Informacje

Mniej stanowisk kierowniczych – nowa organizacja pracy w magistracie i Straży Miejskiej

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Niektóre komórki organizacyjne uległy likwidacji dzięki czemu ograniczono nadmierną liczbę stanowisk kierowniczych, a części z dotychczasowych nadano nowy charakter. Zmienioną formę organizacyjną zyskała również Straż Miejska. Tu z kolei zniknie etat drugiego zastępcy komendanta. Formacji przypisano też konkretne zadania, do których została powołana.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadałem, taka reorganizacja została wprowadzona. Zlikwidowano kilka stanowisk kierowniczych. Według tej nowej struktury urząd będzie funkcjonował sprawniej. – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

W nowej strukturze organizacyjnej władze miasta nie widziały już miejsca dla pionów, w skład których wchodziły poszczególne komórki organizacyjne podległe burmistrzowi, jego zastępcom, sekretarzowi oraz skarbnikowi miasta.

Likwidacji uległ wydział kultury, sportu i spraw społecznych, w miejsce którego utworzono samodzielne stanowiska: do spraw kultury, do spraw sportu i turystyki oraz do spraw społecznych. Od tej pory drugiemu zastępcy burmistrza podlega jedynie tylko jeden wydział – oświaty.

W stanowisko do spraw zamówień publicznych przekształcono samodzielny wydział.

Dotychczasowe wydziały: ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami zostały połączone z wydziałem inwestycji i tworzą teraz wspólnie: wydział inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. – Zmieniono podejście chociażby do utrzymania porządku i zieleni w mieście. Wszystkie te działania będą się zawierać w ramach dużego wydziału i o wiele łatwiej kierownik będzie mógł zarządzać w zależności od potrzeb swoim wydziałem jak i dwoma podległymi mu komórkami: do spraw środowiska i do spraw gospodarki odpadami. – wyjaśnia burmistrz.

Wydział gospodarki mieniem przekształcono w wydział gospodarki nieruchomościami, wydział planowania przestrzennego w wydział architektury, wydział strategii i rozwoju miasta w wydział rozwoju i promocji miasta.

Struktura organizacyjna Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu

Bez zmian w nazewnictwie pozostały: wydział oświaty, wydział spraw obywatelskich, wydział funduszy zewnętrznych, wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wydział geodezji, wydział spraw obywatelskich, wydział organizacyjny i kadr, wydział księgowości finansowo-budżetowej, wydział wymiaru podatków i opłat lokalnych, wydział planowania i realizacji budżetu miasta oraz urząd stanu cywilnego.

Ryszard Pabian w podległym sobie urzędzie nie widział potrzeby dalszego funkcjonowania: kancelarii burmistrza (sprawy przejął wydział organizacyjny), biura Rady Miejskiej (przekształcono w stanowisko do spraw obsługi RMJ) oraz Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Mniejszymi niż wydziały komórkami organizacyjnymi w jasielskim magistracie są: biura, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy. W nowej strukturze znalazło się miejsce dla: Biura Audytu i Kontroli (zrezygnowano z wcześniejszego członu „zarządczej”), Zespołu Radców Prawnych, Rzecznika Prasowego (funkcjonującego dotychczas w ramach kancelarii burmistrza), energetyka miejskiego oraz pełnomocników burmistrza (Administratora Bezpieczeństwa Informacji, pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, pełnomocnika ds. kontroli zarządczej, pełnomocnika ds. rozwoju informatyzacji, pełnomocnika ds. sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem miasta, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz pełnomocnika ds. jakości).

Zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta wiążą się również z ograniczeniem roli niektórych osób sprawujących stanowiska kierownicze.

Kierownik inwestycji był już powołany w ramach konkursu natomiast będę chciał, aby w ramach porozumienia objął teraz funkcję kierownika całego wydziału. Natomiast chciałbym, aby dotychczasowi kierownicy wydziałów: gospodarki odpadami i ochrony środowiska zostali jego zastępcami. Jeśli chodzi o kierownika wydziału kultury, kierownika Kancelarii Burmistrza, kierownika Biura Rady Miejskiej to będę prowadził z nimi rozmowy nad zmianą ich stanowiska. – tłumaczy Ryszard Pabian.

Ponadto burmistrz zmienił kierownika wydziału oświaty. Funkcję tą objęła w miejsce Aleksandry Dacyl Renata Łaba. Pracami pozostałych wydziałów kierują ich dotychczasowi kierownicy.

Na tą chwilę jest to restrukturyzacja docelowa. Wymaga to pewnych zmian personalnych, ale będę realizował to w ramach przysługujących mi uprawnień. – wyjaśnia burmistrz.

Pabian podkreśla, że zmiany w żaden sposób nie dotkną potencjalnych klientów urzędu, tym bardziej mają korzystnie wpłynąć na poprawę obsługi interesantów.

Mam inne spojrzenie. Również moi zastępcy, sekretarz i skarbnik przychylają się do tego zdania. Próbujemy coś zrobić inaczej. Czy słuszne są nasze założenia to się okaże po jakimś czasie. Jeśli nie to będziemy je korygować. – podkreśla.

Na dzień dzisiejszy liczba etatów w jasielskim magistracie wynosi 161,95.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Reorganizacja wystąpiła również w Straży Miejskiej. – mówi Ryszard Pabian.

W nowym regulaminie organizacyjnym funkcjonują cztery rodzaje stanowisk: kierownicze (komendant i jego zastępca – burmistrz zlikwidował etat drugiego zastępcy), urzędnicze (strażnicy według poszczególnych dystynkcji służbowych), pozostałe stanowiska urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi. Tworzą one poszczególne komórki organizacyjne: zespół patrolowo-interwencyjny, komórkę dyżurnych, zespół operatorów monitoringu, zespół do spraw wykroczeń, komórkę profilaktyki oraz kancelarię Straży Miejskiej.

Każdemu stanowisku i komórce organizacyjnej przypisano poszczególny zakres zadań.

Ograniczono ilość etatów i inaczej przypisano zadania Straży Miejskiej, a więc będzie ona wykonywała to do czego jest przede wszystkim przewidziana, a więc służba patrolowa i monitoring. Będziemy prowadzić także działalność profilaktyczną, którą w ostatnich czasach zupełnie zaniechano. Chodzi tutaj o profilaktykę w przedszkolach, szkołach i tam, gdzie inni będą oczekiwać od Straży Miejskiej tego typu działań. – wyjaśnia.

Docelowo liczba etatów w jasielskiej Straży Miejskiej będzie teraz wynosić 24. To w gestii burmistrza będzie leżało teraz ilu pracowników potrzeba do wykonywania jej statutowych działań. Natomiast nie wiadomo jeszcze czy nastąpią zmiany na stanowiskach kierowniczych w tej formacji mundurowej.

W tej chwili trudno mi o tym mówić. Zarówno komendant, jak i jeden z jego zastępców przebywają na zwolnieniach chorobowych. Z tego co wiem to zwolnienie zastępcy się kończy i ma powrócić do pracy. Funkcję komendanta pełni drugi zastępca. A co do ewentualnych zmian to proszę oczekiwać decyzji w najbliższym terminie. Według nowego regulaminu będzie komendant i tylko jeden zastępca. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Obecnie w Straży Miejskiej trwa zarządzony przez burmistrza miasta miesięczny (01-30 kwietnia) audyt sprawdzający stan realizacji zadań związanych ze stacjonarnym (zainstalowanym na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Szajnochy) i przenośnym (fotoradarem) urządzeniem rejestrującym oraz spraw związanych z monitoringiem wizyjnym miasta. Przedmiotem doraźnej kontroli jest okres od drugiego półrocza 2014 roku.

Urząd Miasta i Straż Miejska funkcjonują na nowych zasadach od tygodnia (17.04).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Mniej stanowisk kierowniczych – nowa organizacja pracy w magistracie i Straży Miejskiej”

 1. czy ja wiem czy znwou takie likwidacje……….dziwne te utworzenia…podzialy…itd.
  hehe
  pic na wode
  to w jasle bylo stanowisko drugiego zastepcy ???
  masakra………….ale chore to wszystko

 2. „W tej chwili trudno mi o tym mówić. Zarówno komendant, jak i jeden z jego zastępców przebywają na zwolnieniach chorobowych. Z tego co wiem to zwolnienie zastępcy się kończy i ma powrócić do pracy. Funkcję komendanta pełni drugi zastępca. A co do ewentualnych zmian to proszę oczekiwać decyzji w najbliższym terminie. Według nowego regulaminu będzie komendant i tylko jeden zastępca. – wyjaśnia Ryszard Pabian.”

  znowu będzie cudowne uzdrowienie komendanta po czterech latach ? ale jak widać i zastępca udał się w ślady pryncypała, zdrowia życzę (psychicznego) panowie.

 3. oCZYWIŚCIE W jAŚLE STARE BAGNO ZOSTANIE ,NOWY BURMISTRZE REWOLUCJIA!!! mniej stanowisk kierowniczych ale ci sami ludzie zostana i beda brac te same piniadze tylko pod inna nazwa . Miały byc zmiany i co !! oszukali nas!!