Informacje

Starosta jasielski z absolutorium z tytułu wykonania budżetu roku 2014

Starosta jasielski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Po zapoznaniu się z opiniami wydanymi przez komisję rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie za wyrażeniem pozytywnej oceny ubiegłorocznej działalności Zarządu Powiatu w Jaśle rękę do góry podniosło trzynastu radnych. Ośmioosobowa opozycja wstrzymała się od głosu.

Praktycznie przez cały ubiegły rok pracami Zarządu Powiatu w Jaśle kierował Adam Kmiecik. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Praktycznie przez cały ubiegły rok pracami Zarządu Powiatu w Jaśle kierował Adam Kmiecik.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Budżet powiatu jasielskiego na 2014 rok został podjęty uchwałą Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 roku. Realizowały go dwa Zarządy Powiatu: do listopadowych wyborów samorządowych (Adam Kmiecik – starosta jasielski, Franciszek Miśkowicz – wicestarosta jasielski, Tadeusz Górczyk – etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Jan Urban, Henryk Motkowicz – nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle) i od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (Franciszek Miśkowicz – starosta jasielski, Adam Kmiecik – wicestarosta jasielski, Tadeusz Górczyk – etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Jan Urban, Bogusław Kręcisz – nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle).

W trakcie trwania roku kalendarzowego kształt został wielokrotnie modyfikowany zarówno przez radnych, jak i sam Zarząd Powiatu. Efektem tego dochody zaplanowane na poziomie 112 649,803 złotych wzrosły o ponad 12 milionów złotych do kwoty 124 689,696 złotych (wykonanie na poziomie 97,13% planu – 121 114,427 złotych). Natomiast wydatki z zaplanowanej na początku kwoty 107 237,483 złotych wzrosły o ponad 13 milionów złotych do kwoty 120 392,376 złotych (wykonanie planu na poziomie 95,94% – 115 422,736 złotych).

Obecnie urzędujący starosta Franciszek Miśkowicz wśród najbardziej oczekiwanych przez lokalną społeczność przedsięwzięć, które w minionym roku udało się zrealizować samorządowi powiatowemu, wylicza szereg przedsięwzięć drogowych, w tym: modernizację drogi powiatowej łączącej Jasło poprzez Dębowiec z Foluszem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, kolejny etap przebudowy drogi powiatowej relacji Kołaczyce – Sieklówka – Lubla w miejscowości Bieździedza (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych), likwidację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Majscowa.

Do najważniejszych zadań, jakie uznał w zakresie poprawy jakości życia publicznego, starosta wymienia realizację projektu Systemu Informacji Przestrzennej powiatu jasielskiego oraz przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozbudowy obiektów Szpitala Specjalistycznego, która będzie realizowana w kolejnych latach.

Zarząd, który pracował w 2014 w starym i nowym składzie na końcówce roku, wykonywał ten budżet odpowiedzialnie, kierując się zasadą gospodarności, celowości oraz odpowiedzialności za finanse powiatu jasielskiego. Ponieważ tym Zarządem kierował w większości mój obecny zastępca wicestarosta Adam Kmiecik, chciałem mu podziękować za to, że tak sprawnie prowadził prace tego Zarządu i kolegom, którzy byli w ówczesnym Zarządzie łącznie ze mną za to, że mimo trudnych decyzji ta praca była skuteczna, owocna i przyniosła wiele pozytywnych inwestycji dla powiatu. Ale też ta praca była odpowiedzialną, ponieważ na końcówce kadencji nie było „rozhuśtania”, ponieważ każda kadencja kiedyś się kończy, a zaczynają wybory. Mimo tego, że każdy był pod presją tego, że będzie starał się pokazać wyborcom, co zrobił w całej kadencji startując w wyborach to to wszystko dało ocenę możliwości tego samorządu. – powiedział Franciszek Miśkowicz.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym powiatu jasielskiego (w skład którego wchodzą: bilans z wykonania budżetu; łączny bilans jednostek budżetowych powiatu sporządzony na koniec grudnia 2014 roku; łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych powiatu na koniec grudnia 2014 roku; łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych powiatu na koniec grudnia 2014 roku) oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, pozytywną ocenę wystawiła komisja rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Opinię komisji odczytał jej przewodniczący Józef Kozioł. Podsumowując stwierdził: „Według opinii komisji rewizyjnej Zarząd Powiatu w Jaśle realizując zadania związane z wykonaniem budżetu w 2014 roku kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności, gospodarności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2014 rok poprzez uchwałę nr VI/29/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku składu orzekającego. Zdaniem komisji rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu powiatu jasielskiego za 2014 rok i wystąpienia do Rady Powiatu w Jaśle z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu. Do Starostwa Powiatowego w Jaśle Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie skierowała uchwałę nr VI/29/2015 z dnia 16 kwietnia składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok i postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2014 rok. Uzasadnienie jest bez żadnych uwag.”

Zwracając się do radnych o udzielenie absolutorium starosta Franciszek Miśkowicz skierował podziękowania dla skarbnika powiatu, naczelników wydziałów oraz pracowników Starostwa Powiatowego, a także kierowników jednostek budżetowych powiatu za współpracę w realizacji ubiegłorocznego budżetu.

Pozytywną ocenę działalności Zarządu Powiatu w Jaśle za 2014 rok wystawiło trzynastu radnych, ośmioosobowa opozycja (PiS) wstrzymała się od głosu.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Jako ten, który w ubiegłym roku stał przez jedenaście miesięcy na czele Zarządu Powiatu w Jaśle, serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy wyrazili pozytywną opinię i udzielili absolutorium temu Zarządowi, ale tak naprawdę tamtemu. Zawsze pierwszy rok danej kadencji jest „dziwnym”, bo udziela się absolutorium dla Zarządu, który już nie funkcjonuje, ale raz jeszcze dziękuję tym wszystkim Państwu za słowa uznania wyrażone poprzez udział w głosowaniu. Dziękuję również tym Państwu, którzy wstrzymali się, ponieważ dali wyraz tego, że nie mają negatywnego stosunku do tego, co działo się w roku 2014, a jedynie nie chcą zagłosować za pozytywnym rozstrzygnięciem tego. Przede wszystkim chciałem podziękować współpracownikom na czele z panią skarbnik, panią sekretarz, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom Starostwa, bo to tylko dzięki ich ciężkiej pracy tak dużo udało się zrobić. Życzę każdemu następnemu Zarządowi, aby wszystkie lata były co najmniej takie jak rok 2014. – powiedział wicestarosta Adam Kmiecik.

W imieniu swoim serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium, ponieważ obecnie kieruję tym Zarządem i to dla tego Zarządu było udzielone absolutorium pomimo że dotyczyło to poprzedniego roku budżetowego. – dodał Miśkowicz.

Zaraz po głosowaniu gratulacje dla obecnego Zarządu złożył przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Pers: – W imieniu całej Rady i swoim chciałem również pogratulować Zarządowi skutecznej, efektywnej, rozważnej i ostrożnej pracy na rzecz samorządu i przede wszystkim mieszkańców powiatu jasielskiego. To dbanie o finanse publiczne, a jednocześnie rozwój inwestycyjny, rozsądna polityka na polu edukacji przy takim niżu demograficznym i wielu problemach, z którymi się stykamy. Życzę Państwu, aby kolejny rok budżetowy był również dobry dla mieszkańców powiatu jasielskiego, aby te spory były merytoryczne i żeby wnosiły do debaty publicznej coś co będzie służyło rozwojowi tego powiatu.

Podsumowując cykl uchwał dotyczących polityki finansowej powiatu jasielskiego Franciszek Miśkowicz przekazał na ręce swojego zastępcy Adama Kmiecika niedawno otrzymane wyróżnienie dla najlepszego starosty województwa podkarpackiego w 2014 roku, którą otrzymał podczas gali z okazji jubileuszu 25-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego.

De facto to wyróżnienie nie mnie się należało, ale ze względu na sprawowanie funkcji zostało przekazane na moje ręce. – powiedział Miśkowicz.

Więcej w naszym materiale audio:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE