebudowa Jasielskiego Domu Kultury. Będzie ona realizowana wspólnie ze słowackim partnerem w ramach funduszy unijnych.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok został przygotowany jeszcze w trakcie kadencji poprzedniego burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego i zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. Zakładał on dochody na poziomie 112 141 112,60 złotych (w tym bieżące – 106 821 993,94 i majątkowe – 5 319 118,66) oraz wydatki w kwocie 118 246 961,71 (w tym bieżące – 102 051 961,71 i majątkowe – 16 195 000,00).

W okresie między wyborczym otworzyła się przed miastem perspektywa pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 na kompleksową modernizację Jasielskiego Domu Kultury. Wobec powyższego burmistrz Ryszard Pabian, który oficjalnie objął stanowisko na początku grudnia ubiegłego roku, wraz z podległymi urzędnikami musiał poszukać w budżecie środków na zabezpieczenie realizacji inwestycji w wysokości 5 070 000,00 złotych.

Jasielski Dom Kultury

Burmistrz przedłożył radnym cztery autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Największe środki na modernizację Jasielskiego Domu Kultury w ramach projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” w wysokości czterech milionów złotych przesunięto z wkładu własnego na rozbudowę ulicy Kolejowej, która miała być realizowana w roku bieżącym w ramach tzw. „schetynówki” nie uzyskując jednak rządowego dofinansowania.

Ta propozycja wzbudziła największe emocje w trakcie pierwszego części sesji budżetowej, która odbyła się w miniony poniedziałek (19.01). Szerzej pisaliśmy o tym w artykule „Modernizacja Jasielskiego Domu Kultury kosztem ulicy Kolejowej?”.

Jak wielokrotnie podkreślał na posiedzeniach rady burmistrz Ryszard Pabian, samorząd miejski nie odżegnuje się od realizacji tego projektu, niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie posiada środków finansowych, aby pokryć wszystkie koszty wyłącznie z własnego budżetu.

Ryszard Pabian

Przed nami cały rok budżetowy. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby w trakcie roku ten budżet się nie zmienił. Jeszcze raz deklaruję, że te zadania, które w niektórych Państwa opiniach są zagrożone, będę się starał przywrócić za Państwa zgodą. Projekt budżetu, który został Państwu przedstawiony, pozwala na funkcjonowanie miasta jako całości. Chociaż są przeróżne oczekiwania to na tą chwilę musimy zabezpieczyć to, co najistotniejsze, czyli funkcjonowanie jednostek oświatowych, zakładów miejskich, pozostałych jednostek i miasta jako całości. – tłumaczył się radnym.

Z projektu uchwały budżetowej wykreślono również planowaną przebudowę skrzyżowania ulic: Baczyńskiego i 3-go Maja wraz z zamianą sygnalizacji świetlnej w rondo (900 tysięcy złotych) oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Kadyiego poprzez budowę dodatkowego pasa skrętu w prawo (200 tysięcy złotych).

Kolejne środki konieczne do zabezpieczenia wkładu własnego na modernizację JDK przesunięto z projektów „Miasto wiedzy. Wdrażanie nowoczesnych technologii (Smart City)” oraz „Miasto Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury”.

Autopoprawki burmistrza Ryszarda Pabiana dotyczą ponadto konieczności zabezpieczenia wsparcia finansowego dla powiatu jasielskiego na dwa zadania: „Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej – przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle” – 200 000,00 złotych i „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)” – 50 000,00 złotych.

Dotacja ta zostanie w części pokryta z innego planowanego na osiedlu Sobniów zadania inwestycyjnego, a mianowicie budowy boiska wielofunkcyjnego.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na 2015 rok wraz z czterema autopoprawkami złożonymi przez burmistrza Ryszarda Pabiana zyskał akceptację komisji finansowo-budżetowej Rady Miejskiej Jasła.

Krzysztof Pec

Jej przewodniczący Krzysztof Pec (na zdjęciu powyżej) przedstawił opinię zbiorczą w tym zakresie:

„Komisja na posiedzeniach w dniach od 18 grudnia 2014 roku do 16 stycznia 2015 roku z udziałem burmistrza Ryszarda Pabiana oraz skarbnika miasta Jasła Jacka Borkowskiego omówiła założenia do budżetu na rok 2015, dokonała analizy projektu budżetu miasta Jasła na rok 2015 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi przez burmistrza miasta Jasła. Komisja zapoznała się również z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 6/24/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na rok 2015 i w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła na lata 2015-2025 oraz uchwałą nr 6/82/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Jasło w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015. W trakcie posiedzeń komisji omówiono projekt budżetu miasta Jasła na rok 2015. Planowane dochody po autopoprawkach wynoszą 112 176 112,60 złotych, w tym dochody bieżące 106 756 993,94 złotych i dochody majątkowe 5 419 118,66 złotych. Planowane wydatki po poprawkach wynoszą 118 281 961,71 złotych, w tym wydatki bieżące 102 041 961,71 złotych oraz wydatki majątkowe 16 240 000,00 złotych. Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących. W projekcie budżetu zaplanowano kredyt w wysokości 990 000 złotych, który planowany jest na zaciągnięcie zakładanego deficytu w kwocie 6 105 849,11 złotych oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 3 794 150,98 złotych. W trakcie omawiania budżetu skarbnik przedstawił informację o planowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian odpowiadał na zadawane pytania głównie z zakresu wprowadzonych autopoprawek, które wynikały głównie z planu realizacji zadania „Podniesienie świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”. W terminie do 16 stycznia 2015 roku komisje Rady nie złożyły do komisji finansowo-budżetowej opinii, uwag i wniosków. Po przeprowadzeniu procedury analizy projektu budżetu miasta Jasła na rok 2015 wraz z autopoprawkami w wyniku głosowania, które odbyło się 16 stycznia 2015 roku i przebiegało następująco: na pytanie kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu miasta Jasła na rok 2015 za pozytywnym zaopiniowaniem padło głosów siedem, zero przeciwnych i zero wstrzymujących się. Wobec tego komisja finansowo-budżetowa Rady Miejskiej Jasła pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na rok 2015”.

W pierwszej części posiedzenia radni mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu. Jan Pierzchała z „Samorządowego Jasła” złożył dwa wnioski.

Jan Pierzchała

Pierwszy z nich dotyczył przesunięcia środków poprzez zmniejszenie kwoty 5 070 000 złotych do kwoty 3 070 000 złotych na zadaniu „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury komunalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” i zwiększeniu o 2 000 000,00 złotych na zadaniu „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle – wkład własny”.

Drugi – zmniejszenia o 150 tysięcy złotych przeznaczonych na dotacje celowe dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie. Środki te chciał przeznaczyć na wpisanie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie prac drenażowo-melioracyjnych odwodnienia ulicy Prusa”.

Zgodnie z procedurami zawartymi w statucie miasta Jasła dotyczącymi uchwalania budżetu komisja finansowo-budżetowa Rady Miejskiej Jasła odbyła w dniu 19 stycznia br. posiedzenie celem wydania opinii do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu miasta Jasła wraz z autopoprawkami zgłoszonych podczas pierwszego posiedzenia sesji budżetowej. Komisja finansowo-budżetowa na podstawie protokołu komisji wnioskowej z dnia 19 stycznia 2015 roku stwierdziła, że do komisji wnioskowej zostały zgłoszone pisemnie dwa wnioski, które spełniły wymagania określone w par. 61 ust. 4 statutu miasta Jasła. Komisja finansowo-budżetowa omówiła i przeanalizowała złożone wnioski i po udzieleniu wyjaśnień przez skarbnika miasta Jasła Jacka Borkowskiego obecnego podczas posiedzenia komisji opiniowała wnioski zgodnie z protokołem komisji wnioskowej. – wyjaśnił Krzysztof Pec, przewodniczący komisji finansowo-budżetowej.

Komisja negatywnie oceniła oba wnioski, jednogłośnie odrzuciła je również cała Rada podczas dzisiejszych obrad.

Przyjęty jednogłośnie dziewiętnastoma głosami za (w sesji nie uczestniczyli radni „Samorządowego Jasła”: Jan Pierzchała i Leszek Znamirowski) budżet miasta Jasła zakłada po stronie dochodów – 112 176 112,60 złotych (w 2014 – 110 042 696,50), w tym bieżące – 106 756 993,94 złotych (w 2014 – 104 827 181,97) i majątkowe – 5 419 118,66 złotych (w 2014 – 5 215 514,53) oraz po stronie wydatków – 118 281 961,71 złotych (w 2014 – 114 152 196,50), w tym bieżące – 102 041 961,71 złotych (w 2014 – 100 056 657,97) i majątkowe – 16 240 000,00 złotych (w 2014 – 14 095 538,53).

Burmistrz Ryszard Pabian podziękował radnym za jednomyślne głosowanie za przyjęciem zaproponowanych zmian do projektu budżetu miasta na rok 2015.

Nie do końca jest to budżet, który nas wszystkich zadowala, ale dziękuję za Państwa zrozumienie i za to, że wysłuchali Państwo naszych argumentacji dlaczego ten budżet jest tak, a nie inaczej zbudowany. Chcieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć środki na to, aby miasto mogło funkcjonować i spełniać swoje zadania, które nad nim ciążą i aby przede wszystkim przystąpić do realizacji modernizacji Jasielskiego Domu Kultury. Ten budżet w trakcie roku pewnie będzie podlegał zmianom. Tutaj jestem otwarty na Państwa propozycje w miarę możliwości i pozostaję chętny do współpracy. Proszę zgłaszać do mnie czy moich zastępców te wnioski. W miarę potrzeb będziemy się starać je realizować poprzez wprowadzanie zmian do budżetu. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy realizować ten budżet. – podkreślił gospodarz naszego miasta.

Do najważniejszych dochodów miasta zaliczono: podatki i opłaty lokalne – 31 885 300,00 złotych; dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne – 1 943 029,00 złotych; dochody z majątku gminy – 2 235 500,00 złotych; udziały w dochodach budżetu państwa – 25 066 561,00 złotych; dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 3 686 643,92 złotych; dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone – 9 578 880,00 złotych; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4 021 826,76 złotych.

Inne dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów: opłata z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 850 000,00 złotych; realizacja zadań w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 977 400,00 złotych; realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9 578 880,00 złotych; wpływy z tytułu opłaty produktowej – 10 000,00 złotych; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 250 000,00 złotych; wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 737 114,00 złotych.

Najważniejsze wydatki miasta stanowią: oświata i wychowanie – 38% (44 444 428,62 złotych); pomoc społeczna – 17% (20 396812,46 złotych) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13% (15 449 568,65 złotych).

Kolejne pozycje w klasyfikacji wydatków budżetowych zajmują: administracja publiczna – 9% (10 712 629,87 złotych); kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9% (10 256 060,00 złotych); transport i łączność – 3% (6 284 525,77 złotych); kultura fizyczna – 2% (2 741 953,00 złotych); bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2% (1 823 950,00 złotych); obsługa długu publicznego – 1% (1 463 491,00 złotych); edukacyjna opieka wychowawcza – 1% (1 452 852,00 złotych); gospodarka mieszkaniowa – 1% (1 180 000,00 złotych); ochrona zdrowia – 1% (850 000,00 złotych).

Pozostałe wydatki stanowią: różne rozliczenia (496 000,34 złotych); działalność usługowa (485 000,00 złotych); przetwórstwo przemysłowe (100 000,00 złotych); urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony (66 460,00 złotych); pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (48 000,00 złotych); rolnictwo i łowiectwo (15 230,00 złotych).

Planowany deficyt budżetu na 2015 rok ma wynieść 6 105 849,11 złotych i na jego pokrycie planuje się zaciągnięcie kredytu komercyjnego.

Według prognoz urzędników, zadłużenie miasta Jasła na koniec roku 2015 ma wynieść 21,17% (23 742 146,02 złotych).

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg publicznych gminnych zaplanowano w tegorocznym budżecie miasta kwotę 6 999 110,77 złotych. Wśród projektów znalazły się m.in.: opracowanie dokumentacji ulicy Pietrusa i ulic bocznych na osiedlu Na Kotlinę – 60 000,00 złotych; projekt budowlany (ZRID) drogi: 3 Maja – „Pektowin” – 40 000,00 złotych; rozbudowa ulicy Kolejowej (wkład własny) – 600 000,00 złotych; ulica Cicha (rozpoczęcie inwestycji) – 40 070,77 złotych; uzbrojenie osiedla Na Kotlinę (opracowanie kompletnej dokumentacji i rozpoczęcie inwestycji) – 559 040,00 złotych; uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle – 410 000,00 złotych; budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza – 50 000,00 złotych.

545 tysięcy złotych zabezpieczono na remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla Zarządów Osiedli.

30 tysięcy złotych miasto planuje przeznaczyć na opracowanie studium drogi klasy „Z” łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 992 (Topoliny – Karpacka Troja – osiedle Gądki – ulica Szopena – ulica 3 Maja – ulica Wojska Polskiego).

Na zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Leśnej wraz z dobudową ulicy Leśnej zaplanowano 74 415,00 złotych. Przebudowana zostanie również kładka nad rzeką Wisłoką łącząca osiedle Gądki bezpośrednio z centrum miasta.

W roku bieżącym kontynuowane będą termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, w tym: Dom Ludowy na osiedlu Bryły (wkład własny 40 000,00), Dom Ludowy na osiedlu Niegłowice (wkład własny 45 000,00) oraz Dom Ludowy na osiedlu Sobniów (wkład własny 45 000,00).

Na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano zadania: kanalizację deszczową dla części miasta Jasła w rejonach ulic Lwowska i 17 Stycznia, Na Kotlinę (część I) – 550 000,00 złotych oraz modernizację kanalizacji deszczowej – 50 000,00 złotych.

W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przewiduje się modernizacja budynku remizy OSP Jasło-Żółków na kwotę 20 000,00 złotych oraz zakup sprzętu dla OSP z terenu miasta Jasła – 22 000,00 złotych.

Kontynuowana będzie budowa oświetlenia ulicznego na kwotę 100 tysięcy złotych. Nowe lampy zaplanowano dla: ulicy bocznej od ulicy Rafineryjnej, ulicy Starowiejskiej (do rzeki), ulicy Mickiewicza (obok Gamratu), ulicy Kwiatowej (część południowo-zachodnia), ulicy Witosa (odcinek), ulicy bocznej od ulicy Krasińskiego, ulicy bocznej od ulicy Klasztornej, ulicy Gołębiej.

Inwestycje w zakresie kultury, sportu i rekreacji: budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Walki (dokumentacja) – 130 000,00 złotych; budowa ścieżek rowerowych – 30 000,00 złotych; przebudowa części ogrodzenia stadionu oraz utwardzenie terenu wzdłuż ulicy Sportowej – 45 000,00 złotych; wykonanie schodów terenowych dla zabezpieczenia dostępu od ulicy Klasztornej do terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Kwiatowej – 50 000,00 złotych.

Kwotę 200 tysięcy złotych zabezpieczono na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja obszaru Plac Żwirki i Wigury – ulica Sokoła”.

W 2015 roku będą kontynuowane zadania związane m.in. z rozbudową cmentarzy komunalnych, modernizacją lokali socjalnych, budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W uchwale budżetowej miasta przewidziano również dotacje dla miejskich jednostek organizacyjnych. Na przykład Jasielski Dom Kultury otrzyma dotację podmiotową w wysokości 1 582 000,00 złotych oraz dotacje celowe: na obchody jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich miastu – 100 000,00 złotych, na organizację Dni Jasła 2015 – 120 000,00 złotych, na organizację X Międzynarodowych Dni Wina – 80 000,00 złotych i na wykonanie specyfikacji technicznej oraz pomoc techniczna przy realizacji przetargu na roboty budowlano-montażowe projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy i rozbudowy JDK – 100 000,00 złotych.

Na działalność Straży Miejskiej, o losach której zadecydują mieszkańcy Jasła w referendum zaplanowanym na 8 lutego, przewidziano 1 548 450,00 złotych, z czego 1 246 000,00 złotych to koszty zatrudnienia, 42 000,00 złotych – utrzymanie budynku Straży Miejskiej i 260 450,00 złotych – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem SM. Wpływy z mandatów wystawianych przez tę formację mundurową mają przynieść do miejskiej kasy 450 000,00 złotych.

Organizacja samego referendum ma kosztować około 60 tysięcy złotych – taką kwotę przewidziano w przyjętej właśnie uchwale budżetowej.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE