Informacje

Quo vadis Rado Powiatu?

Zarząd Powiatu w Jaśle nie wyraził zgody – o co wnioskowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami – na rozszerzenie porządku dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji Rady Powiatu o punkty dotyczące przyjęcia rezygnacji Grzegorza Persa i Jana Lazara z funkcji przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Na znak protestu nowi koalicjanci ostentacyjnie opuścili salę obrad. Posiedzenie trzeba było przerwać ze względu na brak kworum.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Zarząd Powiatu w Jaśle, w porozumieniu z przewodniczącymi wszystkich klubów radnych działających przy Radzie Powiatu, zwołał czternastą „nadzwyczajną” sesję, w porządku której znalazły się projekty ośmiu uchwał, m.in. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka – II etap”, z którym to projektem do końca września br. władze samorządowe chciałyby aplikować do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przewodniczący klubu radnych Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami Janusz Przetacznik poinformował, że w miniony poniedziałek razem z przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Witoldem Lechowskim wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad o trzy dodatkowe punkty: przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle oraz podjęcie uchwały w sprawie działań do czasu rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Jaśle wniosku o odwołanie Franciszka Miśkowicza z funkcji starosty jasielskiego.

Dzisiaj ponowił swoją prośbę, jak się później okazało – bez efektów.

Zarząd po krótkim posiedzeniu zdecydował, że nie zgadza się na rozszerzenie o wyżej wymienione punkty dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu. – oświadczył po dziesięciominutowej przerwie w obradach starosta jasielski Franciszek Miśkowicz.

Radny Janusz Przetacznik przedstawił stanowisko koalicji PiS – PSPP oświadczając, że poprzez wniosek radni wyrazili nadzieję, że „jest szansa na normalne funkcjonowanie samorządu powiatowego, na demokratyczne procedowanie, na szukanie kompromisów i porozumienia, na przerwanie paraliżu decyzyjnego w Radzie Powiatu”.

Po raz kolejny okazało się niestety, że nie wystarcza dobra wola większości Rady. Po raz kolejny wyciągnięta dłoń do współodpowiedzialności i poszukiwania porozumienia i współpracy jest niweczona przez partykularyzm i partyjny interes. Zarząd Powiatu nie wyrażając zgody na procedowanie przez Radę Powiatu w Jaśle nad zmianą porządku obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady opowiedział się po stronie nieprzyzwoitej i nieodpowiedzialnej postawy oraz irracjonalnego działania radnego Grzegorza Persa, który pełni funkcję przewodniczącego Rady. Wybrał drogę konfrontacji i akceptacji łamania prawa oraz przyjętych demokratycznych reguł i zasad. – odczytał tekst już wcześniej opracowanego stanowiska Janusz Przetacznik.

W treści dzisiejszego oświadczenia kluby radnych PiS oraz PSPP obarczają już nie tylko samego przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Persa, ale i cały Zarząd Powiatu w Jaśle „za paraliż decyzyjny w samorządzie powiatowym”.

Tą nieodpowiedzialną i brzemienną w skutkach decyzją Zarząd Powiatu udowodnił, że nie dorósł do podejmowania poważnych i odpowiedzialnych decyzji, oblał egzamin z dojrzałości i rozsądku politycznego, potwierdził, że wniesiony do Rady Powiatu w Jaśle w dniu 3 września br. wniosek podpisany przez dwunastu radnych o odwołanie Franciszka Miśkowicza z funkcji starosty jasielskiego, a w konsekwencji i całego Zarządu Powiatu jest w pełni uzasadniony. – stwierdził Przetacznik.

Na znak protestu, twierdząc, iż „nie wolno im dalej uczestniczyć w tej samorządowej farsie”, radni niedawno zawiązanej koalicji ostentacyjnie opuścili salę obrad wnosząc o odnotowanie tego faktu w protokole z dzisiejszego posiedzenia.

Liczymy na refleksję, opamiętanie się i podjęcie przez Zarząd Powiatu i przewodniczącego Rady działań zgodnych z treścią złożonego ślubowania, przepisami prawa oraz stojącymi zadaniami i oczekiwaniami mieszkańców. Radni z PiS i PSPP oświadczają, że są gotowi w dalszym ciągu wypełniać swoje samorządowe obowiązki, ale w poczuciu odpowiedzialności, a nie nieodpowiedzialności za losy powiatu jasielskiego. – oświadczył na koniec Janusz Przetacznik.

Zdaniem wicestarosty jasielskiego Adama Kmiecika to właśnie Zarząd Powiatu kieruje się przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o samorządzie powiatowym rozstrzygnięcie pozostawił służbom wojewody podkarpackiego.

Mieliśmy okazję wysłuchać dość dziwnego wystąpienia, które mówi o odpowiedzialności, zarazem opuszczając salę obrad kiedy przed nami jest do podjęcia kilka ważnych uchwał. Państwo nie opuszczacie sali obrad dlatego, że nie chcemy podjąć ważnych uchwał dla powiatu, które mogłyby spowodować straty. Państwo opuszczacie salę obrad dlatego, że Zarząd – korzystając z własnego prawa – nie rozszerzył porządku obrad właśnie o partykularne rozgrywki, nie chcąc się mieszać na ten moment do gry klubu PSPP i PiS, a czekając na rozstrzygnięcia, które są przewidziane prawem. – powiedział.

Z treści pisma z dnia 21 września br. wojewody podkarpackiego do starosty Franciszka Miśkowicza wynika nieco inaczej. W sentencji napisano, że „(…) na podstawie art. 76 i 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) wojewoda jest organem sprawującym nadzór nad działalnością uchwałodawczą organów samorządu terytorialnego i jedynie pod kątem zgodności z prawem podejmowanych przez te organy rozstrzygnięć w postaci uchwał. Zaistniała sytuacja nie mieści się więc w ramach tego nadzoru i nie może być w tej sytuacji przedmiotem ingerencji organu. Kwestie procedowania i przebiegu sesji winny być rozwiązane zgodnie z przepisami statutu Powiatu, bowiem w/w ustawa ustrojowa w tym przedmiocie nie zawiera żadnych rozstrzygnięć.”

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Kmiecik przypomniał, że zgodnie z porozumieniem zawartym między przewodniczącymi poszczególnych klubów, sesja „nadzwyczajna” miała być poświęcona jedynie tematom gospodarczym.

Dzisiaj jest czas na to, żeby podjąć uchwałę o zgłoszeniu drugiej drogi do „schetynówki”, bo taka wola była komisji rozwoju. Po to była zwołana sesja, aby wyrazić zgodę na przekazanie wójtom części dróg powiatowych, co w przyszłości skutkowałoby mniejszym obciążeniem finansowym – mniejszymi wydatkami na te drogi. Dzisiaj był czas na to, żeby dokonać stosownych zmian budżetowych. Radny Przetacznik mówi o gotowości do wypełniania swojego mandatu. To gdzie jest, skoro została zwołana sesja? Cóż takiego się wydarzyło między godziną 10, a godziną 10:30, że radny, który krzyczy o tym, że jest gotowy do wypełniania obowiązków i do przestrzegania prawa, opuszcza salę przed podjęciem najważniejszych czy ważnych dla powiatu decyzji. – dodał wicestarosta jasielski.

Głos w tej kwestii zabrał również Franciszek Miśkowicz.

Na wniosek radnego Tadeusza Gorgosza ta sesja została zwołana, bo na poprzedniej „nadzwyczajnej” sesji prosił, aby zwołać sesję dotyczącą odnośnie zgłoszenia drugiego projektu do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który ma być zgłoszony do końca września. Przychyliłem się do tej prośby. Zarząd przygotował stosowne uchwały Do tego Zarząd zaproponował kilka spraw, które były o tyle pilnymi, że były one na wniosek wójtów gmin. Nic poza tym nie było tutaj nadzwyczajnego. Ponadto uzgodniłem z klubami PSPP i PiS, że wszystkie sprawy, które dotyczą bieżącego funkcjonowania samorządu powiatu będziemy konsultować. Taka konsultacja odbyła się w poniedziałek odnośnie tej sesji. Nie było uwag tylko wpłynął wniosek, żeby uzupełnić porządek o te punkty. Uważamy, że te punkty mogą swobodnie być rozstrzygnięte na następnej zwyczajnej sesji. – powiedział.

Starosta jasielski dodał również, że „samorząd funkcjonuje normalnie i nie można mówić o jakimkolwiek paraliżu w pracy Rady. Takiej sytuacji na dzień dzisiejszy nie ma. Wszystkie sprawy ważne dla powiatu są podejmowane.”

Grzegorz Pers dodał na zakończenie: – To nie jest tak, że ja dalej chcę być przewodniczącym. Złożyłem rezygnację i kiedy wojewoda zwoła tą sesję to ta rezygnacja zostanie przyjęta. Myślę, że wiceprzewodniczący również podtrzymują swoją decyzję, zresztą to jest ich odrębne zdanie i mają takie prawo. Ja złożyłem oświadczenie woli na ostatniej zwyczajnej sesji i tryb procedowania na sesji zwyczajnej zostanie zwołany przez wojewodę. Wojewoda wyznaczy osobę odpowiedzialną za prowadzenie tej sesji. Dzisiaj mieliśmy procedować o sprawach gospodarczych. Tutaj członek Zarządu Tadeusz Górczyk straszył mnie prokuratorem, że jeśli powiat straci na tym to sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Dzisiaj mamy sytuację dokładnie odwrotną. Radni PiS-u i PSPP wyszli z sali, a właśnie mieliśmy procedować na temat spraw gospodarczych. – powiedział.

Ze względu na brak kworum czternasta „nadzwyczajna” sesja Rady Powiatu w Jaśle została przerwana.

Wobec powyższego należy się spodziewać, iż zawirowania wokół prezydium Rady Powiatu i jej dalszego funkcjonowania w dotychczasowym układzie potrwają jeszcze przez najbliższych kilka tygodni.

[AKTUALIZACJA, g. 18:21] Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle pojawiło się zawiadomienie o XV „nadzwyczajnej” sesji Rady Powiatu w Jaśle, którą przewodniczący Grzegorz Pers zwołał na najbliższy wtorek (29 bm.).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Quo vadis Rado Powiatu?”

 1. Z A W I A D O M I E N I E

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (XIII, XIV).
  4. Wybór Komisji Wnioskowej.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekazania Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+132 – 0+468 (Druk nr 95).
  b) powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 6+015 – 6+115 strona lewa w miejscowości Dąbrówka” (Druk nr 96).
  c) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r. (Druk nr 97).
  d) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka – II etap” (Druk nr 98).
  e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją sygnalizacji świetlnej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle (Druk nr 99).
  f) pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej (Druk nr 100).
  g) pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej (Druk nr 101).
  h) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego (Druk nr 102).
  6. Zamknięcie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY RADY

  GRZEGORZ PERS