Kultura | rozrywka | edukacja

Upływa termin składania wniosku o stypendium artystyczne

Jeszcze do 31 stycznia br. można złożyć wniosek o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na 2015 rok.

Stypendia, które przyznawane są w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę, Miasto funduje od 2011 roku. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak (2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.), oraz Małgorzata Samborska (reprezentant Grupy PLAJA), Edward Lecheta i Aleksandra Tocka (2014 r.).

Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendium przyznawane w kwocie do 10 tys. zł wypłacane jest jednorazowo. W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa wniosek do Burmistrza Miasta Jasła. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizująca wspólne przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Sportu i Spraw Społecznych UMJ pod numerem telefonu 13 44 86 329. Uchwała Rady Miejskiej z wnioskiem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE