Informacje

Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Straż Miejska w Jaśle przypomina, że 30 czerwca 2015 r. straciły ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – nie tylko te wydane bezterminowo lecz również te z określonym terminem ważności. Jest to wynik wprowadzonych zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym oraz wprowadzeniem nowego wzoru karty. Wyróżniającą się cechą nowej karty parkingowej jest umieszczony na niej hologram.

Wzór nowej karty parkingowej
Wzór nowej karty parkingowej

Osoby uprawnione na wymianę dokumentu miały 12 miesięcy. Już od dnia 1 lipca 2014 r. mogły zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego do  miejsca swego zamieszkania. Pierwotnie stare karty miały obowiązywać do końca listopada 2014 r., jednak posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowali wydłużenie tego terminu do połowy obecnego roku (do 30 czerwca 2015 r.).

Nowe karty parkingowe wydawane będą dla osób niepełnosprawnych maksymalnie na okres 5 lat, a dla placówek maksymalnie na okres 3 lat, a ich wzór został określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Zgodnie ze zmianami (2014.11.29) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, karty parkingowe będą wydawane art. 8 ust. 3a:
– osobie niepełnosprawne ze zaliczonej do znacznego i umiarkowanego stopniem niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
– osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
– placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.  

W art. 8 ust. 3 został również uregulowany sposób legitymowania się – okazywania karty: „Kartę parkingową umieszcza się za przednią szyba pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.”

Ponadto ustawodawca utworzył Centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, administratorem danych zgromadzonych w ewidencji będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania kart parkingowych:
http://www.pzonjaslo.info/index.php/home/4-zasady-wydawania-kart-parkingowych

(Straż Miejska w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE