Na drogach

Policja i Prokuratura w Jaśle: odnotowaliśmy mniej przestępstw

To wnioski jakie płyną z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim za miniony rok, jaką dla Rady Powiatu w Jaśle przygotowała Komenda Powiatowa Policji w Jaśle oraz Prokuratura Rejonowa w Jaśle.

W minionym roku jasielscy policjanci odnotowali łącznie 884 przestępstwa. To o 321 mniej niż rok wcześniej. Największą grupę w strukturze przestępczości stanowiły zdarzenia o charakterze kryminalnym (61,7%), następnie przestępstwa drogowe (23,6%), przestępstwa gospodarcze (9,5%) i pozostałe (5,2%).

Najwięcej przestępstw funkcjonariusze odnotowali na terenie działania Komendy Powiatowej, która obsługuje miasto Jasło oraz ościenne gminy Jasło i Dębowiec. Stwierdzono ich tam łącznie 670, co stanowi 70% ogółu. Wśród pozostałych jednostek najwięcej przestępstw zostało popełnionych na obszarze funkcjonowania Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie (dla gmin Nowy Żmigród, Krempna i Osiek Jasielski) – 82 przestępstwa, później Posterunku Policji w Skołyszynie (dla gminy Skołyszyn) – 67 przestępstw i Posterunku Policji w Kołaczycach (dla gmin Kołaczyce i Brzyska) – 66 przestępstw. Najmniej tego rodzaju odnotowano w rejonie działania Posterunku Policji w Tarnowcu – 49 przestępstw.

Poziom wykrywalności został utrzymany na dobrym poziomie. Policjanci wykryli 639 przestępstw, a wykrywalność ogółem wyniosła 71,5 %.

Policjanci „chwalą się”, że w minionym roku spadła liczba przestępstw najbardziej szkodliwych społecznie, czyli o charakterze kryminalnym. Przestępstw tej kategorii zostało stwierdzonych o 156 mniej w porównaniu do roku 2014.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnej miały kradzieże cudzej rzeczy, następnie kradzieże z włamaniem, o czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uszkodzenia rzeczy. Natomiast pozostałe kategorie przestępstw to była skala poniżej pięciu procent. Analizując dynamikę przestępczości tych przestępstw uznawanych za najbardziej dolegliwe społecznie należy podkreślić, że odnotowaliśmy znacznie mniej kradzieży – o 52 przestępstwa mniej, kradzieże z włamaniem – o 16 przestępstw mniej, jak również uszkodzeń rzeczy – o 26 przestępstw mniej i przestępstw rozbójniczych – o 3 mniej. – informuje kom. Łukasz Gliwa, rzecznik prasowy Policji w Jaśle.

W analizowanym okresie na terenie powiatu jasielskiego policjanci ujawnili ponad 27 tysięcy wykroczeń (o ponad 4,5 tysiąca mniej niż rok wcześniej).

W związku z tymi wykroczeniami nałożonych zostało ponad 10 tysięcy grzywien w drodze mandatów karnych. Do sądu policjanci skierowali ponad półtora tysiąca wniosków o ukaranie natomiast za wykroczenia o małym ciężarze gatunkowym policjanci pouczyli ponad 13,8 sprawców wykroczeń. – mówi.

Wśród zastosowanych pouczeń 61,1 % to pouczenia za wykroczenia w ruchu drogowym, natomiast 38,9 % za inne wykroczenia (najczęściej w kategorii wykroczeń porządkowych popełniano wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zakłócaniu spokoju i porządku publicznego natomiast w kategorii wykroczeń przeciwko mieniu dokonywano drobnych kradzieży sklepowych i uszkodzeń cudzej rzeczy).

W zakresie działalności prewencyjnej mundurowi byli wysyłani do 991 interwencji domowych, z których 311 dotyczyło zjawiska przemocy w rodzinie. Najwięcej z nich funkcjonariusze przeprowadzili na terenie miasta Jasła.

W Jaśle policjanci 95 razy przywracali porządek i zapewniali bezpieczeństwo dotkniętym przemocą. W przypadku 210 interwencji sytuacja wymagała zatrzymania osób agresywnych wobec członków swojej rodziny i przewiezienia ich do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia. – informuje Łukasz Gliwa.

Jak dodaje, w całym powiecie jasielskim przemocy domowej doświadczyło 556 ofiar.

Ilość interwencji utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku 2014. Przy czym należy podkreślić, że powyższe dane przedstawione są na zasadzie wielokrotności. Część z tych interwencji dotyczyła tych samych rodzin. Rodziny te znajdują się pod stałym nadzorem dzielnicowych, ośrodków pomocy społecznej, jak i grup interdyscyplinarnych działających przy tych ośrodkach. – dodaje Gliwa.

Kolejnym zakresem analizowanym przez policjantów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ubiegłym roku na terenie powiatu jasielskiego doszło do 79 wypadków, których skutkiem była śmierć sześciu osób (pięć z nich poniosło śmierć na miejscu, jedna po przewiezieniu do szpitala). Kolejnych 99 osób doznało obrażeń ciała skutkujących rozstrojem ich zdrowia powyżej siedmiu dni.

Główną przyczyną wypadków drogowych na terenie powiatu jasielskiego było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. – powiedział rzecznik.

Szczegółową analizę przedstawiliśmy wcześniej w artykule: „Na drogach miasta Jasła wciąż najniebezpieczniej w całym powiecie”.

Łukasz Gliwa poinformował także o innych działaniach prowadzonych przez jasielskich policjantów.

W analizowanym okresie Komenda Powiatowa Policji w Jaśle zabezpieczała dziesięć imprez masowych. Ponadto policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu kilkudziesięciu rodzaju festynach, zawodach sportowych, uroczystościach, wykonywali konwoje kibiców na mecze wyjazdowe. Łączne koszty zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych w minionym roku wyniosły ponad 203 tysiące złotych, ale jest to tylko część kosztów, gdyż nie uwzględniono tutaj imprez i meczy zabezpieczonych w ramach interwencji policyjnych. Do tych działań na zasadzie wielokrotności skierowano ponad 200 policjantów. – poinformował.

Policjant podkreślił, że tylko w przypadku jednej z zabezpieczanych imprez odnotowano zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Ważnym ogniwem działalności mundurowych w minionym roku były przedsięwzięcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, w szczególności skierowane do najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.

Policjanci uczestniczyli w dziesiątkach wydarzeń i kampanii edukacyjnych zainicjowanych bezpośrednio przez nich lub we współpracy z miejscowymi jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami oraz szeregiem instytucji i organizacji społecznych funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego.

Łukasz Gliwa powiedział, że w minionym roku lokalne samorządy przekazały na rzecz jasielskiego garnizonu Policji dofinansowanie w wysokości ponad 57 tysięcy złotych, z czego większa część tych środków została wydatkowana na zakup nowego radiowozu przeznaczonego dla Wydziału Ruchu Drogowego. Natomiast pozostałą część przekazano m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych oraz materiałów wykorzystywanych do remontu pomieszczeń służbowych w jednostkach terenowych.

Podobną analizę przygotowała dla radnych Prokuratura Rejonowa w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Jak poinformował kierujący jej pracami Kazimierz Łaba, w minionym roku zostało zarejestrowanych 1 495 spraw karnych (spadek o ponad czterysta w stosunku do 2014 roku). Prokurator wyjaśnia, że związane to było ze zmianami jakie zaszły w kodeksie postępowania karnego.

Od tego okresu nie są rejestrowane w prokuraturze prowadzone przez Policję dochodzenia „w sprawie”, jeżeli nie trwają dłużej niż 2 miesiące, jak również wydawane przez organy policji postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzeń za wyjątkiem odmów w przypadku stwierdzenia przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego i braku interesu społecznego w objęciu tego czynu z urzędu. Takie uregulowanie spowodowało, że liczba zarejestrowanych spraw karnych spadła o 449 w porównaniu z 2014 rokiem. – wyjaśnia.

Jasielscy prokuratorzy załatwili w minionym roku 1 543 sprawy, 70 kolejnych przenieśli do załatwienia na rok 2016. Średnio w miesiącu pojedynczy prokurator był obciążony 17 sprawami.

324 z nich zakończyło się skierowaniem aktów oskarżenia do właściwych sądów, 2 skierowaniem wniosków o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia całkowitej niepoczytalności podejrzanego, 31 skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, a 120 o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy (wobec przyznania się podejrzanego do zarzucanego mu czynu).

82 sprawy zostały zawieszone, najczęściej w związku z obecnością podejrzanych poza granicami kraju. 208 spraw zostało przez prokuratorów umorzonych, a w 478 sprawach odmówili oni wszczęcia postępowania.

Najczęstszymi przestępstwami wobec których jasielscy prokuratorzy kierowali wnioski o ukaranie do właściwych sądów były: kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (152 sprawy), znęcanie się nad członkiem rodziny (31 spraw), oszustwo (27 spraw), wypadek drogowy (27 spraw), kradzież (24 sprawy), niealimentacja (23 sprawy), kradzież z włamaniem (13 spraw), kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w sytuacji, gdy sprawca był już uprzednio karany za taki czyn (15 spraw).

Prokurator Rejonowy w Jaśle poinformował, że do Sądu Rejonowego w Jaśle skierowano w ubiegłym roku pięć wniosków o zastosowanie wobec sprawców przestępstw tymczasowego aresztowania (dwa za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny i po jednym za zgwałcenie, doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała).

Wszystkie powyższe wnioski zostały przez Sąd uwzględnione. Nadto wobec ośmiu osób podejrzanych zastosowano poręcznie majątkowe, wobec dziewiętnastu dozór Policji, a wobec czterech zakaz opuszczenia kraju. Wydano też 82 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na poczet zasądzenia przez Sąd kar majątkowych i roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przestępstwem. – powiedział Kazimierz Łaba.

W minionym roku jasielska prokuratura zarejestrowała aż 42 sprawy dotyczące targnięcia się na własne życie (o dwanaście więcej niż rok wcześniej). Jak zaznaczył prokurator, prawie większość z nich dotyczyła mężczyzn.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE