Informacje

Jerzy Dębiec ponownie prezesem TMNŻ

1 lutego 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Właśnie w tym okresie zakończyła się kadencja dotychczasowych władz towarzystwa.

Fot. © archiwum TMNŻ (x2)
Fot. © archiwum TMNŻ (x2)

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu powstało w 1997 roku. Jego pierwszym prezesem był Henryk Nowak, a po nim schedę przejęła jego córka Beata Brożek. W 2011 roku, po rezygnacji pani prezes z pełnienia funkcji w związku z odległym miejscem zamieszkania, prezesem został Jerzy Dębiec, który pełnił tę funkcję do 1 lutego, to jest do dnia, w którym odbył się Zjazd TMNŻ.

Zjazd otworzył prezes Jerzy Dębiec, który jednocześnie został przewodniczącym zebrania. Na protokolanta wybrano Alicję Wiśniewską. Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Byli to: ks. katecheta Piotr Róż oraz Mieczysław Brożyna – członkowie honorowi TMNŻ, prezes stowarzyszenia Sztetl Dukla Jacek Koszczan, prezes stowarzyszenia Beskid Zielony z Gorlic Andrzej Orchel, dyrektor biura Zielony Beskid Robert Łętowski, radni gminy: Mateusz Smyka oraz Piotr Kudłaty, prezes ZG ZOSP w Nowym Żmigrodzie Zdzisław Gołębiowski, prezes Zarządu OSP w Nowym Żmigrodzie Małgorzata Marciniec, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie Teresa Bakuta, a także członkowie TMNŻ.

Po części oficjalnej odbyła się miła uroczystość przyjęcia nowych członków oraz wręczenia odznaczeń TMNŻ. W szeregi towarzystwa wstąpiła Barbara Matuszyńska oraz Tadeusz Źrebiec. Wręczono również przyznane przez zarząd odznaczenia. Wyróżnieni zostali: Renata Ćwiek, Anna Warzecha, Maria Praszkowicz, Agata Marchewka, Joanna Kmieć, Katarzyna Gładysz, Alicja Wiśniewska, Stanisław Przybyłowski, Leszek Rawło. Odznaki wręczył prezes Jerzy Dębiec w asyście radnych Mateusza Smyki oraz Piotra Kudłatego.

Zgodnie z programem zjazdu odczytano sprawozdania z działalności zarządu, komisji rewizyjnej, po czym skarbnik złożył sprawozdanie finansowe.

Po dyskusji przystąpiono do zgłaszania kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej. W tajnym głosowaniu wybrano nowe składy zarządu i komisji. Po ukonstytuowaniu się skład zarządu Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, na nową pięcioletnią kadencję, przedstawia się następująco: członkami zarządu zostali: Alicja Wiśniewska, Franciszek Źrebiec, Mariusz Ćwiek, Stanisław Przybyłowski, Edward Bakuta, sekretarzem została Katarzyna Jurkowska, skarbnikiem Ryszard Majka, wiceprezesem Bogusław Pogwizd. Zarząd ponownie powierzył funkcję prezesa Jerzemu Dębcowi, darząc go pełnym zaufaniem.

Ponadto zjazd nakreślił program działania na następną kadencję. Ustalono, że otwarcie części muzeum nastąpi w lipcu 2015 roku i połączone zostanie z imprezą kulturalną, jaką będzie Jarmark z Kulturą Pogórzan.

Nową inicjatywą będzie również otwarcie punktu informacji turystycznej. Krótką prelekcję na ten temat wygłosił dyrektor biura stowarzyszenia Beskid Zielony z Gorlic. Głos również zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali nowemu zarządowi i deklarowali chęć współpracy. Na tym zakończono Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu.

(TMNŻ)

SŁOWA KLUCZOWE